" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

VII. DIVIDAĴO - p. 78 - 79Internaciaj ĉekoj estis eldonitaj en Genéve de S v i s a B a n k u n i o : la teksto estas redaktata esperante kaj la valoron oni esprimas en spesmiloj. Aliaj, blankaj ĉekoj estas riceveblaj ĉe Internacia Scienca Oficejo en Genéve ( 8. rue Bovy Lysberg ) por 50 Sd unu kajero kun 50 ĉekoj : La nomo de la banko, al kiu la ĉeko estas adresota, ne estas presita, sed devas esti skribita mane, tiamaniere, ke ĉiu povas uzi tiajn ĉekojn, skribante sur ilin nomon de sia banko. Ni esperas, ke multaj samideanoj uzos ilin por pagi ekz. la bileton por la Dresdena kongreso kaj ankaŭ en rilatoj komercaj kun neesperantistoj, ĉar estas certa, ke tiaj ĉekoj, vojaĝonte tra diverslandaj bankoj, estos utila propagandilo inter komercistoj kaj industriistoj.

Laŭ mia opinio niaj antaŭuloj estis tre inventemaj kaj agipovaj, ĉu ne?

Francisko