http://cezartradukoj.blogspot.de/2012/04/marteno-lutero.htmlLUTERDIROJ

Versoj kaj diroj

de Marteno Lutero

- Elekto -


LUTHERSPRÜCHE

Verse und Sprüche

von Martin Luther

- Eine Auswahl-


Bona konsilo neniam venas tro malfrue.

Guter Rat kommt nie zu spät.

Gardu vin, se iu katas,
lekas vizaĝe, malantaŭe gratas.

Hüt dich vor den Katzen, die vorne
lecken und hinten kratzen.


Kie kolomboj estas, kolomboj alflugas.

Wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu.

Tio al vi utilas tiom, kiom pisado al vento.

Es nützt dir soviel wie das Pissen gegen den Wind.

Kiu volas esti ĉe la lupoj, devas hurli kun ili.

Wer bei den Wölfen sein will, muß mit ihnen heulen.

Mi havas ĝin en la senco - sed, se mi havus ĝin ensake!

Ich hab’s im Sinn - hätt ich’s im Beutel!

Ĉiu dancu sur siaj piedoj.

Es tanze jeglicher auf seinen Füßen.


Multaj manoj faciligas laboron.

Viele Hände machen Arbeit leicht.


Post la suno frostos al vi.

Dich wird nach der Sonne frieren.


Li havas burdojn en la postaĵo.

Er hat Hummeln im Arsch.

Kiu fuĝas, tiu estas ĉasata.

Wer flieht, den jagt man.

Koto estingas ankaŭ fajron.

Dreck löscht auch Feuer.


Li havas grilojn en la kapo.

Er hat Grillen im Kopf.


Fino bona, ĉio bona.

Wenn’s Ende gut ist, so ist alles gut.

Ekbruligu al ni lumon en la kapo.

Zünd uns ein Licht an im Verstand.

Kiu batas supren, al tiu falas la ligneroj en la okulojn.

Wer über sich hauet, dem fallen die Späne in die Augen.

Kiu havas la domaĝon, tiu ne zorgu pri la moko.

Wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen.

Kiu groŝon ne honoras, ĉiam senoras.

Wer einen Pfennig nicht ehrt, wird keines Guldens Herr.

Kion la infanoj vidas, tion ili volas havi.

Was die Kinder sehen, das wollen sie haben.


Tranĉilo tenas alian en la ingo.

Ein Messer hält das andere in der Scheide.


Evidenta mensogo ne indas respondon.

Eine offenbare Lüge ist keiner Antwort wert.

Al simplaj homoj la koto proksimas.

Kleinen Leuten liegt der Dreck nahe.

Paroli el vaka poto.

Aus hohlem Topf reden.


Stulteco streĉas.

Torheit macht Arbeit.


La ludo de la kato estas la morto de la musoj.

Der Katzen Spiel ist der Mäuse Tod.

Jen peno kaj laboro vanas.

Hier ist Mühe und Arbeit verloren.

Kaj se la mondo estus plena de diabloj, kaj ili eĉ volus vori nin, ni ne timu, ĉar firma burgo estas nia Dio, Li liberigas nin el ĉiu mizero.

Und wenn die Welt voll Teufel wär` und wollt uns gar verschlingen, fürchten wir uns nicht, denn ein feste Burg ist unser Gott, er hilft uns frei aus aller Not.

Se morgaŭ pereus la mondo, mi plantus ankoraŭ hodiaŭ pomujeton.

Wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.

La paradizo estas ĉie.

Das Paradies ist überall.

Trinki sen soifo,
studi sen emo,
preĝi sen elkoreco
estas perdita laboro.

Trinken ohne Durst,
studiern ohne Lust,
beten ohn Innigkeit
sind verlorene Arbeit.“

Mi pensas, ke estas pli granda damaĝo perdi sian amikon ol sian posedon.

Ich halte es für einen kleineren Schaden, seinen Besitz zu verlieren, als den besten Freund.

Povreco dolorigas, tial donu tiu, kiu povas doni.

Armut tut weh, drum gebe, wer geben kann.

La mensogo estas kiel neĝobulo, ju pli longe oni ruligas ĝin des pli ĝi grandiĝas.

Die Lüge ist wie ein Schneeball; je länger man sie fortwälzt, je größer wird sie.

Nenio estas forgesita pli lante ol ofendo kaj nenio pli rapide ol bonfaro.

Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat.

La vorto de Dio kaj Lia graco estas kiel migranta pluvelverŝiĝo, kiu ne revenas tien, kie ĝi iam estis.

Gottes Wort und Gnade ist wie ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist.

Dio estas ardanta bakforno plena de amo, kiu disvastiĝas de la tero ĝis la ĉielo.

Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht.

Feliĉo konfuzas pli da homoj ol malfeliĉo.

Glück betört mehr Leute als Unglück.

Biero estas homfarita,
sed vino de Dio!

Bier ist Menschenwerk,
Wein aber ist von Gott!


Timo ne faras bonan.Tial oni devas esti libera kaj kuraĝa en ĉiuj aferoj kaj firme stari.

Furcht tut nichts Gutes. Darum muss man frei und mutig in allen Dingen sein und fest stehen.

Kiun ne logas kant', vin', kaj in'
estos stultul' ĝis la fin'.

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang
bleibt ein Narr sein Leben lang.


Se ni eduku infanojn,
ni ankaŭ devas fariĝi infanoj kun ili.

Sollen wir Kinder erziehen,
so müssen wir auch Kinder mit ihnen werden

Kiu en la dudeka jaro ne estas bela,
en la trideka ne forta,
en la kvardeka ne prudenta,
en la kvindeka ne riĉa,
tiu poste ne rajtos esperi.

Wer im zwanzigsten Jahr nicht schön,
im dreißigsten nicht stark,
im vierzigsten nicht klug,
im fünfzigsten nicht reich ist,
der darf danach nicht hoffen.


La homo estas naskita por labori
kiel la birdo por flugi.

Der Mensch ist zur Arbeit geboren,
wie der Vogel zum Fliegen.


Labori en la lando estas pli bone ol preĝi en dezerto.

Arbeiten im Lande ist besser als in der Wüste beten.


Por la mortuloj vino, kaj por la vivantoj akvo,
jen instrukcio por la fiŝoj.

Für die Toten Wein, für die Lebenden Wasser;
das ist eine Vorschrift für Fische.


Enmeze de la vivo ni estas ĉirkaŭtaj de la morto.

Mitten im Leben sind wir mit dem Tod umfangen.

Kiu estas tiu, kiu donas helpon al ni,
por ke ni atingu gracon?
Tio sola estas vi, Sinjoro.

Wer ist's, der uns Hilfe bringt,
dass wir Gnad' erlangen?
Das bist du, Herr, alleine.

Vespera preĝo de Lutero

Mi dankas al vi, ĉiela patro mia, ke vi grace gardis min je tiu ĉi tago, kaj mi petas vin, ke vi pardonu ĉiujn miajn pekojn al mi, se mi faris maljustan, kaj ke vi gardu min ankaŭ nokte kun graco. Ĉar mi ordonas min, mian korpon, mian animon kaj ĉion en viajn manojn. Via sankta anĝelo estu kun mi, por ke la malica malmiko ne trovu potencon je mi.

Luthers Abendgebet

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.


Elektis kaj tradukis Donjo & Cezar!