Enkonduke mi volus diri, ke mi sentas min Mondcivitano kaj en la jaro 2003 mi skribis amleteron:

  

 

 

 

                AMLETERO AL LA PLEJ GRANDA MILITFORTULO DE LA MONDO

 

 

                                                             Kara sinjoro BUSH!

 

 

    Mi estas kvindekjara ordinarulo – kristano, kiu vivas en la Ĉeĥa respubliko. Vi kaj mi, do ni ambaü estas la infanoj de la Kreinto. Miaj humilaj paŝoj sekvas ekzemplon de JESUO kaj tial mi publike informas ĉiujn, ke MI AMAS VIN, KVANKAM MIAJ ANIMO KAJ KORO PLORAS:

 

-         Ili ploras, ĉar vi, la plej granda potenculo de nia Tero, tute ne agadas kiel kristano. Vi nome ne estas kristano, sed kaŝita materialisto. Bedaürinde, niaj antaüuloj en Okcidento, ankaü „kristanoj“ kiel vi, kauzis tutmondan senmoraliĝadon. Estas evidente, ke ĉiuj eklezioj estas nur organizacioj de konkretaj homoj, kiuj reale estas – laü sia libera volo – en ĉiutaga vivo malbonaj kaj egoismaj..

 

-         Ili ploras, ĉar vi en ĉiutaga vivo prenas en konsideron nek ĉiutagajn avertojn, nek la avertojn el 11.9.2001 aü 2.2.2003…

 

-         Ili ploras, ĉar kvankam tra la mondo je la sojlo de dudekunua jarcento plifortiĝas klopodoj pri pacaj solvadoj de ĉiuj mondproblemoj, pri resaniĝo de la planedo…vi estas blinda, surda…

 

-         Ili ploras, ĉar per via agado „en la nomo de viaj usonanoj“ vi preparas por ni ĉiuj mondanoj ankoraü pli profundajn nemoralajn tutmondajn vivkondiĉojn. Jam hodiaü ili naskas ne nur la indiferentecon al usonanoj, sed antauĉie ribelemon kontraü la usonanojn en la diversaj partoj de la mondo.

 

   Je la fino de mia amdeklaro mi opinias, ke NUR LA AMO INTER NI ĈIUJ, KONKRETAJ HOMOJ DE LA MONDO, POVAS SAVI NIAN KOMUNAN CIVILIZACION DE RUINIĜO. Mi petas vin, sinjoro prezidanto, notu jenon en vian memoron: La okcidentaj ŝtatoj dum longaj centjaroj kiel koloniintoj priŝteladis koloniojn. Ilia rabaĵo kauzis la nuntempan altan vivnivelon en niaj okcidentaj landoj, ĉar niaj antaüuloj transdonis siajn havaĵojn al ni! Kiu do al kiu ŝuldas? KIU EL NI ESTAS KAPABLA KONFESI, KE NIA OKCIDENTA CIVILIZACIO DEVAS PER AMO KIEL CIVILIZACIO DE KRISTANOJ ĈION REDONI AÜ ALMENAÜ KOMPENSI!!!

 

                                     Ameme via  Francisko M. B., filozofo de ĉiutaga vivo

 

                 

                                    ( František Horáček, Kachlíkova 6, 635 00 Brno, ĈEĤIO )