INSTITUTO
DE NACIA HEREDAĴO
NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLANDPETSKRIBO PRI ENSKRIBO SUR LANDAN LISTON DE LA NEMATERIA KULTURA HEREDAĴO

PARTO 1: IDENTIGO DE NEMATERIA ELEMENTO DE LA KULTURA HEREDAĴO

1a. Nomo de la elemento: (ĝenerale akceptita nomo de la elemento).

1b. Aliaj aplikataj nomoj: (aliaj tradiciaj nomoj de la elemento, se ekzistas).

1c.Determino de grupo4, komunumo aŭ en argumentitaj kazoj de determino de unuo, kiun la elemento koncernas (bonvolu determini grupon aŭ personon ligitan kun la nomumita elemento. Tio devus esti komunumoj/grupoj/personoj, kiuj agnoskas la elementon kiel parton de sia heredaĵo, kiuj identiĝas kun ĝi).

1d. Apersfero/teritoria sfero de la elemento
(bonvolu determini teritorian sferon kaj aperlokojn de la elemento ligita kun la petskribanta komunumo).
3 Nocio de la “elemento” difinita estas en pkt. 2.1, lit.e, f, g, h de la Direktivoj koncernantaj transdonon de petskriboj pri enskribo kaj procedadon enskribi elementojn de la nemateria heredaĵo sur la Landan liston..
4 Nocio de la “grupo, komunumo, unuo” difinita estas en pkt. 2.1, lit. e,f,g,h de la Direktivoj koncernantaj transdonon de la petskrboj pri enskribo kaj procedadon enskribi elementojn de la nemateria heredaĵo sur la Landan liston.
11 | Paĝo

PARTO 2: MOTIVIGO DE LA PETSKRIBO KAJ KARAKTERIZO DE LA ELEMENTO
KRITERIOJ DE LA ENSKRIBO, KIUN DEVAS PLENUMI PROPONATA ELEMENTO

Kl. La elemento kongruas kun difino de la nemateria kultura heredaĵo laŭ KONVENCIO de UNESCO pri protektado de la nemateria kultura heredaĵo (art.2, pkt 1 kaj 2 de la KONVENCIO)5
K2. La elemento estas transdonata de generacio al generacio kaj konstante rekonstruata per la komunumoj kaj grupoj, kiuj agnoskas ĝin kiel parton de sia heredaĵo.
K3. Estas prilaborita sekurplano servanta protekti la elementon kaj subteni ĝian vitalecon.
K4. La elemento estis anoncita al enskribo [sur la Liston de Nacia Heredaĵo] ĉe la plej vasta partopreno kaj engaĝiĝo de la interesita komunumo/grupo/unuoj, kiuj kreas, subtenas kaj tranasdonas la elementon de nemateria heredaĵo, konscie kaj kun la antaŭa interkonsento.
2a. Motivigo de la anoncita elemento surbaze de la proponataj kriterioj (bonvolu priskribi kiel la elemento plenumas ĉiun kriterion).
5Difino de la nemateria heredaĵo troviĝas en pkt 1.3 kaj 1.4 de la Direktivoj koncernantaj enskribon kaj procedon enskribadi la elementon sur la Landan liston de nemateria heredaĵo.
12 | Paĝo
2b. Sferoj de la nemateria kultura heredaĵo, al kiuj apartenas la elemento
(Bonvolu montri la sferojn, konforme al pkt 1.4 de la Direktivoj koncernantaj proponatan petskribon sur la Nacian liston, kiujn koncernas la elemento, unu sferon aŭ kelkajn).
- Tradicioj kaj buŝaj transdonoj (ekz. fabeloj, proverboj, kantoj, oracioj, rakontoj, rememoraj kaj kredendaj, historioj, paroladoj, lamentoj, alvokoj), en ĝi la lingvo kiel portanto de la nemateria kultura heredaĵo;
- Spektakloj kaj muzikaj tradicioj (ekz. vokalaj, instrumentaj kaj dancaj tradicioj, religiaj celebradoj, karnavaloj kaj jarfinaj festoj);
- Soci-kulturaj praktikoj (ekz. kutimoj, ritoj kaj ĉiujaraj festoj, situaciaj kaj familiaj: baptofestoj, edziĝfestoj, entombigoj, lokaj kaj mediaj festoj, indulgencofestaj kutimoj, pilgrimoj, ludoj kaj amuzoj, infana folkloro, manieroj de festado; praktikoj servantaj interhomajn kontaktojn, ekz. manieroj de bondeziroj;
- Scio kaj praktikoj koncernantaj la naturon kaj la kosmon (ekz. tradiciaj imagoj pri la kosmo, popola meteologio, tradiciaj manieroj de la mastrumado, tradiciaj kuracmetodoj, aŭgurado“ priama, prisana);
- Scio kaj kapabloj ligitaj kun tradicia metio.
2c. Priskribo de la elemento (La priskribo devas konsideri informon pri aktuala stato de la elemento, en ĝi karakterizajn ecojn de la elemento, procedon aŭ metodon de ĝia kreo [ekfaro].
La priskribo devas esti legebla [videbla] al personoj, kiuj ne havas scion pri ĝi kaj kaj ne estas senpere ligitaj kun la elemento. La konstruita teksto [priskribo] devas aperigi plenan karakterizon de la elemento, ĉar ĝi estos prezentata poste en diversaj informaj kaj promociaj materialoj).
2d. Personoj specife rolantaj en kultivado de la elemento
(Bonvolu detale priskribi iliajn funkciojn kaj sferon de ilia agado. En difinitaj kazoj bonvolu montri personojn iniciatintaj kultivadon de la tradicio).
13 | Paĝo
2e. Kial la elemento estas por Vi tre grava
(La demando direktita estas al deponitaĵuloj de la elemento de la nemateria heredaĵo estanta subjekto de la petskribo de: komunumoj/grupoj/unuoj aŭ unuopaj personoj kun ĝi ligitaj. La respondo povas esti prilaborita dum socia interkonsultado aŭ prezentita pere de legitimigita reprezentanto de deponitaĵuloj).
6 Informo pri eblecoj procedi la socian konsultadon kaj elekton de la legitimita reprezentanto estas trovebla en la Instrukcio por prepari kaj transdoni la petskribon.
14 | Paĝo
PARTO 3: PROTEKTO DE LA ELEMENTO
3a. Kiamaniere estas socie subtenata kontinuado kaj funkciado de la elemento?
(Bonvolu priskribi agadon kaj iniciatojn , ekz aranĝoj, atelieroj, esploroj, dokumentado, edukado, promociado ktp., kiuj subtenas la elementon kiel “viva” kaj funkcianta).
7 Nocio de “Protekto” difinita estas en pkt 2.1, lit. d de la Direktivoj koncernantaj procedadon de enskribo de elementoj de la heredaĵo sur Landan liston de la nemateria heredaĵo.
8 Nocio „viveco de la elemento“ priparolita estas en pkt 2.1, lit. c de la Direktivoj koncernantaj procedadon de enskribo de elementoj de la heredaĵo sur Landan liston de la nemateria heredaĵo.
15| Paĝo
PARTO 4: DATUMOJ DE LA PETSKRIBANTO
4a. Difino de la grupo, komunumo, asocio, organizaĵo aŭ persono prezentanta petskribon
4b. Korespondadreso:
Strato
Loko [Urbo]
Poŝtkodo
Telefono
Fakso
Retadreso
4c. Adreso de la sidejo en kazo de organizaĵoj kaj asocioj
Strato
Loko [Urbo]
Poŝtkodo
Telefono
Fakso
Retadreso
4d. Datumoj de la persono respondeca pri la kontakto kun la Nacia Instituto de la Heredaĵo
(Kontaktu kun persono aŭ personoj respondecaj pri kunlaboro kun la Nacia Instituto de la Heredaĵo en ĉiuj temoj rezultitaj kun prezento de la petskribo).
Antaŭnomo
Nomo
Telefono
Fakso
Retadreso
4e. Subskribo de la legitimita reprezentanto de grupoj, komunumoj, organizaĵoj aŭ asocioj transdonantaj petskribon’9.
9 Informoj pri reprezentanto de la depnitaĵuloj kaj pri maniero legitimigi lin pere de organizaĵoj, grupoj, komunumo, oni devas lokigi en aneksaĵo nr 2.
Informon pri ebla maniero elekti reprezentanton oni povas trovi en la Instrukcio pri preparo kaj transdono de la petskribo.
16 | Paĝo
Aneksaĵo nr 1 al petskribo pri enskribo sur la Landan liston

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

loko, dato

DEKLARO DE KONSENTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
nomo de la komunumo aŭ grupo aprobantaj konsenton
Ni konsentas je nomumo (nomo de la elemento)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
al enskribo sur la Landan liston de nemateria kultura heredaĵo gvidatan de Ministro pri Kulturo kaj Nacia Heredaĵo.
La petskribo respegulas nian volon kaj konsenton je realigo de ĝia enskribo.
Nia komunumo aktive partoprenis en preparado de la petskribo kaj deklaras pretecon subteni, proponatajn en la petskribo kaj Plano, agadojn subtenantaj vivecon kaj asekuron de la iniciatoj celantaj kultivadon kaj protektadon de la elemento.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
subskribo de la legitimita reprezentanto
10 Informo pri la maniero elekti legitimitan reprezentanton de la grupo aŭ komunumo devas esti ampleksita en aneksaĵo nr 2 al. la petskribo.
Informon pri ebla maniero elekti reprezentanton oni povas trovi en Instrukcio pri preparado kaj transdonado de la petskribo.
17 | Paĝo
Aneksaĵo n-ro 2 al petskribo pri enskribo sur la Landan liston
.

Aneksaĵo n-ro 2 al petskribo pri enskribo sur la Landan liston
INFORMO PRI KONSENTO DE LA DEPONPRENANTOJ KAJ PRI ELEKTADO DE LA LEGITIMITA REPREZENTANTO DE LA GRUPO AŬ DE LA KOMUNUMO
Informoj kaj direktivoj koncernantaj manieroj realigi tiun postulon estas alireblaj en Instrukcio pri preparado kaj transdonado de la petskribo.
Bonvolu priskribi, kiel oni ricevis konsenton de la deponprenantoj por anonci petskribon al enskribo de la elemento sur la Landan liston kaj kiuj procedoj estis uzitaj por tiun konsenton ricevi.
(ĉu estis realigitaj sociaj konsultoj?
Se jes , kiel estis realigitaj la procedoj kaj kiu partoprenis ilin?).
18 | Paĝo
2. Legitimita reprezentanto de la grupo aŭ komunumo estanta Deponprenanto de la elemento de la nemateria heredaĵo
(kontakto kun legitimita reprezentanto de la grupo aŭ komunumo ligita kun elemento de la nemateria heredaĵo).
Antaŭnomo
Nomo
Loĝadreso
Telefono
Fakso
Retadreso
3. La maniero elekti legitimitan reprezentanton de la grupo aŭ komunumo estanta Deponprenanto de la elemento de nemateria kultura heredaĵo
(Bonvolu priskribi manieron elekti la reprezentanton kaj determini kiom da personoj partoprenis dum lia elektado kaj ĉu li estis akceptita de ĉiuj membroj de la grupo aŭ komunumo. Bonvolu determini, ĉu estis dokumentita procedo de elektado de la reprezentanto kaj kiamaniere).
19 | Paĝo
4. Datumoj de la persono plenumanta la formularon „Informo pri konsento de la Deponprenantoj kaj pri elekto de la Ĉefa Deponprenanto legitimita de la grupoj aŭ komunumoj”
(kontakto kun persono aŭ personoj respondecaj por plenumo de la formularo)’
Antaŭnomo
Nomo
Telefono
Fakso
Retadreso
5. Subskribo de la persono plenumanta formularon „Informo pri konsento de la deponprenantoj kaj pri elekto de la legitimita reprezentanto de la grupo aŭ komunumo”.
20 | Paĝo
Aneksaĵo n-ro 3 al petskribo por enskribo sur la Landan liston
AGADPLANO SUBTENANTA VIVECON KAJ SERVANTA AL PROTEKTO
En la dokumento oni devas prezenti planitajn iniciatojn servantaj subtenadon de la viveco kaj protektadon de la anoncita elemento de la nemateria kultura heredaĵo. La plano devas konsideri perspektivajn iniciatojn por sekvaj 5 jaroj. Post forpaso de la periodo, petskribanto devigita estos transdoni al Nacia Instituto de la Heredaĵo raporton pri realigo de la agadplano kaj prepari sekvan agadplanon ligitan kun protekto de la elemento.
Ekzempla formularo de la raporto estos alirebla sur la retpaĝo de Nacia Instituto de la Heredaĵo.
1. Bonvolu identigi eventualajn danĝerigojn kiuj povas negative influi vivecon de la elemento11.
2. Al ĉiu el la identigitaj danĝerigoj bonvolu ekplani asekuragadojn celantaj konservi vivecon kaj evoluon de la elemento, ekz. iniciatoj edukaj, promociaj, informaj
(Bonvolu montri iniciatojn realigotajn kun celo protekti kaj promocii la elementon – ilian celon kaj atendatan rezulton. Bonvolu memori, ke en planado kaj ĝia pli posta protektado en plej alta grado davus partopreni deponprenantoj de la elemento).
11 Informoj koncernantaj danĝerigon de la nemateria heredaĵo troviĝas en la Instrukcio de la preparado kaj transigado de la petskribo, p. 30.
21| Paĝo
3. Bonvolu priskribi, kiamaniere la deponprenantoj partoprenis en la agadplano kaj kiu rolo estas antaŭkonsentita por ili en realigado de la entreprenoj.
4. Bonvolu priskribi, kies eventualan helpon intencas utiligi la Gvidantoj de la Kampanjo dum realigado de la agadplano (eksteraj specialistoj, ne-registaraj organizaĵoj (NRO), aliaj institucioj) kaj en kioma amplekso.
5. Bonvolu prezenti liston de la planotaj entreprenoj. En kazo de entreprenoj, kiuj postulos financan kontribuon, oni petas pritakson de la proksimumaj kostoj por ilia realigado12.
N-ro. Iniciato Dato de realigo Proksimuma kosto
1.
2.
3.
4.
5.
6. Se la Gvidanto de la Kampanjo ne posedas rimedojn aŭ la rimedoj ŝajnas nesufiĉaj por realigo de la planotaj agadoj, bonvolu determini antaŭvidotaj eksteraj fontoj de financado
(informoj pri temo de eblaj fontoj de financado troveblas i. a. sur la pola paĝo, legu: www.niematerialne.md.pl ĉe la subpaĝo:” “Ochrona dziedzictwa”, legu: “Protekto de la heredaĵo”).
12 Klarigo pri la financa plano troveblas en la Instrukcio pri preparado kaj transdonado de la petskribo.
22 | Paĝo
Bonvolu transdoni kontaktajn datumojn de la personoj engaĝitaj en kreadon de la Agadplanoj subtenantaj vivecon kaj servantaj protektadon, asignitaj al kontaktoj kun Nacia Instituto de la Heredaĵo.
Antaŭnomo kaj Nomo
Institucio/Organizaĵo
Adreso
Telefono
Fakso
Retadreso
Aldonaj informoj
23 | Paĝo
Aneksaĵo n-ro 4 al petskribo por enskribo sur la Landan liston
LICENCIA KONTRAKTO N-RO
subskribita en Varsovio, en . . [dato]. . . . . . . . . . . j.
inter: Sinjoro/Institucio/Organizaĵo ktp.
loĝanta en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
havanta numeron NIP (AVI-IDENTIG-N-RO) . . . . . . . . . . . . . . .
havanta numeron PESEL (la person-numero de pola elektronika sistemo de civitan-registrado). . . . . . . . . . . . .
nomata „Licencidonanto“
kaj
Nacia Instituto de Heredaĵo kun sidejo enWarszawa 00-464, ul. Szwoleżerów 9, NIP: 526-54-633, reprezentata de Paŭlina Florjanowicz - Direktoro kun subskribo de Beata Szczepanek-Ĉefa Librotenistino, nomata poste „Licenciprenanto” kaj komune nomataj Kontrakto-Flankoj aŭ „Flankoj”.
& 1
Objekto de la kontrakto estas doni licencion por utiligo de la specifitaj sube verkoj je bezonoj de la Lanada listo de nemateria kultura heredaĵo:
a) fotoj ilustrantaj : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
nombro: . . . . . . . . . ekz., alireblaj en formato . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . laŭ resolucio (denseco). . . . . . . . . . . . . . . .,
dosierdimensio . . . . . . . . . . . . .
b) videofilmo ilustranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
alirebla en formato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laŭ
resolucio (denseco) . . . . . . . . . . . .. ., dosierdimensio:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) aŭdsurbendigoj ilustrantaj:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
alireblaj en formato . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .laŭ
kvalito . . . . . . . . . . . . . . . , dosierdimensio: . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , longeco de aŭdsurbendigo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& 2
1. Licencidonanto atestas, ke estas rajtigita transdoni licencion en amplekso bezonata por realigo de la kontrakto
2. La verko estas protektata de la aŭtoraj rajtoj.
3. En kazo de la kunaŭtoraj rajtoj, licencidonanto garantias, ke li ricevis juran konsenton de la kunaŭtoroj por realigo de la kontrakto.
4. Licenciprenanto ekposedas nur rajton utiligi la verkon en amplekso determinita pere de la kontrakto kaj ne ricevas rajton laŭ principo de transigado de aŭtoraj rajtoj.
& 3
24 | Paĝo
1. Licencidonanto havigas al Licenciprenanto por la nedifinita tempo, neekskluzivan licencion por utiligo de la verko. Licencio gravas sur teritorio de Pollando kaj eksterlande.
2. Havigo de licencio ampleksas sekvajn kampojn de la ekspluatado:
a) aplikado, enkondukado, eksponado, transigado kaj konservado sendepende de la formato, sistemo aŭ normo.
b) firma aŭ porokaza fiksado aŭ multiplikado de la verkokompleto aŭ parto per diversaj kopirimedoj aŭ formoj, sendepende de la formato, sistemo, normo aŭ tekniko de la magneta registrado, cifera tekniko aŭ komputila enmemorigo kaj ankaŭ firma kaj porokaza fiksado aŭ multiplikado de la kopioj inkluzivante ilan rekopiadon kaj liberan utiligadon kaj disponadon per la kopioj.
c) enkonduko en la merkaton, pruntado aŭ dungo de la originalo aŭ ekzempleroj
d) kreado de novaj versioj kaj adaptado (tradukado, adapto, rekonfigurado, aliaj ŝanĝoj)
e) publika disvastigado, kaj speciale lumeksponado, publika rekonstruado, emisiado kaj reemisiado en libera sistemo aŭ normo, ankaŭ publike.
f) disvastigado pere de Interreto kaj en retoj fermitaj,
g) kreado de novaj versioj kaj prilaboroj de la verko,
h) permeso je kreado de prilaboroj, rearanĝoj, adaptoj de la verko kaj disponado per la prilaboritaĵoj sur ĉiuj kampoj de la kspluatado determinitaj en la kontrakto,
i) rajto al ekspluatado por edukaj aŭ instruaj celoj.
3. Jura evento pri licencidono okazos post ambaŭflanka subskribo de la kontrakto..
4. Transdono de la Licencio al Licenciprenanto en la ĉiuj kampoj de la ekspluatado, estos realigita senpage.
& 4
Transdono de sublicencio al. Licenciprenanto postulas skriban konsenton de la Licencidonanto.
& 5
1. Licencidonanto deklaras, ke la kreita kaj liverita verko estas libera de fizikaj kaj juraj eraroj, al ĝi servas inkluzive bien- kaj aŭtoraj rajtoj por la kreitaj verkoj.
2. Aldone Licencidonanto deklaras, ke verkodisponado ne difektas industrian kaj intelektan posedorajton inkluzive patentorajton aŭ aŭtoran rajton pri varsignoj.
3. Lige kun la supra deklaro Licencidonanto akceptas respondecon, kaj en okazo de anoncitaj pretendoj flanke de aŭtore rajtigitaj personoj aŭ lige kun parencaj rajtoj de aliaj personoj pretendantaj rajton al la Verko, Licencidonanto liberigas Licenciprenanton de la respondeco, devigante sin al realigo de la pretendoj.
25 | Paĝo
& 6
1. Licenciprenanto ne respondecas por la devigoj donitaj de la Licencidonanto al triaj personoj lige kun realigo de la kontrakto.
2. Ĉiuj ŝanĝoj kaj kompletigoj de la kontrakto postulas formonde subskribo sub rigoro de nevalideco.
3. Ĉiuj aneksaĵoj de la kontrakto konsistigas ĝian integran parton.
4. En aferoj ne regulitaj en la kontrakto aplikata estas regularo de la Civila Kodekso kaj leĝo pri aŭtoraj kaj parencaj rajtoj.
5. Ĉiuj kontraŭdiroj rezultitaj dum preparado kaj interpretado de la kontrakto devas esti deciditaj dum la duflanka negocado.
En kazo de malebleco decidi rezulton de la disputado, la Flankoj transdonos la decidon findecidi la opinion al loka juĝejo de la Licenciprenanto.
6. La kontrakto estas preparita en la du samtekstaj ekzempleroj, po unu al ĉiu Flanko.
LICENCIPRENANTO LICENCIDONANTO