ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

III. DIVIDAĴO - p.37Specialan eldonejon kaj librejon esperantan proponas s-o J.L.Bruin en Haag ( Kepplerstraat 170 ) en Holando. La entrepreno, estante komuna al tutmonda esperantistaro, celus eldonadon de m a l k a r a j verkoj esperantaj kaj estus direktata de komitato elektota inter ĉiuj interesuloj. Bezona kapitalo estus kolektita per eldono de akcioj po 25 kaj 100 hol. fl. Mono de akciuloj ĉiam profitigus al ili 5% el sumo nun pagita. Laŭ proksimumaj kalkuloj unu duono de profito estus uzita por la propagando de Esperanto, alia duono por kovri elspezojn. Sidejo de tuta entrepreno estus Haag. Pli detalajn informojn sendos suprenomita sinjoro.Laŭ mia opinio temis pri interesaĵo por tiamaj esperantistoj, sed bedaŭrinde mi ne scias, ĉu tiu projekto efektiviĝis aŭ ne...kaj... ĉu la projekto estis, estas aŭ estus en estonteco realigebla?

Francisko