E-forumo8
Antaŭ ċio mi kiel organizanto de la 3a E-Forumo devas esprimi al vi ċiuj ċeestantoj kiuj partoprenas en la forumo kaj en la 8a Ċina Flora Ekspozicio niajn varman kaj elkoran bonvenigon.
La ora aŭtuno estas belaj sezono kaj vetero. La floroj plenfloras. Ni kolektiĝas ċi tie diskuti pri la estonteco de Esperanto kaj la daŭrigebla disvolviĝo de E-movado. Tiu temo estas diskutinda.
Kiel oni bone scias nia lingvo Esperanto jam vivas 126 jarojn. La enkonduko de Esperanto en Ċinio jam pasis pli ol 100 jaroj. Tio ne estas longa tempo tamen ĝi jam aperas glora sukceso kaj akiras plenfruktojn en diversaj kampoj, ekz. en kulturo, edukado, ekomonio k.t.p.
Kiel esperantisto aŭ E-organizaĵo, asocio aŭ ligo ĝi ludas gavan rolon en E-movado. Esperanto estas lingvo kiel ilo de komunikado kaj interŝanĝado internacie. Ĝi ankaŭ estas la ponto ligita kun diversaj fremdlandoj kaj popoloj. Post la reformado kaj malfermado de Ċinio la fremdaj lingvoj utilas vaste kaj ofte. Tamen Esperanto kiel internacia helpa lingvo ludas specialan kaj gravan rolon en internacia komunikado. Nia Changzhou-a E-Asocio fondiĝis en 1984-a jaro. Post kiam Ċina Radio Internacia elsendis la novaĵon pri la fondiĝo de Changzhou-a E-Asocio ni tuj ricevis la respondon ke japana esperantistino s-rino Takeuti Tomiko kiu ofte aŭdis la elsendojn de Ċina Radio Internacia skribis leteron transdonitan de Ċina Radio Internacia al nia asocio por esprimi starigon de amikeca rialto inter du asocioj Changzhou kaj Takatuki, la japana urbo, ċar tiam niaj du urboj kontraktis ĝemelan rilaton. Tuj poste esperantistoj de niaj ambaŭ E-asocioj renkontiĝis kaj starigis amikecan rilaton. Post pli ol unu jaro niaj ambaŭ urbaj registaroj subskribis ĝemelan kontrakton dume esperantistoj de niaj ambaŭ E-asocioj kontribuis multe da amikeca kaj kunlabora laboroj, ekz. okazigi ekspozicion de infanaj pentraĵoj kaj kaligrafiaĵoj, starigi niajn ambaŭ ĝemelajn lernejojn kaj enkonduki novtipan produktaĵon el Japnaio k.t.p. (?) En tiuj aktivadoj Esperanto fariĝas labora lingvo inter ambaŭ lokaj esperantistoj. Pro sia nobla idealo kaj profunda intima ideo Esperanto kiel internacia komumika lingvo pli facile estas akceptita de ambaŭ popoloj japana kaj ċina. La amikeco estas eterna ċeftemo de nia lingvo Esperanto.
Krom Takatsuki, nia asocio kun Tokorozawa el Japanio, Tomsk el Rusio, Purado el Italio, Tiburg el Nederlando havas Esperantajn amikecajn rilatojn. Ni ofte interŝanĝis E-librojn, E-gazetojn kaj E-informojn. Ni ofte akceptis esperantistojn el tiuj ĝemelaj urboj. Ni rekomendis esperantistan insturiston en lernejo por instrui fremdan lingvon inkluzive instrui Esperanton. Lasttempe nia asocio kunlaboras kun E-asocio de rusa urbo Tomsk por reciproke interŝanĝi kin-filmojn rusaj kaj ċinaj. Ni ambaŭ tradukos kinfilmojn el Esperanto aŭ angla en la propran patran lingvon por prezentado de ambaŭ popoloj. En tiuj aktivadoj ni bone scias pri aferojn eksterlandajn kaj pliprofundigas amikecon inter popoloj de tiuj ĝemelaj urboj. Pli bone altiĝas nia lingvonivelo de Esperanto. Nia asocio ankaŭ estas alte taksita de nia urba registaro. Ċi fojan E-forumon nia urba registaro subtenas al ni grandan helpon ekonomie kaj oportunece.
Esperanto kiel internacia helpa lingvo certe ludas gravan kaj neŝanĝeblan rolon en komunikado kaj interŝanĝado internacie. La amikeco estas eterna ċeftemo de nia lingvo Esperanto.

Parolado de s-ro Zhang Changsheng en la 3a Esperanta Forumo de Jiangsu, Zhejiang kaj Shanghai.