Estimata prezidanto,
Karaj geamikoj,
Saluton!
Unue permesu min en la nomo de Shanghai-a Esperanto-Asocio esprimi nian elkoran gratulon al la 3-a E-forumo de Jiangsu, Zhejiang kaj Shanghai!
Antaŭ 2 jaroj Shanghai-a Esperanto-Asocio proponis kaj organizis la 1-a E-forumon inter 3 lokaj E-asocioj por disvastigi E-movadon en nia regiono. Ĉifoje jam la 3-a Forumo kaj la Forumo pliboniĝas paŝon post paŝo dank’ al klopodado de ĉiuj 3-lokaj esperantistoj. Hodiaŭ ni plidetale diskutas pri nia ĉeftemo “Estonteco kaj pluadisvastiĝo de E-movado” nur per Esperanto. Pro tio ĉiuj partoprenantoj estas tute kontentaj kaj la Forumo atingis grandan sukceson.
En la historio Shanghai estis la lulilo de Ĉina E-movado. La plej frua E-organizo en Ĉinio Shanghai-a Esperanto-Asocio fukciis komence de la pasinta jarcento, en la jaro 1906. Sekve en la jaro 1908 fondiĝis Ĉina Esperanto-Asocio ankaŭ en Shanghai. Tiam multaj elstaraj pioniroj-esperantistoj vigliĝis por Ĉina E-movado en nia urbo.
La nuna Shanghai-a Esperanto-Asocio fondiĝis en la jaro 1982. Dum lastaj 30 jaroj nia asocio utiligante Esperanton kiel platformon okazigis serion da internaciaj agadoj pri kulturaj kaj akademiaj interŝanĝoj: en la jaro 1991 SEA okazigis la simpozion “Lusin kaj Esperanto”, en ĝi partoprenis pli ol 60 esperantistoj el Japanio, Koreio kaj Ĉinio. En 1996 sub la gvido de ĈEL kaj KAEM nia asocio sukcese organizis la 1-an Azian Kongreson de Esperanto en Shanghai. Pli ol 600 esperantistoj el 28 landoj partoprenis. Decembre de la jaro 2005 SEA kunlaboris kun Internacia Naturkuraca Asocio (INA) por okazigi la 2-an konferencon de INA en Shanghai. La konferenca temo estis “Maljuniĝo kaj Naturkuracado”. Maje de 2006 nia asocio sukcese organizis la 58-an Internacian Fervojistan Esperanto-kongreson. Ĝi estis la unua fojo por okazigi kongreson ekster Eŭropo en la historio de IFEF. Pli ol 300 diverslandaj esperantistoj ĉeestis.
Internaciaj akademiaj kaj kulturaj interŝanĝoj, okazigitaj de SEA, kun riĉa enhavo kaj per diversaj manieroj, fukcias kiel grava platformo kaj efika rimedo por akceli interkomunikadon, interŝanĝon kaj interkomprenon inter diversaj landaj esperantistoj, malsamaj etnoj kaj inter diferencaj kulturoj.
Kiel konate, ke la regiono Chang San Jiao estas la plej vigla regiono de Ĉinio en ekonomia kampo. Ĝuste hodiaŭ, je la 29-a de septembro, fukcias la Shanghai-a Libera komerca Zono en nia urbo. Mi kredas, ke post ĝia fondiĝo la internacia komunikado kaj ekonomia, kultura interŝanĝo pli multiĝos kaj vigliĝos en nia regiono. Samtempe venos al nia urbo kaj nia regiono pli multe da esperantistoj el diversaj landoj. Ni deziras per nia neŭtrala kaj paca lingvo Esperanto fortigi nian kunlaboron kun en- kaj eksterlandaj espanrantistoj por mondpaco kaj amikeco!
Finante mian paroladon, mi elkore dankas al Jiangsu-a Esperanto-Asocio, al Changzhou-a Esperanto-Asocio kaj al Changzhou-a Profesia Teknika Kolegio Liu Guojun, kiuj multe kontribuas al nia Forumo.
Koran dankon pro via atento!