En Changzhou Okazis la 5a Ĉina Seminario pri Esperanto-Instruado
De la16a ĝis la 18a de Majo,2014, okazis la 5a Ĉina Seminario pri E-Instruado en urbo Changzhou, provinco Jiangsu, sudorienta Ĉinio. Nia urbo Changzhou situas en la centro inter ĉinaj famaj urboj Shanghai kaj Nanjing. Nuntempe nia urbo havas florantajn diversajn florojn kaj verdiĝajn herbojn. La seminariejo estas Orienta Elementa Lernejo kiel unu el asistantoj. Ĉina Ligo de esperantistaj instruistoj(ĈLEI) kiel aŭsipicio organizis la seminarion. Chnagzhou-a Esperanto-Asocio(CZEA) kiel alia asistanto faris grandan kontribuon al la seminario.


En la mateno de la 16a komenciĝis la inaŭguro de la seminario,kaj sekviĝas tri demonstraj lecionoj donitaj de tri elementaj lernejoj.
S-rino Liu Lixia, estrino de Orienta Elementa Lernejo prezidis la inaŭguron. Unue vicestro de edukdepartemento de distrikto Zhonglou, gvidante de Orienta Elementa Lernejo, S-ro Ye Zhou faris bonvenan paroladon.
Sekve s-ro Wang Ruixiang, prezidanto de KEAM kaj vicprezidanto kaj ĉef-ĝenerala sekretario de Ĉina Eeperanta Ligo, donis salutparoladon.


S-ro Wei Yubin(Jado) kiel reprezentanto de estroj de elementaj lernejoj faris gratulparoladon.
S-ro Luo Zhiping, vicprezidanto de Changzhou-a Federacio de Socisciencaj Rondoj gratule kaj resume parolis la laborojn de CZEA.
Finfine s-rino Gong Xiaofeng(Arko), prezidantino de ĈLEI anoncis aplaŭdodecidon pri elstaraj lernejoj kaj instruistoj.

La lernejoj estas:
Baiyangshujie Elementa Lernejo en urbo Taiyuan
Yongtai Elementa Lernejo en urbo Beijing
Baotalu Elementa Lernejo en urbo Zhenjiang
Orienta Elementa Lernejo en urbo Changzhou

La instruistinoj estas:
Chen Ye (Brila) el Orienta Elementa Lernejo
Shi Xueqin(Neĝeta) el Baotalu Elementa Lernejo
Xie Xiaojuan el Yongtai Elementa Lernejo
Li jinxia, Xing Qishuang kaj Zhang Yating el Baiyangshujie Elementa Lernejo
Finiĝinte la inaŭguro la ĉeestantoj vizitis la lernejĝardenon kaj kune fotis komunan foton.Je la 9a kaj duono la unua demonstra leciono donita de s-rino Chen Ye(Brila) ĝusttempe komenciĝis. Ŝia tenera voĉo kaj bela tono kvazaŭ printempo karesas la geknabojn, kiuj sin banas en verda lumo. La ĉeftemo de la leciono estas: ĝoja, zorgema kaj utila, signifante ke lernantoj devas lerni diligente kaj kun zorgemo al amikoj, finfine ili fariĝos utilaj homoj.

Laŭ la seminaria aranĝo estas ankaŭ aliaj tri demonstraj lecionoj respektive de Baiyangshu Elementa Lernejo de urbo Taiyuan, (Sanxi-provinco), S-rino Li Jinxia faris la lecionon pri bestoj.
Yongtai Elementa Lernejo
S-ino Xie Xiaojuan, faris lecionon pri fruktoj.
kaj Baotalu Elementa Lernejo de Zhenjiang (Jiangsu-provinco). S-ro Michel el Francio kiu vivas en urbo Zhenjiang kun sia edzino Neĝeta, instruistino en Baotalu Elementa Lernejo faris la lecionon pri sinprezento.

Inter ili plej elstara estis la instruado de Li Jingxia, juna instruistino el Baiyangshu Elementa Lernejo. Li Jingxia eklernis Esperanton en 2008, kaj okupiĝas pri E-instruado en la lernejo preskaŭ 6 jarojn. Ŝia aktoreca instruado multe instigis geknabojn, vigle agadi en la klasĉambro kaj la interagado inter instruistino kaj lernantoj tiom impresis la seminarianojn. Estas menciinde, ke en sia leciono ŝi ne nur lernigis al la infanoj la lingvon Esperanton, sed ankaŭ atentigis ilin amikiĝi kun bestoj kaj protekti la naturon.
Post demonstraj lecionoj E-programeroj prezentitaj de lernantoj komencis. La partoprenantoj ĝoje spektis la talentajn prezentadojn.
En la posttagmezo de la 16a la seminario kun spertointerŝanĝoj kaj teoriaj diskutoj pri E-lernigado estas enhavoriĉa. La Forumo de Rektoroj estas la brila punkto de ĉifoja seminario, kiu atentigis, ke necesas elvolvi la akademiajn interŝanĝojn pri E-instruado inter mezaj kaj superaj lernejoj …
Unue s-ro Wei Yubin, rektoro de Baiyangshujie Elementa Lernejo prezentis sian sperton trejni junajn instruistojn kaj kuraĝigi ilin praktiki la instruadon.
Rektoro de Yongtai Elementa Lernejo s-ro Yan Wei opinias, ke kvankam nur en mallongaj tri jaroj, tamen E-instruado en sia lernejo jam efikas por la sana kreskado de junaj instruistoj kaj lernejanoj;
dume rektorino de Baotalu Elementa Lernejo s-rino Jin Zhongqi diris, ke ŝi ĝoje vidis, ke la E-instruado enkondukis al sia lernejo eksterlanda edukisto, tio levis la guston de bazaj edukadoj en sia lernejo. Ŝi menciis ke s-ro Michel el Francio estas edzo de instruistino Neĝeta kiu laboris en Baoyalu Elementa Laernejo.

Ĉirilate rektorino de Dongfang Elementa Lernejo s-rino Liu Lixia same opiniis, ke ŝia lernejo, kun 30-jara sperto de E-instruado, konstante faras interfluojn ne nur kun iuj mezaj kaj superaj lernejoj de la urbo, sed ankaŭ kun iuj lernejoj de Japanio, kaj dank` al Esperanto oni sukcesigis la ĝemeliĝon de Changzhou kun japana urbo Takatsuki, en kiu estas la Yusumi Elementa Lernejo.

Profitante la seminarion, okazis ankaŭ la dua sesio de la estraro de ĉina filio de ILEI de ĝia fondiĝo. La sesio resumis la laborojn de la pasintaj kelkaj jaroj precipe la sperton de ĉi-seminario, kaj faris diskutadon pri la estontaj laboroj, ekzemple kompilado de lernolibroj ktp. La estraranoj, ĉiuj estu pretaj por ŝarĝi sur sin per ankoraŭ pliaj taskoj.

En la dua tago 7 instruistoj prelegis pri la temo de E-instruado. Ili ĉiuj havas riĉan sperton en E-lernigado, kaj resumis la efikajn metodojn pri lernigado de la lingvo.

Michael emfazis en sia prelego, ke la lernantoj estas la centro en la E-lernigado, kaj la instruistoj devas enmeti kredon en siaj okuloj por kuraĝigi la lernantojn en la lernado. Fakte li estas spertoplena instruisto ne nur en lernigado de Esperanto sed ankaǔ en instuado de aliaj kulturaj lecionoj.

Ho Song el Koreio laboranta en la Profesia Teknika Kolegio en Changzhou, Ĉinio prelegis pri sia sperto en la esperanta instruado. En sia bone preparita prelego li eĉ resumis erarojn ofte faritajn de ĉinoj dum ilia lernado de la lingvo Esperanto kaj per tio li atentigis ankaŭ al la ĉeestantoj la facile fareblajn erarojn.

Jano loĝas en Ĉinio por 15 jaroj, kaj en la lastaj jaroj kiel instruisto li gvidis kursojn en la Esperanta Insulo Hajnano, kaj akumulis por si multan sperton pri E-lernigado. Li esperas starigi seriozan projekton por instrui azianojn kaj deziras, ke en E-renkontiĝoj la lernantoj multe praktiku por altigi lingvonivelon.

Trezoro per humura rakonto donis al la kunveno leĝeran etoson. Li multfoje emfazis la efikon de kuraĝigado al la lernantoj. Laǔ li tio estas helpa por malfermi la buŝon de la lernantoj paroli la lingvon. Li volas per organizado de E-aktivadoj trejni ĉinajn aktivulojn kaj okaze de la seminario li prezentis la preparan laboron de la Orienta Esperanto-Seminario, kiu okazos inter la 16-a kaj 23-a de aǔgusto en Xi'an.

S-ro Zhang Changsheng koncize prezentis al ĉeestantoj la spertojn pri enkonduki Esperanton en profesiajn altlernejojn(kolegiojn). Li konigis sespaŝajn metodojn: 1, kulturi science kapablajn instruistojn. 2, konvinki rektorojn de altlernejoj por subteni E-movadon kaj vastigi Esperanton en siaj lernejoj. 3, Sendi kapablajn instruistojn al lernejoj fari prelegojn pri Esperanto, pri internacia kumunikado kaj pri studi facile duan fremdlingvon. 4, Starigi E-kursojn elekteblajn kiel nedeviga studobjekto por studentoj. 5, Organizi E-rondojn de studentoj por daŭrigi E-lernadon. 6, Aktivigi E-aferojn por E-studentoj de diversaj lernejoj.

En la kunveno prelegis ankaǔ Wei Yubing, Gao Youming. Ne nur la prelegantoj sed ankaŭ la ĉeestantoj multe rikoltis en la diskutoj. En la lastaj jaroj la seminario kiel spertointerŝanĝa platformo konstruis ponton por la ĉinaj instruistoj, kaj helpis ilin en la lernigado de Esperanto. Estas atendeble, ke dank' al iliaj klopodoj kaj diligenta laboro estiĝos pli da e-istoj, kiuj elkore amas la lingvon.

Dum la tritaga seminario, sub la aranĝo de Changzhou-a Esperanto-Asocio kaj Dongfang Elementa Lernejo, la partoprenantoj ĝoje plezuris en la urba vizitado kaj faris ekskurson.