KUNLABOROJ INTER ĜEMELAJ URBOJ

CHANGZHOU KAJ TAKATUKI

Zhang Changsheng

Prezidanto de Changzhou-a Esperanto-AsocioLa 89a Universala Kongreso de Esperanto okazos en julio kurantjare en Pekino, Ĉinio, kies E-movado jam multe progresas kaj disvolviĝas post la 71a Universala Kongreso de Esperanto en Pekino en 1986. La lokaj E-movadoj en Ĉinio multe kaj aktive akcelis kaj akcelas la landan E-mavadon. Ĉar lokaj E-mavadoj estas fundamentoj de la landa E-movado. Ne povas esti la landa movado sen la lokaj movadoj.

De 1988 nia urbo Changzhou en provinco Jiangsu, kiu situas meze inter Ŝanhajo kaj Nankino, havas ĝemelan rilaton al la urbo Takatuki, Japanio. Aparte menciindas, ke nia asocio Changzhou-a Esperanto-Asocio ĝemeliĝis al Esperanto-Societo en Takatuki jam en 1986, du jarojn pli frue ol kiam ambaŭ urbestroj oficiale subskribis la kontrakton de la ĝemelaj urboj.

Iun vesperon en januaro de 1986 esperanta elsendo de Ĉina Radio Internacia (ĈRI) diskonigis la novaĵon pri la fondiĝo de la Changzhou-a Esperanto-Asocio. Aŭdinte tion la membrino de Esperanto-Societo en Takatuki s-ino Takeuti Tomiko, nia estimata kaj forpasinta amikino, kiu estis unu el la plej fidelaj aŭskultantoj de ĈRI, tuj sin turnis al Ĉina Esperanto-Ligo kun la peto ke ĝi sciigu al ŝi la adreson de la iniciatintoj. Baldaŭ ŝi ricevis la unuan leteron de s-ro Zhang Zhenzhi, la tiama prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio. Li estis jam 70-jara malnova esperantisto, kiu sin dediĉis por Esperanto eĉ en la plej severaj cirkonstancoj dum la batalo kontraŭ la japanaj agresantoj. “Ni metu la idealon de Verda Majo sur la bazo de niaj estontaj kunlaboroj”, li skribis en sia unua mesaĝo. Tio profunde tuŝis la koron de la samideanoj de Takatuki. Tiele komenciĝis la afero.

S-ro Zhang Zhenzhi tiam estis vicestro de la Pedagogia Kolegio de Changzhou, kie sidis la oficejo de Changzhou-a Esperanto-Asocio. Ĉar ankaŭ Esperanto-Societo en Takatuki havis kelkajn instruistojn kiel siajn membroj, ni do decidis, unue helpi la lernejajn geknabojn de ambaŭ urboj amikiĝi inter si per Esperanto. En novembro de 1986 la unuaj leteroj de gelernantoj de Elementa Lernejo Tunoe en Takatuki estis senditaj al tiuj de Dongfang Elementa Lernejo en Changzhou kun esperanta traduko. Kvankam la korespondado ne daŭris longe, oni tamen ne ĉesis teni la amikan rilaton de la lernejoj. En 1988, de la translokiĝo de samideana instruisto, la rolon prenis en la japana flanko Elementa Lernejo Yosumi, kies ĉefinstruisto estis s-ro Ukita Masaharu, la nuna estrano de Esperanto-societo en Takatuki. En 1987 kiam nia tiama urbestro s-ro Chen Hongchang vizitis al Takatuki, la flago kun la vorto AMIKECO donacita de Dongfang Elementa Lernejo estis sendita al Yosumi Lernejo per la urbestro de Takatuki. La lernejoj Dongfang kaj Yosumi oficiale ĝemeliĝis dank al la klopodo de la lokaj Esperanto-organizaĵoj.

De tiam jaron post jaro la amika rilato de ambaŭ lernejoj donis siajn fruktojn. Ili ne forgesis ĉiujare reciproki la gratulon al la geknaboj, kiuj finis la tutan studon de la lernejo. Foje kaj foje okazis interŝanĝoj de lernomaterialoj, videobendoj, desegnaĵoj kaj manlaboraĵoj de geknaboj. En la korto de Dongfang prospere kreskas amika arbo, kiun plantis la lernejestro de Yosumi memore al sia vizito en 1990. Kaj en Yosumi oni vidas flagon donacitan de Dongfang. En ambaŭ lernejoj Dongfang kaj Yosumi ŝanĝiĝis multe da lernejestroj tamen la amikeca rilato bonorde daŭris. Post kiam la novaj lernejestroj de Dongfang kaj Yosumi surposteniĝis, la unua afero por ili estis sendi reciproke mesaĝon esprimi siajn bondezirojn pri daŭriĝo kaj disvolviĝo de la amika rilato inter la du lernejoj. Esperantistoj de ambaŭ urboj tion subtenis jen tradukante la mesaĝojn jen perante la donacojn ktp.

La 6-5an de junio 1988 okazis en Takatuki la 36a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, Japanio. Invitite de Esperanto-Societo en Takatuki nia asocio sendis la delegacion kiu konsistis el s-ro Yue Deben, estro de la Changzhou-a Federacio de Socisciencaj Asocioj , s-ro Zhang Zhenzhi kaj s-ro Zhang Changsheng, la nuna prezidanto de Changzhou-a Esperanto-Asocio por partopreni en la kongreso. Post la kongreso la tri delegitoj restis 10 tagojn en Takatuki kaj vizitis la lernejon Yosumi. Tiu evento estis signifoplena ne nur por ambaŭ ĝemelaj lernejoj sed ankaŭ por la esperanto-movado en ambaŭ urboj.

Ni devas substreki la fakton ke la Esperanto-kurso de Dongfang jam daŭris pli ol dek jarojn kiel oficiala lernoprogramo en la dua, kvara kaj sesa klasoj kaj antaŭ kelkaj jaroj naskiĝis Esperanto-kurso ankaŭ en la mezlernejo Qingtan, Changzhou, kie lernas kursofinintoj de Dongfang. En la novembro de 2001 sankciite de la eduka instanco de urba registaro ni starigis la bazejon en la mezlernejo nomata de " Bazo de Internacia Interŝanĝo por Eduko kaj Kulturo sub Changzhou-a Eesperanto-Asocio". Kaj en 2003 funkciis kursoj kun Esperanto kiel oficiala lerno-objekto en Liuguojun Profesia Eduka Centro en Changzhou kie lernas parto de diplomiĝintoj de mezlernejo Qingtan. Nia Changzhou-a E-movado havas bonan disvolviĝon en la pedagogia kampo.

La 14an de novembro 2000 mi akompanis s-ron Takeuti Yosikazu, kiu estas eksvicperzidanto de Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado (KAEM) kaj prezidanto de Esperanto-Societo en Takatuki al Dongfang por renkontiĝo kun lernantoj de E-kurso kaj estroj de la lernejo, Tio estis lia deka vizito al nia urbo. Kiam s-ro Takeuti kaj mi eniris la klasĉambron, niaj esperantistetoj ĝoje kriis al s-ro Takeuti ke lin ili iam konis. Jes, s-ro Takeuti multfoje vizitis Dongfang-an Elementan Lernejon kaj donis al ili profundan kaj neforgeseblan impreson. Antaŭ kelkaj jaroj kiam mi kune kun s-ro Takeuti promenis en iu vendejo en nia urbo, subite iu servisto de la vendejo diris al s-ro Takeuti:Mi vidis vin en mia elementa lernejo.Kaj ili tuj familiare interparolis. Mi kortuŝiĝis dum ilia babilado. En la diskuto pri la estontaj edukaj progresoj niaj lernejaj estroj kaj s-ro Takeuti interŝanĝis fotojn kaj materialojn en kiuj montriĝas edukaj agadoj de lernantoj kaj instruistoj en lernejoj. S-ro Takeuti donacis al la lerneja E-kurso E-librojn kaj E-sonbendojn por kuraĝigi la esperantistetojn kaj instruistojn de la lernejo pli bone lerni kaj instrui nian lingvon.

En Qingtan-mezlernejo, esperantistetoj estis pli viglaj kaj pli aktivaj. Estas rara sperto por ili ĉeesti lecionon faritan de fremdalanda esperantisto. Ili demandis en simplaj Esperantaj vortoj al s-ro Takeuti. S-ro Takeuti kun plezuro kaj fervoro respondis iliajn demandojn. Li jam estas 69jara kaj eklernis nian lingvon en mezlernejo. Kaj li fervore prezentis al la lernantoj bonan lernomanieron korespondi kun alilandaj esperantistoj en nia lingvo. Lia societo havas Esperantajn korespondantojn en pli ol 60 landoj kaj regionoj, kaj en tiu flanko li volonte helpas niajn lernantojn. Li skribis sian adreson kaj ret-adreson sur nigra tabulo. Li ankaŭ donacis al ĉiu lernanto E-libron por subteni kaj kuraĝigi ilin lerni diligente nian lingvon.

Ankaŭ en aliaj kampoj ni havas multe da kunlaboroj, ekzemple:

Je la 26a de april, 2000 nia asocio ricevis leteron de s-ro Nakatu Masanori, estrarano de Esperanto-Societo en Takatuki, en kiu li skribis: “Internacia Asocio de Takatuki, unu el oficialaj instancoj de la urbo Takatuki petis nian societon, Esperanto Societo en Takatuki, ke ni kolektu magazinojn presitajn en la nacia lingvo. Tiam tio ne necesas, ke ĝi estu nepre nova. Bonvenaj estas ankaŭ tiuj, kiujn oni jam ellegis. La instanco deziras montri al la urbanoj, ke en la mondo estas tiom da lingvoj kiom da nacioj. Ĉar japana registaro povus alpreni la anglan lingvon kiel la duan oficialan lingvon. En tia cirkonstanco la Internacia Asocio de Takatuki intencas montri al la urbanoj realon en la mondo. Kiel esperantistoj ni, membroj de Esperanto-Societo en Takatuki estas tre ĝojaj pro tio, ke la urbo agnoskas Esperanton kaj petis nin por kolekti tutmonde tiajn magazinojn. Bonvolu kunlabori kun ni kaj sendi al jena adreso magazinojn, kiujn legas ordinaraj personoj ĉe vi en ĉiutaga vivo. Ni preferas, ke oni facile divenu en la magazino el kiu lando ĝi estas sendita.” Al tiu peto niaj membroj tuj sendis al ili la bezonatajn magazinojn. Ĉiujare Eesperanta Ekspozicio en Takatuki ofte ricevis la materialojn el Changzhou-a Esperanto-Asocio.

En 1990 Changhzou Traktora Teknika Instituto transdonis al nia asocio sian peton ke ni havigu al ili specimenojn de novtipaj ilmaŝinaj amortiziloj faritaj de Japanio. Ni sciigis tiun bezonon al nia amikeca societo. Nelonge poste ni ricevis kvar amortizilojn kiel donacojn senditajn de s-ro Nisikawa, eksprezidanto de Esperanto-Societo en Takatuki. Li estas ankaŭ elstara entreprenisto en Takatuki. La Ŝanhaja dogano kredis, ke tiuj amortiziloj estas donacoj anstataŭ importaĵoj kaj postulis de ni doganpagon. Post kiam ni prezentis la ateston de nia urba registaro de Changzhou la Ŝanhaja dogano donis al ni la amortizilojn. Poste ni transdonacis la amortizilojn al la instituto kaj ricevis la repagon kiel premion de la instituto kaj nia financa institucio en la urbo kaj aliaj kiuj bone subtenis nian lokan E-aktivadon, kaj tio donis grandan influon ne nur urbe sed ankaŭ publike.

Ni simple skizis la historion de nia loka E-mavado pri kunlaboro kun nia ĝemela urbo. Ni resumas niajn spertojn kiel jene: Unue ni metis nian prioritatan celon krei modelon de kunlaboroj de esperantistoj en ĝemelaj urboj, kaj trovis praktikan eblecon en la projekto helpi la ĝemeliĝon de lernejoj. Due ni prezentis la sukcesan rezulton al la koncernaj instancoj de la urbo, kiu respondecis pri la internaciaj kulturaj interŝanĝoj. Ni ne forgesis tion konigi ankaŭ al la publiko liverante novaĵojn al la redakcioj de lokaj gazetoj. Trie ni senĉese konvinkis la magistratanojn pri la bezono de Esperanto montrante konkretajn laborfruktojn kiel fidindajn atestaĵojn. Ŝajnas ke tiurilate ni lernas multe de Esperanto-Societo en Takatuki kiu havas pli multe da spertoj en sia 39jara funkciado. Nun multe pliboniĝis la cirkonstancoj, en kiuj ni aktivas. Ni jam havas nian oficialan asocian ĉambron, kie ni regule kunsidas kaj kelkajn individuajn membrojn de UEA kaj nian “TTT-paĝon (www.china-esperanto.com). Nun nia magistrato kaj publiko pli alte taksas nian E-aktivadon, kaj tio multe akcelas nian aktivadon. Certe la kunlaboroj de Esperanto-organizaĵoj inter ĝemelaj urboj havos ĉiam pli grandan signifon en nia estonta agado.