Návod:

Hra sa spúšťa stlačením zelenej vlajky.

Celá hra sa zastaví stlačením červeného gombíka.

Intro sa dá preskočiť, gombík Skip sa objaví po zájdení myšou do ľavého dolného rohu.

Po Intre sa hráč ocitá v koži Geda v prvom leveli.

Kliknutím na symbol mapky sa otvorí mapa so skrytými odkazmi na jednotlivé miesta na ostrove. Zobrazia sa keď je nad nimi myš a kliknutím sa dá presunút na rôzne miesta.

V niektorých miestach sú skryté šípky. Väčšinou sú na kľučkách alebo na miestach, kam by sa turista pozrel bližšie(napr. jaskyňa). Keď sa ich dotýka kurzor, zobrazia sa.

Na niektorých miestach sú predmety. Často sú napríklad na miestach ako vnútrajšky domov. Niektoré sú veľmi prehliadnuteľné, najmä kvetinka, ktorá má asi 5 pixelov ale je časťou väčŠieho kvetinkového obrázka.

Predmety sú potrebné na vykonanie kúziel. V prvom leveli je potrebné vykonať dve kúzla, námorník zmení pirátsku kráľovnú na papagája a stará pani odkľaje Tenar a Therru. Ktoré predmety sú na to-ktoré kúzlo potrebné sa dá uhádnuť zo znenia kúziel, ktoré spomenuté postavičky vďačne zopakujú.

Druhý level je podobný ako prvý, len hrdinkou je tentoraz Therra, ktorej sa podarilo kráľovnej utiecť a predmety aj kúzla sú odlišné.

Tretí level je o Tenar, ktorá sa preberá v bludisku. Aj celý level je bludisko. Kliknutím na šípku sa presúva do ďalšej miestnosti až kým nedojde do cieľa. Miestnosti sú očíslované a šípka do predchádzajúcej miestnosti je vždy označená hnedou farbou a nápisom back.

To by snáď mohlo stačiť:) Neviem, či vám mám písať aj cheaty, dajú sa nájsť aj tak v zdrojáku:) Sú aj tak iba dva a každý sa odkryje po prejdení levelu.

Veľa šťastia pri hraní:D

JazzGames

Manual:

Game starts by pushing a green flag button.

Game stops by pushing a red button.

You can skip the intro, the button skip shows while cursor is in the left down edge.

After intro, you are in the 1st level plying Ged.

By clicking the map symbol the Map opens with hidden links to some places on the Island. They show when the cursor is above them. If you click on them they will transfer you to the place.

In some places there are also hidden arrows. Mostly on knobs or places where a cuirious man or tourist would look (e.g. inside of the cave). If the cursor touches them, they appear.

There are also items on certain places. They are often on places like insides of buildings. Some are hard to find, mainly the flower, which is about 5 pixels large but is a part of bigger flower picture.

Items are good for making spells. In the first level you need to make two spells, firstly the sailor will change a pirate queen into a parrot and then the old lady will heal Tenar and Therra. You can guess which items you will need from the word of the spells, which can be retold by the charaters over and over again.

The second level is similar to the first except that a hero is now Therra, who managed to escape the queen and items and spells are also different.

The third level is about Tenar, who wakes up in a maze. The whole level is a maze. You move to next room by clicking on one of the pointers until arriving to a goal. Rooms are numbered and an arrow to the previous room is always marked by brown color and sign Back.

This should be enough:) I won't write you the cheats, you can find them in a source code if you please. There are only two of them and you can uncover each of them after solving a level.

Good luck:)

JazzGames