" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

II. DIVIDAĴO - p.31LEGENDOJ DE PRAHA.

( Laŭ J. Svátek rakontas Ing. Jan Hofmann.)Domo de doktoro Faust. Sur placo Karlovo náměstí proksime apud Emauzy staras antikva angula domo, en kiu troviĝas nun instituto de surdmutuloj. De longa tempo oni rakontas pri tiu ĉi domo, ke ĝi estas domo de doktoro Faust, en kiu estis tiu ĉi fama sorĉisto antaŭ multaj jarcentoj loĝinta kaj praktikinta sian sorĉadon, ĝis fine diablo venis forporti lian animon. De tiu tempo vagis tie lia spirito, pro kiu kaŭzo neniu volis plu loĝi en la domo, kiu restadis dum tre longa tempo dezerta. Laŭdire, oni montradis en la plafono truon, tra kiu la diablo estis kun Faust forfluginta kaj kiun neniu povis remasonigi, ĉar, se ĝi estis dum tago masonigita, dum nokto enfaliĝis la rekonstruita parto. Nur en la fino de pasinta centjaro kuraĝis iu malriĉa studanto, nomata Mladota, loĝadi pro manko de alia rifuĝejo en domo de Faust kaj efektive li tie ekloĝis neniel estinte maltrankviligata de spirito de Faust. En la domo li trovis multe da libroj kaj sorĉiloj, kiujn la sorĉisto postlasis, kaj ĉi tiujn li montradis al siaj vizitantoj. En la enirejo staris apud la ŝtuparo figuro de virgulino, kiu surŝprucis per akvo ĉiun, kiu alproksimiĝis; aliloke staris knabo kun tamburo, kiu ekfrapis la tamburon laŭ signo de studanto; sur tablo en unu ĉambro staris granda ŝipo kun remistoj, kiu moviĝadis kaj turniĝadis sur la tablo; en alia ĉambro ekfrapis Mladota per bastono la plafonon kaj tuj malsupreniĝis de tie ŝtuparo, kiu refoje mem malaperis kiam Mladota ĝin supreniris; alie fine ĉiu, kiu ektuŝis la anson de pordo, ricevis senteblan skuon k.t.p. Jen la restaĵoj el tempoj de doktoro Faust; ĉar la studanto Mladota laŭ liaj libroj ellernis saman sorĉarton, li povis sen malhelpoj loĝi en lia domo; sed fine ankaŭ lin diablo forportis en inferon. Oni rakontas ankaŭ, ke kondukas subtera irejo el priskribinta domo ĝis en estintan novurban magistratan domon, kaj ankoraŭ en pasinta jarcento estis videbla, laŭrakonte, en korto ĝia pordo - sed hodiaŭ oni trovas eĉ ne ian postsignon de tiu ĉi enirejo.