Bibliografio

pri vorto, vortelemento, vortkategiroj ,

plejparte laǔ Wacha 2001,en la volumo Sabine Fiedler / Liu Haitao 2001

Albault, André (1982): "Postparolo al represo". En: René de Saussure: La vort-teorio de Esperanto . Kun postparolo de André Albaut kaj bibliografio de Reinhard Haupenthal. (Represo de la eldono Genève, 1914).

Antido (Saussure, de René) (1910): La logika bazo de vortfarado en Esperanto. Genève: Universla Esperantia Librejo 1910. 12 paĝoj. (El Scienca Revuo, Aŭg. 1910)

Blanke, Detlev (1970): "Planlingvaj projektoj kaj la planlingvo Esperanto". En: Blanke, Detlev (Red.) (1977): Esperanto. Lingvo - movado - instruado. Centra Laborrondo en Kulturligo de G.D.R, Berlino, 187 p.

- (1980): "Konfronta lingvistika komparo de la Germana lingvo kaj de Esperanto" . En Szerdahelyi, István (Red.): Miscellanea interlinguistica. Tankönyvkiadó, Budapest, 380-99.

- (1979): "Resumo kaj rezultoj de disertacio". En: Blanke, Detlev red. Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj. 151-64.

- (1985): Internationale Plansprachen. Eine Einführung. Berlin: Akademie-Verlag, 408 p.

Blazquez, Félix Garcia (1985): "La nuda vero pri la kategorieco de la radikoj." En: Planlingvistiko , n-ro 16, (jaro 4, vintro), 10-12.

Bloomfield, Leonard (1926/1987): "A Set of Postulates for the Science of Language". In: Hockett, Charles F. (Red.) (1987) : Leonard Bloomfield Anthology: Language 2: 153-164.

Couturat, Louis (1907): Étude sur la dérivation en Esperanto. Dédiée a MM. Les membres du Comité de la Délégation pour l'adoption d'une langue aŭiliaire internationale. Coulommiers. Impremierie Paul Brodard. 77 p.

Csiszár, Ada (1994): In Memoriam Dr. Kalocsay Kálmán (1891-1976). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 100 p.

Daŝgupto Probal (1985): "Pri la lingvistika bazo de kontraŭkategoriismaj argumentoj". En: Planlingvistiko , n-ro 13, 17.

D-ro Esperanto (= L.L. Zamenhof, 1887): Международный язык. Предисловие и полный учебник. Por Rusoj. Варшава: Kelte, 40 p.

Duc Goninaz, Michel (Red.) (1987): Studoj pri la internacia lingvo. Gent - AIMAV. 155 p.

Fiedler, Sabine - Lui Haitao (2001) Studoj pri interlingvistiko. Studien zur Interlinguistik. Dorbichovice (Praha), KAVA -PECH.

Fruictier, Paul (1930): Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto. Jaslo: Esperantista Voĉo, 187 p. 8

Gecső, Tamás (ĉefred.)/Varga-Haszonits, Zsuzsa/Golden, Lariko (teĥn. red.): Memorlibro. Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapeŝto, 17/18-04-1997). Universitato Eötvös Loránd. Katedro pri Ĝenerala kaj Aplikata Lingvistiko, 495 p.

Gledhill, Christopher (1998): The Grammar of Esperanto. A corpus-based description. München/NewCastle: LINCOM Eŭropa. 100 p.

Haupenthal, Reinhard (1977): Katalog der Plansprachenliteratur der Universitätsbibliothek Saarbrücken. Katalogo de la planlingva literaturo de la universitata biblioteko Saarbrücken. Saarländischer Esperanto-Bund e.V Saarbrücken. 9

Haupenthal, Reinhard (1982): "Bibliografio pri vortfarado en Esperanto". En: René de Saussure: La vort-teorio de Esperanto. Kun postparolo de André Albault kaj bibliografio de Reinhard Haupenthal. Represo de la eldono Genève, 1914, 84-90.

Horváth, Katalin (1996): "Hogyan bővülhetnek a szinonímasorok". En: Magyar Nyelv , 1996 (92-a jarkolekto): 325-31.

- (1997): "Pri la interrilato inter polisemio kaj sinonimio". In: Koutny, Ilona/Kovács, Márta (Red): Struktura kaj Socilingvistika Esploro de Esperanto. 55-60.

Janton, Pierre (1973): L' Espéranto. Que sais-je. No 1511.

Presses Universitaires de France, 126 p.

- (1987): "Latentaj strukturaj trajtoj de la Esperanta gramatiko". En: Duc Goninaz, Michel (Red.): Studoj pri la internacia lingvo. Gent: AIMAV, 79-90.

Kalocsay, Kálmán (1931/1970): Lingvo Stilo Formo. Studoj. Tria, parte tralaborita eldono. Osaka: Librejo La Pirato. 160 p.

- (1975): "La karaktero de vortelementoj en Esperanto". En: Literatura Foiro, n-ro 29, 11-14.

- (1977): "Esperanta vortfarado." En: Blanke, Detlev (Red.) (1977), 51-85.

- (1979): "Saussure". En: Alfonso Pechán/Vilmos Benczik (Red.): Gvidlibro por supera ekzameno (historio, literaturo, metodologio). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 156 p.

- (1980): La gramatika karaktero de la Esperantaj radikoj. (Teorio kaj praktiko). Saarbrücken: Iltis, 20 p.

Kalocsay, Kálmán/Waringhien, Gaston (1985): Plena analiza gramatiko de Esperanto. (Kvina korektita eldono). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 598 p.

- (1985): "Pri la vortosistemo de Esperanto". En: Dek prelegoj. (Red. Vilmos Benczik, kun Antaŭparolo de Ada Csiszár). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 9-37.

Kapitánffy, István/Kovács, Endre (1975): "filológia". In: Király, István/Szerdahelyi, István: Világirodalmi Lexikon. Harmadik kötet (3a volumo), F - Groc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 164-166.

Kökény, Lajos/Bleier, Vilmos (1933/1979): Enciklopedio de Esperanto. I. volumo. (Iniciatinto: ĉefred. Ŝirjaev. Represo de la unua eldono). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 599 p.

Koutny, Ilona 2001: Defioj de moderna leksikografio por Esperanto. En: Fiedler / Haitao 2001. 660-674.

Кузнецов C. Н. (1987): Теоретические основы интерлингвистики. Москва: Издательство Университета дружбы народов, 207 p.

Leyk, Jerzy (1979): "Modelo de la Esperantaj leksoformoj". Blanke, Detlev (Red.): Esperanto. La internacia lingvo - sciencaj aspektoj. Berlin: Kulturbund, 145-151.

Lindstedt, Jouko (1983): "Plena analiza gramatiko de Esperanto". En: Planlingvistiko, 7- 14.

Mattos, Geraldo (1987): "Vortanalizo en Esperanto". In: Centjara Esperanto. Chapecó-Sc (Brazilo): Fonto, 169-204.

- (Red.) (1987): Centjara Esperanto . Chapecó-Sc (Brazilo): Fonto, 237 p.

Mayer, Herbert (1987): "Kalocsay kaj liaj falsaj disĉiploj". En: Literatura Foiro n-ro 104, 6-11.

Nourmont, Claude (1989): "Ambigueco de Esperanto el la semantika vidpunkto en komparo kun la franca lingvo". En: Rokicki, Ryszard (Red.:) Acta Interlinguistica. 13-a Scienca Interlingvistika Simpozio. Varsovio, 27. 04. - 01. 05. 1985, 111-117.

Privat, Edmond (1927): Historio de la lingvo Esperanto. (2-a parto. 1900-1927). Leipzig: Hirt & Sohn, 188 p.

Révész, Sándor (1984): "Radikkarakteroj kaj elementaj vortstrukturoj" En: Rokicki, Ryszard (Red): Acta Interlinguistica. (11a Scienca Interlingvistika Simpozio, Varsovio, 1983). Varsovio: Akademickie Centrum Interlingwistyczne, 103-141.

Rokicki, Ryszard (1984): "Enkonduko en la leksemstrukturan klasifikadon de la Esperanta morfemaro". En: Rokicki, Ryszard (Red): Acta Interlinguistica. (11a Scienca Interlingvistika Simpozio, Varsovio). Varsovio: Akademickie Centrum Interlingwistyczne, 127-41.

- (1987): "Leksemstrukturaj aspektoj klasifiki la Esperantan morfemaron". En: Duc Goninaz, Michel (Red.) (1987): Studoj pri la Internacia Lingvo. Gent, AIMAV, 91-104.

Saĥarov, Aleksandr (1993): Rememoroj de centprocenta esperantisto. Moskvo: Impeto, 199 p.

Saussure, René de (pseŭdonime: Antido) (1910): La logika bazo de vortfarado en Esperanto. Genève: Universala Esperantia Librejo 1910. 12 p. (El Scienca Revuo, Aŭg. 1910).

- (1910/1982): Resumo de la teorio de Antido. (Saarbrücken: Iltis 1982), 53 p.

- (1911/1069): Konkurso. Kia estas la logika senco de ,,grando". Saarbrücken: Edition Iltis, 1969, 8 p.

- (1914): La vort-teorio de Esperanto verkita de René de Saussure (Antido). Dediĉita al D-ro Zamenhof kaj al Akademio Esperantista okaze de la Deka Kongreso en Parizo 1914 . Universala Esperantia Librejo, 10, rue de la Bourse, Genève, 1914. (Vd. René de Saussure 1914/1982), 78 p.

- (1914/1982): La vort-teorio de Esperanto. Kun postparolo de André Albault kaj bibliografio de Reinhard Haupenthal. Saarbrücken: Edition Iltis (Represo de la eldono de Universala Esperantia Librejo, Genève, 1914), 90 p.

- (1915/1969): Fundamentaj Reguloj de la Vort-teorio en Esperanto. Raporto al la Akademio Esperantista. Verkita de D-ro René de Saussure, prezidanto de la Komisiono pri Vortfarado . Bern (Fotorepreso. Saarbrücken: Iltis), 40 p.

Schubert, Klaus (1997): "Ausdruckskraft und Regelmä_igkeit: was Esperanto für automatische Übersetzung geeignet macht". En: Tonkin, Humphrey (Red.): Esperanto, Interlinguistics and Planned Language. New York [etc.]: University Press of America (Center for Research and Documentation on World Language Problems), 117-139.

Ström, Regnar (1905/1984): "Fundamentaj reguloj de la vortfarado en Esperanto". En: Lingvo Internacia 2, 41-42. (En: La neforgeseblaj kongresoj. eldonejo ludovikito, 8-11).

Szerdahelyi, István (1974): "La karaktero de vortelementoj en Esperanto". En: Literatura Foiro n-ro 23, 8-11, n-ro 24, 5-9.

- (1975): "Ĉu vorto aŭ vortelemento?" Literatura Foiro n-ro 34, p.13.

- (1976a): Vorto kaj vortelemento en Esperanto. Studoj. 10. Kultura Centro Esperantista Kuopio. Literatura Foiro. 14 p.

- (1976b): "La Esperanta morfemaro". En: Szerdahelyi, István (Red.): Esperantologiaj Kajeroj 1. Budapest: Univ. Eötvös Loránd, 61-117.

- (1980): Bevezetés az interlingvisztikába. Történeti vázlat és forrástanulmány. Budapest: Univ. Eötvös Loránd, 290 p.

- (Red.) (1980): Miscellanea interlinguistica. Tankönyvkiadó. Budapest. 513 p. (Redakta komisiono: Judit M. Kalotai, Éva M. Soós)

Varankin, V. (1929/1977): Teorio de Esperanto. Helpilo por superaj Esperanto-kursoj. (Represo de la eldono Moskvo 1929). Saarbrücken: Iltis, 67 p.

Verloren van Themaat, Willem A. (1977): ,,Productive word-formation in four natural and two constructed languages". En: Ecologos (Denver) 23 N-ro 86, 3, 8-12.

Wacha, Balázs (n.s.) = Blazio Vaha (E.s.)

Wacha, Balázs (1984): "Pri la radikkaraktero". En: Acta Interlinguistica. 1984. 95-101.

- (1994): "La Zamenhofa koncepto de lingvo-evoluo". En: Literatura Foiro n-ro 151, 257-67.

- (1998): "Faktoroj de lingvoevoluo tra la historio de lingvoj, planlingvoj, Esperanto". En: Gecső, Tamás (ĉefred.)/Varga-Haszonits, Zsuzsa/Golden, Lariko (teĥn. red.): Memorlibro. Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio (Budapeŝto, 17/18-04-1997) . Universitato Eötvös Loránd. Katedro pri Ĝenerala kaj Aplikata Lingvistiko, 202-266.- (2001): Antau-Sosurumo. En: Sabine Fiedler / Liu Haitao: Studoj pri interlingvistiko. Studien zur Interlinguistik. Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke. Dobrichovice (Praha), 2001, KAVA - PECHhttp://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml;jsessionid=0D1E7434EB2E0880FB21BEFA0CCBD197?qid=897C22AF7C6AC6BA2E4D52B9C77A8DBB&searchfor=sosurumo&action=pick&pn=1&ptnrS=ZNfox000&ss=&st=kwd&cb=ZN&pg=GGmain&ord=0&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEcsFcL4G5HAM1WVP6%2FOU0pzNIEH0WC3xjqK1Aj191vkSfo6A5h8tpai43625dpK13lClIFXUIEnKuRipISnHdR0%3D&ct=AR

Waringhien, Gaston (1964): "Rekomendoj de la Akademio pri Vortfarado". En: Aktoj de la Akademio 1963-1967, Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto, n-ro 9, Rotterdam 1968, 69 -70. A

Weidmann, Dietrich (1988): Das Kausativ und das Antikausativ in der gemischten Plansprache Esperanto. Lizentiatsarbeit der philosophischen Fakultät I der Universität Zürich. (Weidmann's Mondo-Servo). 97 p.

Wennergren, Bertilo (2005): Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko. Esperanto-Ligo por Norda Ameriko. El Cerrito, Kalifornio, Usono.

http://bertilow.com/pmeg/

Wüster Eugen (1921): "La tri fundamentaj reguladoj. La unua el la du plej urĝaj taskoj de la esperantologio". En: Esperanto Triumfonta 2, n-ro 55, p. 1; n-ro 56, p. 1; n-ro 57, p. 1-2; n-ro 58, p. 1-3; a. En Haupenthal, Reinhard (Red.): Esperantologiaj Studoj. Memor-Kolekto. Antverpeno: La Laguna, 29-44.

- (1923a/1978): "Esperantologiaj principoj". En: Haupenthal, Reinhard (Red.): Esperantologiaj studoj . Antverpeno: La Laguna, 71-116.

Zamenhof, Ludoviko L. (1962): Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri Esperanto. (Editoris: G. Waringhien, sesa eldono Esperantaj Francaj Eldonoj). 11. rue P.- Vergnes, Armandem - Francujo 130 p.

- (1908/1962): "Pri la akuzativo post verboj de movo. Respondo 41 a)", La Revuo, 1908, Majo. En: Zamenhof, L. L. (1962), p. 71

- (1899/96): "Eltiro el privata letero al W.H. Trompeter ...". En: Zamenhof, L. L. (1929/1983): Originala Verkaro. Leipzig: Ferdinand Hirt & Sohn, 1929, Esperanto-Fako, 422-425

- (1903/1992a): Fundamenta Krestomatio de la lingvo Esperanto de L. Zamenhof. 18a eldono. Prinotita de G. Waringhien. Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo, Nederlando. 446 p.

- (1903/1992b): "Al la historio de la provoj de lingvoj tutmondaj de Leibnitz (!) ĝis la nuna tempo". En: L. Zamenhof/G. Waringhien (1992): Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto . (18a eldono, prinotita de G. Waringhien). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 241-252.

- 1903/1992b): "Esenco kaj estonteco de la ideo de Lingvo Internacia". En: L. Zamenhof/G. Waringhien (1992): Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto. (18a eldono, prinotita de G. Waringhien). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 253-297.

Danko

La aŭtoro tre dankas la redaktintojn kaj la kontrolintojn, sen kies grava helpo konsciencaj kontrolado, korektado, redaktado la artikolo ne povus esti ĝustatempe finita kaj aperinta.

1 En la Zamenhofa Antaŭparolo al la Unua Libro (1887: 11) (Kp. Zamenhof 1903/ 1992a: 234).

2 Vd. ekz. Pri la akuzativo post verboj de movo (1908/1962: 71).

3 "En réalité, il et impossible de définir verbes et noms en dehors de leur flexion."

4 Mattos (1987: 169) en sia Vortanalizo en Esperanto uzas la terminon sentenco je la senco frazo en mia uzo ĉi tie.

5 Robert Henry Robins: A short history of linguistics. (2nd ed.) (1979), p. 57.

6 Kuznecov (1987:135) asertas: "La esperantistoj de la novaj generacioj perceptadis kaj transprenadis la modelojn de la lingvouzo de siaj antaŭuloj, kaj ili ne konis tiujn ŝanceliĝojn, iam turmentajn, kiujn la sorto prezentis al la pioniroj de la movado. Transdonado de la lingvo, de generacio al generacio, funkciigis tiun senkonscian imitadon, kiu certigas la stabilecon ankaŭ de la naturaj lingvoj." (mia traduko)

7 "La Akademio opinias, ke multaj aŭtoroj trouzas sufiksojn, tio estas preskaŭ neevitebla en parolado, sed tio estigas la skriban lingvon nenecese peza", skribas Antido alie René de Saussure (1910). Vidu en la represo de Saussure (1914/1982)

8 Dankon al Károly Fajszi pro havigo de libroj kaj la ĉiama tre afabla helpado

9 Tre koran dankon al Jozefo Dörr pro la donacita aro da libroj.

http://www.esperantic.org/librejo/dbstudoj/36_Vaha.htm