PostSosura susura
ĵo(komencita, nefinita; kun konsidero de ideoj
de s-ro Ferdinand de Saussure
kaj de la "strato Turdo")


Laŭ Sosura opinio

lingvo estas ja sistem';

vivi povas nur kreskaĵoj,

pruvas ĉiu ekzamen'.


Ekzamenoj... anatemas

lingvon, se forestas viv'!

Vane pulsas en la koroj

lingvaj amo kaj lasciv'.


Klare diris Ferdinando:

lingvo estas: ŝaktabul',

gravas en ĝi la rilatoj,

estu for ĉia nebul'.


Lingvo estas ne vivaĵo,

lingvo estas ne kreskaĵ',

lingvo estas ne verdaĵo,

lingvo estas - parolaĵ'.


Tablo estas io tabla,

porda estas ĉiu pord',

kablo estas tute kabla,

ĉio estas do en ord'.


Lingvo havas lingvan eston,

lingvo estas lingva um',

pensoj havas lingvoveston

por paroli pri kolum'.Tamen iam lingvoj vivas,

laŭ la kor-profunda sci',

metafore ja disfloras

en la lingvoj eĉ naci'!


Sennacia lingvo vivas...

ĉu ŝlosilo, sen serur'?!

Senkomprene ni diskuras

pro teruro sen mezur'.'stas skribanta mi ne lingve,

eskterlingve tajpas mi,

'tas tajpanta mi senlingve,

ja pri lingvoj... fajfas mi.Se parolas mi sensence,

lingvo estas ... sensencaĵ'.

Stranga estas ĉi strangaĵo,

ĉi senviva esencaĵ'.


Espo, Espo, Esperanto,

ĉu nenies, ĉu niaĵ'?

ni dekretu nun sekrete,

'stas vi bela ebriaĵ'.Adasisme oni rimas,

kiam jam tro mankas rum',

Esperanton konsciigu

nun amika palpebrum'.Notoj:1) dum [ke] la uzo de *ke* ĉi tie ne estas Zamenhofa, mi imitas la lingvaĵon de DLT.

*ke* helpas konstati, ke *dum* rolas ne kiel prepozicio, sed kiel subjunkcio


2) Supre vi povis legi strofaron aperintan en 2004, ĉe Hungariaj esperantistaj retlistoj, krome ĉe Kreado kaj ĉe Karapaco-Panoramo . .


[Notoj el la jaro 2004:]


3) En Hungario en certaj superaj lernejoj oni postulas kaj konsideras
pozitive diplomon de t.n.
ŝtata ekzameno pri *vivanta lingvo*. Pro tio
lastatempe en diversaj medioj aperis kaj forti
ĝis la diskuto,
ĉu Esperanto estas vivanta lingvo (kaj kia lingvo ĝi entute estas).

[Notoj el la jaro 2008:]

1) Agnosko de Esperanto kiel vivanta lingvo de la Lingvistika Instituto de la Hungara Akademio de Sciencoj estas finrezulto de plurfoja protesto de Csaba SZÉKELY (elp. se:kej) pro neglekto fare de supera lernejo, de dokumentita Esperanta lingvoscio de gestudentoj en la Hungaruja urbo Baja.

La leterojn de Székely al la edukministerio sekvis nekompetentaj reagoj de sekcio de la ministerio, ministeriaj leteroj kun a) rifuzo al Székely b) falsaj indikoj, mensogaj asertoj ks.

Post kiam tio iĝis pli kaj pli evidenta, al la ministeria sekcio (pri lingvoinstruado en superaj lernejoj) trudiĝis peti ekspertizon eksteran: tio finfine rezuiltigis la pozitivan prijuĝon de Esperanto, en la donita koordinataro. La pozitivan ekspertizon de la Lingvistika Instituto sekvis instrukcioj de la edukministerio pri akcepteblo de Esperanto-ektameno kiel de "ekzameno pri vivanta lingvo", en superaj lernejoj (altlernejoj, universitatoj). Ne plu ekzistas do jura malhelpo, sed multo dependas de "loka volo", koncerne konsideron de Esperanto. Entute, la kondiĉoj teorie estas pli bonaj, ol la esperantistaro havas kvanto-bazon kaj intelektan forton por fruktuzi tiujn eblojn.

2) Oni distingu la du famajn Sosurojn.

Ferdinando estas fondinto de la modena, strukturisma ĝenerala lingvistiko, estas li, kiu parolas pri ŝaktabulo,por karakterizi la sistemecajn rilatojn inter lingvaj signoj. Estas li, kiu menciis, ke Esperanto,ekvivinte, devos iel ŝanĝiĝi. Sed li ne okupiĝis speciale pri Esperanto.http://eo.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_SaussureRené de Saussure kreis teorion de la Esperanta vortfarado, poste li kreis mem lingvoprojektojn.

Vikipedio:

http://eo.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Saussure

Künzli.

http://www.esperantic.org/librejo/dbstudoj/35_Kuenzli.htm

vaha n.s. wacha:

http://www.esperantic.org/librejo/dbstudoj/36_Vaha.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La supran poemon (el 2004) mi prezentis e Ipernitjo (Ipernity) ankaŭ en 2008.