اين تارنما حاوي مطالبي است در رابطه با : زبان فارسي باستان ، ايران پيش از ورود آريائيها ، مادها ، شاهنشاهي هخامنشيان ، پادشاهي سلوكيان

 شاهنشاهي اشكانيان ، شاهنشاهي ساسانيان ، متن كتيبه‌ها ، و بطور كلي تاريخ ايران پيش از اسلام

http://khatmikhi.persianblog.ir/