Χριστός Ετέχθη - Αληθώς Ετέχθη...!!

Christ is Born - Indeed He is Born...!!

Kristo naskigxis - Li vere naskigxis..!!Θεός Εσαρκώθη - Αληθώς Εσαρκώθη....!!

God incarnated - In real He incarnated...!!

Dio enkarnigxis - Li vere enkarnigxis.....!!

Tροπάριο Χριστουγέννων

Η γέννησίς Σου Xριστέ ο Θεός ημών,ανέτειλεν τω κόσμω το φως το της γνώσεως

εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο,

Σε προσκυνείν τον ήλιον της Δικαιοσύνης και Σε γιγνώσκειν εξ ύψους Ανατολήν

Κύριε Δόξα,Σοι..!Troparion (Tone 4)

Your Nativity, O Christ our God,
Has shone to the world the Light of wisdom!
For by it, those who worshipped the stars,
Were taught by a Star to adore You,
The Sun of Righteousness,
And to know You, the Orient from on High.
O Lord, glory to You!

Κοντάκιον Χριστουγέννων

Η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει

και η γη το σπήλαιον τω Aπροσίτω προσάγει

Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσιν

Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσιν

δι' ημάς γαρ εγεννήθη Παιδίον νέον,ο προ αιώνων Θεός.!

Κοntakion (Tone 3)

Today the Virgin gives birth to the Transcendent One,
And the earth offers a cave to the Unapproachable One!
Angels with shepherds glorify Him!
The wise men journey with a star!
Since for our sake the Eternal God was born as a Little Child!