Hi ha moments en els que l'estat d'ànim és ben baix. Hi ha moments en els que un se sent sol, sense tenir en qui volcar la seva immensa capacitat d'estimar. Hi ha moments que un se sent refusat, menyspreat, forabandit, tocat. No cal que m'esforci en descriure situacions que tots hem viscut.

Qui més qui menys té algun recurs. A part de parlar-ne amb els amics i d'emborratxar-se dia rere dia, a part de donar-ho tot per una causa, comprar-se un gos o parlar amb el periquito; qui no té una manera d'escapar-se de la realitat acaba suicidant-se. Un amic meu molt especial diu: "A veces pienso que los únicos que han podido ver el mundo tal y como es son las personas que desgraciadamente se han quitado la vida." [de vegades penso que els únics que han pogut veure el món tal i com és són les persones que malhauradament s'han llevat la vida.]

Jo tinc el meu violí. És un objecte. Però és especial. Me l'estimo. És una extensió de la meva veu; per mitjà d'ell puc expressar el que no puc dir amb cap llenguatge parlat.

És per això que darrerament estic tocant quasi cada dia amb gent diferent, amb grups diferents. Sembla que el violí ho agraeixi ja que em respon i noto com si ell també m'estimés.

Avui he començat amb un combo. Demà al CAT prepararem el concert de final de curs. Divendres toco amb La Pandilla Basura a Canet i diumenge assajo amb Kaj Tiel Plu amb qui ja preparem un tercer disc.

Passat l'assaig d'avui i anant a pillar la tradicional papa de Farri-fet-pols a Gràcia, he agafat un taxi per tornar a casa. El taxista tenia posada l'emissora de música clàssica (Catalunya Música) i sonava Paganini. Li he explicat a l'home que m'agradava, que jo tocava el violí i que era la meva vàlvula d'escapament. I així hem iniciat una conversa filosòfica sobre la vida.

El taxista era un home de setanta anys, sense il·lusions, que un cop ha sabut el meu darrer desencís, m'ha explicat que ell n'ha patit quatre de forts a la vida. Ara no té edat per tenir il·lusions per al dia de demà (i jo burro de mi que em planyo perquè se m'ha covat l'arròs). L'home m'ha dit que la semana que ve es compra un veler atrotinat per arreglar, ja que el seu somni de llibertat és navegar i ja ho té gairebé tot a punt. Quatre amors forts ha tingut a la vida, i tots quatre l'han deixat. Jo tan sols n'he tingut un que ja he oblidat, i una pila de projectes que mai han cuallat perquè no he sabut fer-me estimar.

Un dels problemes de ser vell, m'ha dit, és que no tens plans de futur. El meu pesar era una tonteria al costat del seu. I tanmateix m'ha animat, m'ha engrescat a seguir endavant i a estimar-me. A cercar la felicitat i la llibertat per mi mateix.

És fantàstica la saviesa popular!

---------------------------------------------------------------------------------

Estas momentoj kiam la bonfarto ege malaltas. Estas momentoj kiam oni sentas sin sola, kiam oni ne havas iun al kiu transdoni la tutan granda emon kaj kapabalon ami. Estas momentoj kiam oni sentas sin rifuzita, malaprezita, forpelita, kortuŝita. Ne necesas ke mi penu priskribi situaciojn de ĉiuj travivitaj.

Kiu ajn havas kiun ajn rimedon. Krom priparoli kun amikoj kaj ebriiĝi ĉiutage, krom doni sin al kiu ajn kaŭzo, aĉeti hundon aŭ paroli kun la hejma birdo; kiu ne havas metodon forfuĝi la realon memortigas sin. Tre speciala amiko mia diras: "A veces pienso que los únicos que han podido ver el mundo tal y como es son las personas que desgraciadamente se han quitado la vida." [foje mi pensas que kiuj vidis la mondon tia kia ĝi estas, tiuj bedaŭrinde memmortigis sin.]

Mi havas mian violonon. Temas pri objekto. Sed ĝi estas speciala. Mi amas ĝin. Temas pri plilongigo de mia voĉo; per ĝi mi povas esprimi kion mi ne kabaplas per parola lingvaĵo.

Tial mi lastatempe ludas preskaŭ ĉiutage kun malsimilaj homoj, kun malsimilaj muzikaroj. Kvazaŭ la violono tion dankus ĝi respondas kaj mi perceptas ke ĝi ankaŭ amas min.

Hodiaŭ mi ekis ludi kun nova grupo. Morgaŭ en CAT ni finpretigos la finkursan koncerton. Vendrede mi ludos kun Pandilla Basura en Canet kaj dimanĉe mi trejnos kun Kaj Tiel Plu pretigante trian diskon.

Post la hodiaŭa trejnado kaj post la tradicia ebriiĝo de Farri kiam tiu am-malbonfartas, mi prenis taksion por reiri hejmen. El la radio de la taksio sonis klasikan muzikon (Catalunya Música), konkrete Paganini. Mi klarigis al la viro ke mi ludas violonon kaj ke ĝi estas mia forfuĝilo de la realo. Tial ni ekis filozofan konversacion pri la vivo.

La taksiisto estis sepdekjara viro, seniluzia, kiu sciinte mian lastan seniluziiĝon klarigis al mi, ke li suferis kvar fortajn. Lia aĝo ne plu permesas al si havi iluziojn por la estonto (kaj mi, stultulo, plendas, ĉar mi vidas min maljuna). La viro diris al mi ke venontsemajne li aĉetos etan aĉan ŝipon plibonigendan, ĉar lia libereca revo estas navigi kaj preskaŭ ĉio jam pretas. Kvar amojn li spertis dum la vivo, kaj ĉiuj kvar forlasis lin. Mi nur havis unu amon jam forgesita, kaj amason da projektoj neniam realigitaj ĉar mi ne kapablas onin enamigi.

Unu el la problemoj esti maljuna, li diris, estas la fakto ne havi planojn por la estonto. Mia malgajo estas stultaĵo kompare al tiu lia. Kaj tamen li bonfartigis min kaj helpis antaŭeniri kaj ami min, serĉante la feliĉon kaj la liberon pere de mi mem.

Grandioza estas la popola scio!

---------------------------------------------------------------------------------

Hay momentos en los que el estado de ánimo es muy bajo. Hay momentos en los que uno se siendo solo, sin tener en quien volcar su inmensa capacidad de querer. Hay momentos que uno se siente rechazado, despreciado, echado, tocado. No hace falta que me esfuerce al describir situaciones que todos hemos vivido.

Casi todo el mundo tiene algún recurso. Aparte de hablar con los amigos y de emborracharse un día tras otro, aparte de darlo todo por una causa, comprarse un perro o hablar con el periquito; quien no tiene una manera de escapar de la realidad acaba suicidandose. Un amigo mío muy especial dice: "A veces pienso que los únicos que han podido ver el mundo tal y como es son las personas que desgraciadamente se han quitado la vida."

Yo tengo a mi violín. Es un objeto. Pero es especial. Le quiero. Es una extensión de mi voz; por medio de él puedo expresar lo que no puedo decir con ningún lenguaje hablado.

Por eso últimamente estoy tocando casi cada día con gente diferente, con grupos diferentes. Parece que el violín lo agradezca ya que me responde y noto como si él también me quisiera.

Hoy he empezado con un combo. Mañana en el CAT prepararemos el concierto de final de curso. El viernes toco con La Pandilla Basura en Canet y el domingo ensayo con Kaj Tiel Plu preparando ya el tercer disco.

Tras el ensayo de hoy y yendo a pillar la tradicional taja Farri-hecho-polvo en Gràcia, he cogido un taxi para volver a casa. El taxista tenía puesta la emisora de música clásica (Catalunya Música) y sonaba Paganini. Le he explicado al hombre que me gustaba, que yo tocaba el violín y que era mi válvula de escape. Y así hemos iniciado una conversación filosófica sobre la vida.

El taxista era un hombre de setenta años, sin ilusiones, que una vez ha sabido mi último desengaño, me ha explicado que él ha sufrido cuatro fuertes en la vida. Ahora no tiene edad para tener ilusiones para el día de mañana (y yo, gilipollas, me quejo porque se me ha pasado el arroz). El hombre me ha dicho que la semana que viene se compra un viejo velero para arreglar, ya que su sueño de libertad es navegar y ya lo tiene casi todo a punto. Cuatro amores fuertes ha tenido en la vida, y los cuatro le han dejado. Yo sólo uno ya olvidado, y un montón de proyectos que nunca han cuajado porque no he sabido hacerme querer.

Uno de los problemas de ser viejo, me ha dicho, es que no tienes planes de futuro. Mi pesar era una tontería comparado con lo suyo. Y aun así me ha animado, me ha animado a seguir adelante y a quererme. A buscar la felicidad y la libertad por mí mismo.

Es fantástica la sabiduría popular!

---------------------------------------------------------------------------------

Que i a de moments enes qu'er estat d'ànim ei plan baish. Que i a de moments enes qu'òm se sentís tot solet, sense auer a qui donar era sua immensa capacitat d'aimar. Que i a de moments e qu'òm se sentís refusat, mensprezat, hòra-bandit, tocat. Non cau pas que m'esfòrce en descríuer aqueres situacions que toti auem viscut.

Toti auem bèth recors. A part de parlar-ne damb es amics e de embriagar-se dia darrèr dia, a part de dà'c tot per ua causa, crompar-se un gosset o parlar damb eth periquito; qui non a ua manèra d'escapar-se dera realitat acabe en se suicidar. Un amic mèn fòrça especiau ditz: "A veces pienso que los únicos que han podido ver el mundo tal y como es son las personas que desgraciadamente se han quitado la vida." [A viatges pensi qu'es unics qu'an pogut veir eth mon tau e com ei son es persones que malurosaments s'an lheuat era vida.]

Jo qu'è eth mèn violin. Qu'ei un objècte. Mès qu'ei especiau. Que l'aimi. Qu'ei ua estenduda dera mia votz; per miei d'eth que pogui exprimir çò que non pogui díder damb cap lenguatge parlat.

Ei per açò que darrèraments jogui quasi cada dia damb gent diferenta, damb grops diferenti. Semble qu'eth violin ac arregraïsque donques que m'arrespon e que sentissi coma se eth tanben m'aimèsse.

Aué qu'è començat damb un aute grop. Deman en que prepaniram eth concèrt de fin de cors. Diuendres que jògui damb La Pandilla Basura en Canet e dimenge qu'assagi damb Kaj Tiel Plu en tot premanir un tresau disc.

Dempuús der assag d'aué e en tot anar a agarrar era tradicionau borrachèra de Farri-destrossat en Gràcia, qu'è prenut un taxi entà tornar tà casa. En taxi que sonaue era emissora de musica classica (Catalonha Musica) e sonaue Paganini. Li è explicat ar òme que m'agradaue, que jo tocaua eth violin e qu'ère era mia escapada. E qu'ei atau qu'auem iniciat ua convèrsa filosofica sus era vida.

Eth taxista qu'ère un òme de setanta ans, sense illusions, qu'un còp a sabut eth mèn darrèr desencís, m'a explicat qu'eth n'a patit quate de fòrts ena vida. Ara non a edat entà auer illusions entath dia de deman (e jo, pèc de jo, que me planhi pr'amor que se m'a coat er arròs). Er òme m'a dit qu'era setmana que ven se crompe un vièlh batèu entà apraiar, donques eth sòn sòmi de libertat qu'ei navegar e ja ac a quasi tot prèst. Quate amors fòrts qu'a agut ena vida, e toti quate l'an deishat. Jo sonque un ja desbrembat, e un piéler de projèctes que jamès an cualhat pr'amor que non è sabut cap hèr-me a estimar.

Un des problèmes d'èster vielh, m'a dit, ei que non a de plans de futur. Eth mèn pesar qu'ère ua conaria ath costat deth sòn. E totun que m'a animat, que m'a ahiscat a seguir tà deuant e a estimar-me. A cercar era felicitat e era libertat tà jo madeish.

B'ei fantastica era sabença populara!