- la 10-an de aprilo Zdenka Polašek el Bjelovar sendis al ni la retan informilon pri agado en Togolando titolita "Babilanto" (n-ro 3/2013).

- la 11-an de aprilo Zlatko Hinšt sendis al ni la retan informilon "Internacia Fervojsito" n-ro 3/2013.

- la 14-an de aprilo Kerstin Rohdin el Svedio sendis al ni sian rakonton "Vojaĝo okcidenten".

- la 15-an de aprilo Srećko Radulović el Sisak sendis al ni la kroatlingvan libron "Grad lipa" (Urbo de tilioj) de forpasinta kroata esperantistino Marija Horžinek el Petrinja.

- la 16-an de aprilo Davor Klobučar el Osijek sendis al ni foton de nova stratŝildo de Esperanto-strato en Osijek.

- la 19-an de aprilo Dominik Bertrand el Jouy-sur-Morin (Francio) sendis al ni la kvaran numeron de scienc-populara Esperanto-revuo "Globusoj".

- la 20-an de aprilo Velimir Piškorec el Zagrebo donacis al DEC la materialon kiu konsistas el libroj "Grammatica ed esercizi della lingua internazionale Esperanto" (aŭtoro L. Beaufront, itallingve adaptita de G. Puccinelli, Livorno 1910), "Ausführliche Grammatik der Esperanto-Sprache (de Wilhelm Velten, 1910), "Tutmonda esperantista adresaro 1981", "Per aktiveco ĉielen, arda pri idealoj" (de Etsuo Miyoshi, 2000), "Amo estas taso da kokidsupo" (de Yüksel Söylemez, 1994), "Jarlibro de UEA 2010", "Kie ni povas trovi Dion? demandis la eta porkido" (de Michael Schmidt-Salomon kaj Helga Nyncke, 2011), "Uvod u filozofiju književnosti" (de Milivoj Solar), "La Verda Koro", "Odgoj za mir - izgrađivanje svjetske kulture mira" (de Milorad Kovačević, Bjelovar 1996 - kun portreto de Zamenhof pentrita de akademia pentristo Josip Bifel, paĝo 70), periodaĵoj "Bibliotheks Magazin" (Mitteilungen aus den Staatsbibliotheken in Berlin und München), n-roj 1/2012 kaj 3/2012, "Tempo" n-roj 97, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, "Jugoslavia Stelo" n-ro 0, Esperanto aktuell n-roj 4/2007 kaj 5/2007, Programo de la 19-a PIF (1986), Programo de "Legenda o Picokima" 1984, Akt o osnivanju časopisa "Koko" , Programo pri la dua Internacia memorkunveno "Ivan Flanjak" (1985), Programlibro de 8-a Unuamaja renkontiĝo de Esperanto-junularo (Mostar, 1982), Programo kaj Kongresa libro de la 21-a Jugoslavia Esperanto-kongreso (Škofja Loka, 1983), invitilo por kunveno de la Prezidantaro de Kroatia Esperanto-Ligo (25-a de januaro 1986), Statut Saveza za esperanto Hrvatske (1982), materialoj de la jarkunveno de Kroatia Esperanto-Ligo okazinta la 2-an de majo 1983 en Karlovac (invitilo, financa raporto por 1982, Pregled sjednica predsjedništva Saveza za esperanto Hrvatske u 1982, Izvještaj o organizaciji međunarodne manifestacije "100 godina esperanta u kulturi" (1987), Financijski plan organizacije 44. svjetskog kongresa esperantske omladine (1988), 44. međunarodni omaldinski kongres, Karakteristike razvoja Saveza za esperanto Hrvatske u periodu od 1981. do 1985. godine, Zapisnik sjednice Predsjedništva održane 7. 12. 1985.), "Bilten" Saveza za esperanto Hrvatske, marto-aprilo 1987, poŝtkarto de la 64-a Kongreso de IKUE (Zagrebo, 2011) kaj tola emblemo "Esperanto - Varsovio - 1887-1987" (ronda, diametro 24 cm).