P1010050日本浮田政治演讲,常州潘亚江同步翻译
Koran dankon estimata prezidanto pro via afabla prezento pri mi.
Mi nomiĝas UKITA Masaharu kaj estas la prezidanto de Esperanto-Societo en
Takatuki, kiu rilatas longe kaj amike kun Changzhou-a Esperanto-Asocio.
Antaŭ ĉio mi esprimas elkoran dankon al la prezidanto de Chanzhou-a
Esperanto-Asocio, kiu donis al mi ŝancon saluti vin ĉi tie kaj ĉeesti al tiu ĉi forumo.
Nu, mi volas prezenti al vi, kiel nia amika rilato komenciĝis kaj daŭras. Mi supozas,
ke kelkaj el malnovaj esperantistoj sidantaj ĉi tie povus rememori la nomon TAKEUTI
Tomiko, edzino de TAKEUTI Yosikazu, kiu multfoje vizitis Ĉinion kaj kontribuis al nia
esperanto-movado. Bedaŭrinde ŝi forpasis en 1998 kaj li en 2005.
En januaro de 1986 ŝi aŭskultis kiel kutime Esperantan elsendon de Ĉina Radio
Internacia kaj hazarde kaptis novaĵon, ke En Changzhou fondiĝis Esperanto-Asocio. Ŝi
tuj skribis leteron kun peto al Ĉina Radio Internacia, ke ĝi informu ŝin pri la nomo de la
reprezentanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio kaj ties adreso. Ĉar tiam ŝi sciis, ke
urbaj registaroj de Takatuki kaj Changzhou kunsidas esperante ambaŭurban ĝemeliĝon.
kaj tio realiĝos ne malproksima estonto. Baldaŭ Ĉina Radio Internacia afable plenumis
ŝian peton. S-ino TAKEUTI Tomiko tuj skribis leteron al la informita adreso. La nomo de
la prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio estis (章振之)s-ro Zhan Zhenzhi. Kaj
li respondis al ŝi amike. En aprilo de 1986 TAKEUTI Tomiko kaj NISHIKAWA Toyozo,
tiama prezidanto de nia Esperanto-Societo vizitis Changzhou aliĝinte al delegacio de
Japan-Ĉina Amika Asocio de Takatsuki kaj renkontiĝis kun s-ro Zhan Zhenzhi kaj kelkaj
changzhou-aj esperantistoj. Tiel nia interŝanĝo komenciĝis antaŭ unu jaro, ol kiam la du
urboj kontraktis oficiale pri la ĝemeliĝo en 1987.
Estis notinde, ke ambaŭ rondoj havis en si instruistojn de elementa lernejo, nome;
Dongfang-Elementa Lernejo kaj Tsunoe-Elementa Lernejo kaj komenciĝis amika
interŝanĝo de la lernejoj. Du jarojn poste Yosumi-Elementa Lernejo heredis la rolon de
Tsunoe-Elementa Lernejo. La interŝanĝo de Dongfang kaj Yosumi daŭras jam pli ol 25
jarojn. Dume du lernejestroj de Yosumi-Elementa Lernejo vizitis Dongfang-Elementan
Lernejon kaj aliflanke lernejestro de Dongfang-Elementa Lernejo, s-ino Liu Lixia vizitis
Yosumi-Elementan Lernejon. Kaj ĉiufoje de la okazoj esperantistoj akompanis la
lernejestron por interpreti la parolojn de neesperantistoj.
Mi povas emfazi, ke urba registaro agnoskas nian lingvon Esperanto vidante la
interŝanĝon de la du elementaj lernejoj. Ja tio montriĝas, ke kiam nia Esperanto-Societo
okazigas Esperantan Kongreson, urbestro mem ĉeestas al ĝi por saluti al la
kongresanoj kaj urbo rezervas ĉambrojn, halon ktp por aranĝi la kongreson.
Nun inter Japanio kaj Ĉinio kuŝas politike tikla afero, sed mi povas diri, ke plejmulto
de japanoj deziras ke tio estu pace solvita. Kiam mi parolis al mia amiko, ke mi vizitos
Ĉinion, li diris kun serioza mieno, ĉu ne okazos al mi malagrablaĵo en Ĉinio. Mi diris al li,
ke mi timas neniom, ĉar mi kredas, ke ankaŭ ĉinaj popolanoj havas ĉe la koro emon ami
pacon.
Laste mi elkore deziras sukceson de ĉi tiu forumo. Koran dankon pro via
aŭskultado.

Saluta prelego de s-ro Ukita Masaharu en la 3a Esperanta Forumo de Jiangsu,zhejaing kaj Shanghai.
Prezidanto de Eeperanta Societo en Takatuki de Japanio.