http://mariasandelin.wordpress.com/
------------------------------------------------------------------------Karaj samforumanoj, mi afisxas cxi tion provizore, petante vin atentigi min pri evidentaj eraroj.

Poste mi gxin forvisxos.

------------------------------------------------

Biibliografio de verkoj
cxefe Esperantlingvaj kaj hungarlingvaj,
de
(E.s). Blazio VAHA,
(n.s.) WACHA, Balázs
(elp. vaha, balajx)
kun enhavo priEsperanta,
.
Pri la esperanta verbo. In: Szerdahelyi István szerk. Esperantologiaj kajeroj l., Budapest, 1976, 155--81.
..
Az eszperantó nyelv fejlődésének némely sajátosságairól [Pri specifajxoj de la evoluo de Esperanto]. In Jelentkezünk [Ni anoncas nin], n-ro 34, Februaro, Szombathely, 1980, 41-62.
.
La ag-aspekto en Esperanto. In: Szerdahelyi István szerk: Miscellanea Interlinguistica, Budapest, 1982., 413--22.
.
A dependency syntax of Hungarian. In: Klaus Schubert: Metataxis in Praktice. Dependency syntax for multilingual machine translation. Foris Publications. Dodrecht - Holland/Providence RI - U. S. A. 1989. 151--81. (kun Ilona Koutny Ilonával kaj Gábor Prószéky)
.
Lingvoplanado, lingvopolitiko. Hungara Vivo, 1989/4, 149-52.
.
Szerdahelyi, István/ Koutny, Ilona (1996, Red.): Magyar-Eszperantó Kéziszótár. Hungara- Esperanta Meza Vortaro. (Kunredaktantoj Haszpra Ottó, Wacha Balázs) Budapest, Magyarországi Eszperantó Szövetség/ Hungaria Esperanto-Asocio/ ISBN 963 571 459 9, 835p.
.
Gradoj de ekzisto. Planlingvistiko, 13. sz. (1985), 18--17; sz. (1985), 11-7.


Iom pri tempo kaj aspekto. Košicki, Aleksandr szerk. 1986: Kontribuo al lingvoj teorio kaj praktiko, (4. kötet, Poprad, 1986, 74–96. l.

..
A magyar nyelvnek az eszperantóra gyakorolt hatásáról. [Pri efiko de la hungara lingvo je Esperanto] In Hajdú, Mihály – Kiss, Jenő (red.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Budapest, ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1991, 242-249.
..
Redundancia. [Redundo]. In. Kozocsa, Sándor Géza – Laczkó, Krisztina (red.).: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. [Memorlibro je la sepdeka naskigxdatreveno de Endre RÁCZ]. Budapest, ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1992, 267-275.
..
Etnikus nyelv és eszperantó: a gyermekkori kétnyelvűség egy újabb változata. [Etna lingvo kaj Esperanto. Nova kazo de infanagxa dulingveco] Regio (kisebbségi szemle) [Regiono, minoritata revuo], 1995/4., 77-89.
..
Dulingveco en familio unuetna. In Tisljar, Zlatko szerk.: Internacia familio - utopio aŭ realaĵo. (1995), pp. 85-91.
..
Lingva interefiko en dialogoj de Esperantlingvanoj. In: Kosxecky, Stanislav szerk 1996: Multkulturaj familioj de nuntempa Eŭropo. Bratislavo, 116-28.
..
Pri redundo kaj ensociigo de planlingvo. In: Ilona Koutny-Márta Kovács szerk.: Struktura kaj Socilingvistika ploro de Esperanto. Steleto kaj ILEI. Budapest. 1997. 61-72.


Simplaj komplikaĵoj. Internacia Pedagogia Revuo. 1997/3, 15-24.
..


Zamenhof első szótárai és utóéletük. [La unuaj vortaroj de Zamenhof kaj ilia posthistorio]. In Kiss Gábor – Zaicz Gábor szerk. Szavak - nevek - szótárak. Irások Kiss Lajos 75. születésnapjára. [Vortoj – nomoj – vortaroj. Artikoloj okaze de la 75a naskigxtago de Lajo KISS] 1997. 458-62.
..
Spontanea infanaĝa alproprigo de pluraj lingvoj. Literatura Foiro, 29, június 1998, n- ro 173,
.
Faktoroj de lingvoevoluo tra la historio de lingvoj, planlingvoj, Esperanto (por publiko precipe el konantoj de Esperanto kaj de la lingvo Hungara. In: Memorlibro. Szerk. Tamás Gecső, Zsuzsa Varga-Haszonits Zsuzsa –– Lariko Golden. 202-66.
..
Selektoprincipoj, terminoj, metaterminoj. Chdrle, Petr (red.), 1999: (kolokvo por apliko de Esperanto en Scienco kaj Tehxniko). Prago.
.
Duagradaj funkcioj. In: Balaskó Mária – Kóhn János szerk.1999: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke [Lingvo kiel spirita kapitalo] (394 l.). Szombathely, 1999. 295-300.
.
Ige, ragozás, idő, aspektualitás az eszperantóban és a magyarban. [Verbo, konjugacio, tensoj aspekto-rilatoj en Esperanto kaj la lingvo hunagara]. In: Gecső Tamás szerk. Kontrasztív szemantikai kutatások. [Kompare-semantikaj esploroj]. Tinta Könyvkiadó, 2002., 286-299.
.
Partes pro toto. In Ladányi, Mária – Dér Csilla, Hattyár, Helga ed.: „...még onnét is eljutni túlra...”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. [Pri lingvistikaj, interalie esperantologiaj studoj de Katalin HORVÁTH. Pri semantiko, uzo de metaforoj en beletro kaj terminologio en Esperanto] . Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004, 385-398.
ISBN 963 7094 03 2
..
Variabilitás és nyelvi tervezés az eszperantóban és körülötte. [Variado kaj lingva planado en Esperanto kaj cxirkaux gxi]. In: Gecső, Tamás ed.: Variabilitás és nyelvhasználat. [Variado kaj lingvouzo] Tinta Kiadó. Budapest. 2004. p. 285-293.
..
Antaŭ-sosurumo: Fragmentoj el verkata studo pri René de Saussure. In: Sabinte Fiedler – Liu Haitao: Studoj pri interlingvistiko. Festlibro al la 60-jariĝo de Detlev Blanke, 2001, p. 547-564.
..
Dulingve - pli simple. Internacia familio - ĉu utopio aŭ realaĵo. (Csiszár Ernő könyvének ismertetése) (Pri libro de Ernő CSISZÁR). Magyar Nyelv [Hungara Lingvo], 1998/3, 365-9.Lingvistika konferenco en Szombathely, Hungaraj Paĝoj, n- ro 19, 1998 június, 1-4.
.
Konferenco pri lingvo kaj praktiko. Internacia Pedagogia Revuo,
1998/4, 14-18.
..
Kvanta taksado de lingvoalproprigo, 1998. Cirkulaĵo por esperantlingvaj paroj kaj familioj.
Beletro:
.
Korpusz – státusz nélkül [Korpuso sen statuso]. In: Gecső, Tamás (red.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia.[Kompetento je lingvo – kompetento je komunikado] Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 401-409.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Beletro, notoj, prilingvajxoj kun miksita karakteroMoldova, György: Arrivederci, Budapest! in: Benczik, Vilmos red.: Hungara Antologio. Corvina Kiadó, Budapesxto, 1983, 431-3

.
Dumstudajxoj. Survoje, n-ro 3, 1991, 16-8.
.
Tostoj de Viena lingvisto sur kabo. Survoje, n-ro 14, 1993, 24-25.
.
Poemetoj, notoj en Debrecena Bulteno (cxefe en la jaroj 2001*2) , cxe la retforumoj Kreado, Karapaco-Panoramo, Iperno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2003 aperis pliampleksigita eldono de la verko de David Crystal: The Cambridge Enciklopedia of Language. kun la hungara titolo A nyelv enciklopédiája. Mi ne estas "titolpagxa kunlaborinto", tamen mi mencias. ke la verko enhavas specialan hungarlingvan bibliografion, por kies kelkpagxa deka cxapitro (pp. 581-584) mi liveris relative multajn titolojn kaj indikojn de verkoj, kiuj iel koncernas Esperanton, lingvoprojektojn, planlingvojn, lingvoplanadon, provante tiel - ne: reklami Esperanton, tamen iom kontribui al disvastigxo de konoj pri gxi.

,Adolesko ; 248p ; (romano); 1987; Budapest ; Oy Mendoservo Ak / Hungara Esperanto-Asocio

-------

Dankon al Tibor Papp, alpublikiginta multajn miajn verketojn; redaktinta la revuon Debrecena Bulteno, al Tiibor Papp, jam mortinta,; kaj dankon al Zoltán Papp, kompilanta (versxajne plu) temindekson, kaj reproduktanta, iom post iom, la la kolektojn de la revio, elektronike.

http://www.debrecenbulteno.atw.hu/

Poemetoj (lirikaj, ludaj ks.) de Blazio VAHA (n.s. Wacha) en Debrecena Bulteno:

Al Tibisko - 132/26 (Sept. Okt. 2002)

Ciemulino pardonpetas viemulinon -
132/25 (Sept. Okt. 2002)

Cxifona kanto - 129/32

Domo - 129/30
Dravokanto - 130/62
Duajxo - 127/45
EJ, KANTO - 127/42
Estas bone, Tio estas bona - 127/46
Etlitera em-kanto - 127/45
Ferkanto - 130/62
Frazoj el Akvinka kuirejo - 132/24
Jxurkanto - 129/30
KANTO CUVIA - 127/44
Kial? - 127/43
Kion li (...) .tri faris t r e - 132/23
Konsumisma kanto… - 130/62
Laux danc-melodio - 130/61
Lingvaro - 129/30
Malbonkanto - 127/42
Miskanto pri misveno - 127/42
Mujxika plurstrofo enkonduka - 132/22
Mujxika tura murumo, murmurinda matene - 132/22
Novisme - 129/32
Petikismajxo numero du - 132/27
Post-murmurisma, cxefa kanto - 132/22
Promenkanto… - 127/45
Programo kun prokrastado…- 127/42
Rivereto Hersona - 132/23
Se mia riverrica naskurbo nomigxus Gxero kaux Arabono, gxi rilatus al Espo
jen kiel: - 132/25 (Sept., Okt. 2002)
Sendento-kanto - 129/31
Ski-umo kun iom da petikismo - 128/13
Sufiksoidoj: - 129/30
Strumpetu vin - 132/23
Tegmento-kanto - 129/30
Teksto je “se-vi-se-mi” - 132/24 (Sept. Okt. 2002)
Teksto kantebla iele - 127/43
Tigo - 132/26 (Sept. Okt. 2002)
Trans kanaro - 130/61
Vokkanto - 132/25