" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

IX. DIVIDAĴO - p. 112" Alvoko al tutmonda esperantistaro!" Ĉiuj ideoj, kiuj estas ludontaj gravan rolon en la historio de la homaro, havas ĉiam tiun egalan sorton: Ili postulas grandajn monoferojn kaj la manko da mono estas samtempe la plej granda malhelpo en la plenumado de tiuj ideoj. Tiel ni povas trankvile certigi ŝanĝante la konatan enkondukatan frazon. Tiel estis ĉe la plano de Kristoforo Kolumbo, tiel estas nun ĉe la disvastigado de nia kara lingvo inter la Slovenoj ( se estas permesata al ni uzi tiun iom strangan komparon ). Sed por ke ni venu " in medias res"! Inter la Slovenoj, la " mone " malriĉa, sed " spirite " kaj en la literatura kaj scienca kampo tre riĉa kaj laborema popolo, Esperanto estas konata ankoraŭ tre malmulte. Tial intencas la " Slovena Rondeto Esperanta " konsistanta nur el studentoj, eldoni plenan lernolibron kaj propagandajn broŝurojn. Sed pro la tre malgranda intereso ne estas eble trovi eldoniston. Ni turnas nin do al la malavaraj kaj oferemaj esperantistaj koroj kun la plej humila peto, apogi nin en nia malfacila agado per mondonoj, libroj kaj gazetoj por la libraro. Memoriĝu je nia rondeto, ĉe la klubkunvenoj, koncertoj, akademioj k.t.p. Nia adreso: " S l o v e n a R o n d e t o E s p e r a n t i s t a " , J u r s c h i n z e n a p u d P e t t a u, S t i r i o - A ŭ s t r i o .Jes, bedaŭrinde, ankaŭ hodiaŭ manko da mono bremsas kian ajn homan agadon...

Francisko