" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

XI. DIVIDAĴO - p. 144ALVOKO DE BOHEMA UNIO ESPERANTISTA AL TUTA ESPERANTISTARO!

Ofte, tre ofte oni parolis pri nepra merito de nia Majstro, kiun li gajnis per sia mirinda kreitaĵo - fratigilo de nacioj - Esperanto. Kelkfoje oni aŭdis jam opinion, ke tiu ĉi glorinda laboro devas esti laŭ ebleco rekompencita, sed ne sole per admiro de tuta mondo, ne, ĝi meritas ankaŭ eminentigon, kiun hodiaŭ la mondo povas doni al siaj plej gloraj geniuloj en formo de premiigo, honorigo kaj subteno samtempe! Kaj tiu ĉi eminentigo? Ĝ i e s t a s l a g r a n d a p r e m i o d e N o b e l. Esperantistoj de la tuta mondo, vi estas plej bone konvinkitaj pri tio, al kiu apartenas plenrajte tiu ĉi premio! " Bohema Unio Esperantista " turniĝas al " Universala Esperanto - Asocio " kun espero, ke tiu ĉi monda organizaĵo povos preni sukcese sur sin ĉiujn bezonajn laborojn kunigitajn kun tiu ĉi tasko kaj ĝi ne ĉesu ĝis kiam sukceso triumfos ĝian klopodon! ( Rimarko : Alfred Nobel, sveda ĥemiisto kaj industriisto, kiu gajnis per sia eltrovo de dinamito grandegan riĉecon, fondis per kapitalo de 50 milionoj da kronoj kvin ĉiujarajn premiojn po 300 000 K, el kiuj tri estas aljuĝataj al personoj de kiu ajn nacio, kiuj faris la plej valorajn eltrovojn en fiziko, ĥemio, fiziologio aŭ medicino; la kvara apartenas al aŭtoro de la plej valora literaturaĵo kaj la kvinan ricevas tiu, k i u g a j n i s l a p l e j g r a n d a n m e r i t o n p r i f r a t i g o d e h o m a r o ).Kion aldoni? Laŭ mia opinio, ni ĉiuj uzantoj de ESPERANTO, kiuj scias, kio ESPERANTO estas, ni estas grandaj ŝuldantoj de ĝia kreinto - L.L. ZAMENHOF! Ĉu venontjare, en la jaro de 150-a datreveno de lia naskiĝo, ni almenaŭ iomete malaltigos nian ŝuldon?

Francisko