Dorota's most commented articles

 • Sanrecepto

  - 10 comments
  Oni diras, ke ĉiutage oni devas manĝi unu pomon pro la fero kaj unu bananon pro la kalio. Kaj ankaŭ unu oranĝon pro la C-vitamino kaj duono de melono por plibonigi digestadon, kaj unu tason da verda teo sen sukero, kiel prevento kontraŭ diabeto. Ĉiun tagon oni devas fortrinki du litrojn da akvo ( kaj poste ĝin forpisi, kio postulas duoble pli da tempo ol trinkado mem). Ĉiutage oni devas trinki activion aŭ alian johurton, por ne havi L.Casei Defensis, kaj kvankam neniu scias kia fekaĵo tio esta…

 • Letero el norda hemisfero

  - 8 comments
  Aŭtuna Letero Mi atendas leteron de Vi ... tie suno Kaj mar' kun Vi parolas ... Ĉe mi - pluv' konstanta, Soleco, nuboj, arboj velkantaj, aŭtuno ... Hodiaŭ tag' serena, sed sun' - sopiranta ... Antaŭ ol vi elsendos leteron - en florojn Ĝin metu, ĉar ĉi tie jam floras nenia ... Ĝin sorbigu proksimo Via, sunodoroj, Aŭ portu ĝin dum horo en falda rob' Via ... Kaj paper' estu blua ... Ĉar eble ekstere Ree malgajaj nuboj pendos senespere Kaj kiam leter' venos…

 • Avino

  - 8 comments
  Avelujo sin vestas per violkoloro, tilio per glata, plej verda veluro molardas mi min ne plu alivestas min jam neniu rigardas. Estas tiaj stranguloj, kiuj urtik-bukedojn donas al virino, sed kie estas tiaj, kiuj kisas harojn de maljunulino? Mi estas solulo, avino - mia nomo. Mi sentas min kiel nigra makulo sur ĉielarka tapiŝo de l’ mondo-domo. Maria Jasnorzewska-Pawlikowska esperantigis:Dorota Burchardt

 • Felicxo

  - 7 comments
  Tra l'mond' felicxo iras Kun lipoj rugxkoloraj. Jen pri somer' gxi kantas, Kisas petalojn florajn.                 Kie gxi logxas?                 Eble en ies koro ...                 Trans montoj, arbaroj, riveroj ...                 Cxiam en troa foro ... Vagas tra l' mond' felicxo; Logxas en fojnaromo, En vent', en arb' knarado Kaj en matena birdcxirpado.                 

 • 93-a Universala Kongreso de Esperanto

  - 7 comments
  Miaj postkongresaj impresoj.               Mia vojaĝo kun vojaĝoficejo Esperantotur komenciĝis la 18-an de julio. El la urbo Bydgoszcz ni forvojaĝis matene kaj je la 15.00 ni atingis Berlinon. Tie ni pasigis naŭ horojn vizitante urbocentron kaj niaj ŝoforoj kaj la buso ripozis en tiu tempo. La 19-an ni atingis Roterdamon. En la kongresejo mi ricevis kongresajn dokumentojn, mi renkontis mian finnan amikon kaj jam kune ni iris al la hotelo, en kiu ni loĝis dum la tuta ko…

 • Somertago - 23.08

  - 7 comments
  Ankoraŭ mi plaĝas ĉe lago, ankoraŭ varmigas min suno, sed jam sufloras l' imago: proksimas aŭtuno ... proksimas aŭtuno ... proksimas aŭtuno ... proksimas aŭtuno ...

 • Miraklo en grandvendejo

  - 7 comments
  „Paŝtistoj kantas, brutaro genuiĝas, miraklon, miraklon ili mesaĝas” – tiu pastoralo odoras je vanilo kaj sekvinberoj. Kiel kutime antaŭ la vigilia vespermanĝo mi troviĝas en kuirejo, mi metas kasedon kun la pastoraloj en kasetofonon kaj ĝuste tiun ĉi mi aŭskultas, kiam mi starigas bovlon plenigitan per la kruda pasto sur tablon. Mi malfermis kranon por lavi restaĵon de la pasto el la manoj, kaj subite mi ekaŭdis mallaŭtan frapon al la pordo. - La Sankta Nikolao – mi pensis kaj sekigante la ma…

 • La centa UK-o

  - 7 comments
  Kompreneble tio estas miaj personaj impresoj. Granda travivaĵo. La unuaj duboj, kiujn foje-foje venadis en mia kapon, kaŭzitaj pro malsukcesa UK en Roterdamo en 2008 (100-jariĝo de UEA) pasis post la unuaj horoj pasigitaj en la kongresejo. Kaj sekvintaj kongresaj eroj plifirmigis mian decidon: „tamen kongresi”. Eble la kongresejo (Lille Grand Palais) ne pentis pro grandeco (kaj beleco), sed por mi tio ne estis ĝena. Eĉ kontraŭe, mi sentis min pli „hejmece”, estis pli granda okazo renkonti haza…

 • Tertremo en Japanio

  - 6 comments
  La 14an de marto Mi ellitiĝis je la 7a horo. Televido raportis, ke okazas kaoso en ĉiuj stacidomoj, ĉar la elektro kompanio Tokio estis anoncinta malmultigon de elektro-liverado lastan vesperon kaj laŭ tiu anonco trajnkompanioj malmultigis aŭ ĉesis la servojn. Homoj ne estis sufiĉe informitaj pri tio kaj ĉe la stacidomo unuan fojon sciis la situacion. Ankaŭ en mia gubernio (100 kilomerojn fore de Tokio) oni ĉesis ĉiujn trajnservojn. Eble pro tiu influo lakto ne estis liverita…

 • Infero

  - 6 comments
  Demando prezentita al studentoj de kemia fako en National University of Ireland: Ĉu infero estas ekzoterma (redonas varmon), ĉu endoderma (absorbas varmon)? Respondo de unu el la studentoj estis tiom interesa kaj sprita, ke profesoro montris ĝin al siaj kolegoj kaj poste aperigis ankaŭ en interreto. Plimulto de la respondoj estis apogitaj je la leĝo de Boyles, kiu asertas, ke en firma temperaturo amplekso de la gasokvanto (gasomaso) estas proporcie inversa al ĝia premo. Unu el la stud…

 • Kampanuleto

  - 6 comments
  Rande de densa l’ arbaro, ĉe bordo de l’ rivereto, elkreskis inter herbaro neĝblankaj kampanuletoj. Ĉiumatene tre frue, antaŭ ol l’ suno vekiĝis en friska matena roso plej eta el ili baniĝis. Por ke ĝi ne tro malvarmu, sub zorgaj patrinaj okuloj mallonge sed tre precize ĝi lavis neĝblankajn petalojn. Poste ĝi kombis folietojn pro roso brilantajn arĝente, kiuj post friska nokto tremetis movataj…

 • Domo de la sinjorino Tellier de Guy de Moupassant

  - 6 comments
  La unua ĉapitro. Vi povis iri tien ĉiun vesperon ĉirkaŭ la dekunua horo, simple same kiel al kafejo. Vi renkontadis en tiu ejo ses aŭ ok ĉiam samajn virojn, ja ne diboĉulojn, sed homojn estimatajn, komercistojn kaj junulojn el urbo. Oni trinkis chartreuse , iom petolante kun knabinoj aŭ babilante serioze kun Madame , kiu estis ĝenerale estimata. Oni forlasadis la domon antaŭ noktomezo. Junaj homoj foje-foje restadis pli longe. La domo aspektis kiel familia, ĝi estis malgranda, farbita flavk…

 • Poemeto de pastro J.Twardowski

  - 5 comments
                          ARKO   En arko de Noa estis simio elefanto kaj ĝirafo malgaja korvo kaj kolombo blanka anseroj kiuj kvakis mamuto – elefanto en felo vestita ĝi timis malvarmon por morgaŭo antaŭvidata kornikoj ĉiuflanke nigre aspektantaj monedoj unu la alian ĉiam ofendantaj rigardas onklo onklinon kiel la propran pasereton cerbumas kiel ŝin enigi almenaŭ por unu jaro en tiun…

 • Miaj impresoj

  - 5 comments
  Post trisemajna foresto, hodiaŭ mi avide uzis denove mian biciklon kaj ĉirkaŭveturis unu el la lagoj de mia regiono por ekscii "kio en herboj pepas".Ĉu vi konas tiun esprimon? Pli malpli rekoni esencon de la afero(j). Mi trabiciklis proksimume 50 km kaj nur mallongan distancon per ŝoseo, plej parte mi biciklis tra kampaj kaj arbaraj padoj jen sablaj, jen ŝtonaj. Kaj mi ĝuis la naturon, mi vere sentis min naturestaĵo; kantis al mi fringoj, pepis paseretoj, susuris arboj vente movigata…

 • Universala Kongreso

  - 5 comments
  Ipernity fariĝis jam sufiĉe granda vilaĝo (mi supozas) kaj tutcerte parto de ipernitanoj ĉeestos la Kongreson en Bjalistoko. Mi ŝatus, ke ni renkontiĝu iun tagon en iu difinita loko. Kiu havas iun ideon pri tio? Kiu tago estus plej taŭga? Mi scias, ke ni ankoraŭ ne havas detalan programon, tamen mi proponus aŭ sabaton (la akcepta tago) vespere aŭ dimanĉon antaŭ la vespera aranĝo. Tio probable estos nacia vespero aŭ io simila. Mi atendas proponojn de aliaj. Amike, Dorota

 • Optimismo ĉu stulteco?

  - 5 comments
  Sufiĉe longe mi vivas, sufiĉe multajn seniluziigojn mi travivis, tamen mi plu estas optimisto. Ie en la profundo de mia koro (cerbo?) ĝermas espero ... pri pli bona kaj justa nia tera mondo. Ĉu tio ne estas stranga? La homo ĝenerale vivas ne tro longe, se konsideri grandecon kaj tempodaŭron de la surtera vivo, se mi jam ne ne mencios la Universon, pri kies tempodaŭro ne multe ni scias. Mi ŝatus kredi, ke la homaro estas ankoraŭ "infana raso", kiu iam, kun paso de jarmiloj maturiĝos, prudentiĝos,…

 • Papilio

  - 5 comments
  Hieraŭan tagon mi opinias tre bone pasigita tago. Mi savis vivon de papilio, malliberigita en ŝtuparejo de mia dombloko. Ekstere regis belega suna vetero kaj la povrulo vane klopodis flugi al tiu suna ĉarma mondo tra fermita fenestro. Mi malfermis la fenestron kaj delikate direktigis ĝin al la libereco; ni sukcesis. La papilio vigle forflugis. Mi ne scias kiom longe vivas papiliojn, sed tutcerte unu tago signifas por ĝi multege da tempo por vivi kaj ĝui la sunon, nektaron de lastaj floroj. Eble…

 • Eŭropa Unio de XXI jarcento

  - 5 comments
  [operatoro]: Ni dankas, ke vi elektis nian picejon. Ĉu mi povas peti vian Eŭropidentigilnumeron? [kliento]: Bonan tagon. Mi ŝatus mendi ... [o]; Ĉu mi povas unue peti vian Eŭropidentigilnumeron? [k]: Mia Europidentigilnumero, jes ... jam ... momenton ... ĝi estas: 2165052031412341123221854332223. [o]: Dankon, sinjoro Novak. Mi konstatas, ke vi loĝas ĉe la strato Sekala 14, kaj via telefonnumero estas 563203302. Kaj la telefonnumero en via oficejo estas 54356326, numero de via poŝtelefono 8…

 • Mi volas danki vin

  - 4 comments
  Tiun belan kanzonon kantas Georgo Handzlik; mi kanti ne scipovas, mi nur sxatus rememori belan tekston omagxe al nia Majstro pro lia 148-a naskigxdatreveno.

 • 94 Universala Kongreso

  - 4 comments
  94-a Universala Kongreso - 2009 Kongreso, kongreso kaj jam estas post la okazintaĵo. Bedaŭrinde. Mi tre ĝuis tiun kongreson, la kongreson, kiu okazis en mia lando, en naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof, Bjalistoko, do eble mia priskribo, mia opinio, ne estos objektiva. Mi komencos per priskribo de la loko; kongresejo estis lokita en ĉarma loko. La tuto troviĝis kvazaŭ en triangulo, kiun formis konstruaĵoj de politekniko unuflanke, alian flank…

69 articles in total