" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

III. 1909,

I. DIVIDAĴO - p. 18Publika legejo de esperantaj gazetoj. Ni atentigas ĉiujn samideanoj de Praha kaj de ceteraj lokoj, ke ili ne forgesu viziti kaj rekomendi al siaj konatoj tiun ĉi unuan publikan legejon en E s p e r a n t o - K a f e j o U n i o n ( Praha I. 324. Ferdinandova tř. 29 ), kie estas elmontrataj sekvantaj ĵurnaloj:

Lingvo internacia, La Bela Mondo, Voĉo de Kuracistoj, Esperanto, Espero Katolika, Le Monde Esperantiste, The British Esperantist, Germana Esperantisto, Franca Esperantista, Časopis Českých Esperantistů, Frateco, Notizie Esperantiste, Rumana Esperantisto, Rumana Esperanto - Gazeto, Sarta Stelo, Holanda Pioniro, Greklingva Esperantano, Filipina Esperantisto kaj Japana Esperantisto.Mi diras al mi, ĉu hodiaŭ ie ekzistas publikaj legejoj...laŭ mia opinio temas pri bonega ideo...

Francisko