NUla leciOno

O-no,
i-O-no,
le-ci-O-no,
jen la nula
leciOno!
NU, la NUla
leciOno
estu
NULa
leciOno:
NUL!
--------------------------------------------------------------
O-no, i-O-no, le-ci-O-no,
jen la nula leciOno
NU, la nula leciOno
estu NULa leciOno:
NUL!
---------------------------------------------------------------
Ono, iono, leciono -
jen la nula leciono!
Nu, la nula leciono
estu n u l a leciono:
NUL
--------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Glosoj
---------
Vortoj, esprimoj
leciOno - segmento de kurso aŭ lernomaterialo
nula leciOno – leciOno antaŭ la uNUa leciOno
la – difina artikolo, diFIna artiKOlo
jen – vidu, havu, estas ĉi tie, vorteto por prezenti ion
ono – parto, elemento, ero, frakcio
iOno - iono
nul - nombro inter minus unu kaj plus unu
---------------------------------------------------------------------------------

GramaTIko

KlaRIgu la gramaTIkon en la etna lingvo de la kurSAnoj, por ke ili bone perCEPtu la gradon de la kompliKEco!

-----------------------

En EspeRANto REgas komPLIikaj reGUloj de akcenTAdo. UnusiLAbaj kaj dusiLAbaj VORtoj estas akcenTAtaj ĉefe ĉe la uNUa siLAbo. TrisiLAbaj VORtoj estas akcenTAtaj ĉefe ĉe la DUa siLAbo.

KvarsiLAbaj vortoj estas ĉefe akcenTAtaj ĉe la TRIa siLAbo. Pli ol kvarslLAbaj vortoj estas akcenTAtaj ĉefe ĉe la ĉe la antaŭLASta siLAbo.

En Esperanto regas komplikaj reguloj de akcentado, Unusilabaj kaj dusilabaj vortoj estas akcentataj ĉe la unua silabo. Trisilabaj vortoj estas akcentataj ĉefe ĉe la dua silabo.Kvarsilabaj vortoj estas akcentataj ĉefe ĉe la tria silabo. Pli ol kvarsilabaj vortoj estas akcentataj ĉefe ĉe la anntaŭlasta silabo.