" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

III. 1909,

VII. DIVIDAĴO - p. 42KIEL HELPI AL LINGVA KOMITATO?

Uzu en filologia demando filologian metodon.

Kolektu la novajn vortojn, la novajn radikojn, kiujn vi renkontas ĉe la plej bonaj verkistoj;

komparu tiujn vortojn kun aliaj samsencaj uzitaj de aliaj verkistoj;

ordigu tiujn vortojn laŭ kritika metodo, aldonante rimarkojn pri ilia deveno, pri ilia taŭgeco;

traduku ilin zorge en diversajn naciajn lingvojn;

komparu la diversajn naci-esperantajn vortarojn;

la samon faru por la diversaj dirmanieroj kaj sintaksaj esprimoj;

studu specialan verkon de D-ro Zamenhof, de Kabe, k.s. el lingva vidpunkto: vortfarado, uzo de ĺ artikolo, de ĺ adjektivo, de la kazoj, de la tempoj, de ĺ adverboj, de la prepozicioj k.t.p.

Ne mankas interesplena laboro, kiu samtempe estos utila al ĉiuj, ĉar per tia studado vi baldaŭ konvinkiĝos, ke mirinda, - pli mirinda filologie ol multaj samideanoj opinias, - estas la ilo, kiun donis al ni D-ro Zamenhof.

Poste tiujn laborojn, zorge redaktitajn, klare skribitajn, oni sendu al la Lingva Komitato.

Oni ne dubu, ke kun danko ĝi akceptos tian fruktoriĉan kunlaboradon!

Th. Cart.

Dankon samideano Th. Cart! ...mi nur aldonas al la unua frazo:.


KIEL HELPI AL LINGVA KOMITATO? ..kaj kiel helpi al si mem...

Francisko