Mediuma kunveno de Jesuo proponis okazis en la pinto de monto kiun estis en sudorienta de Nazareto. Tiu aserto sonos stranga por  leganto  ne  alkutimigita  kun  tiu  afero.  Mediuma kunveno cxu ?  Gxi estis starigis per Spiritismo dek naux jarcentoj poste cxu  ne ? Nea. Kontakto kun transtombuloj cxiam ekzistis, ekde malnovaj kulturoj, kun grupoj kaj uloj.
           En Mosea epoko estis multaj misuzoj, ke Moseo decidis malpermesi kontakton. Tio estas registrita en du libroj de mozaika pentateuxko Lividoj 19:31 (
Ne turnu vin al magiistoj nek al sorĉistoj, ne provu malpuriĝi ), Readmono 18:10-11 (ne devas troviĝi inter vi iu, kiu trairigas sian filon aŭ filinon tra fajro, aŭguristo, antaŭdiristo, magiisto, sorĉisto, 11 nek subĵurigisto, nek elvokisto de spiritoj, nek signoklarigisto, nek esploristo de mortintoj; )
           Kalumniuloj de Spiritismo  tre sin ligas al tiu malpermeso, sed tiu estas azena agacxo, Moseo legxodonis por siaj samtempuloj, siaj instruadoj estis por judaj, en tiu tempo, ne por homaro, de cxiaj tempoj. Se iu intencas plenumi tiujn instruadojn, por esti racia li devas ankaux plenumi cxion mozaikajn legxodanajn; Jen kelkaj ekzemploj:
    Eliro 20:5 (
ne kliniĝu antaŭ ili kaj ne servu ilin; ĉar Mi, la Eternulo...)
    Eliro 35:2 (
Dum ses tagoj faru laboron, sed la sepa tago estu por vi sankta, sabato de ripozo al la Eternulo; ĉiu, kiu faros en ĝi laboron, estu mortigita. )
    Levidoj 11:5-7 (
kaj la hirakon, ĉar ĝi remaĉas maĉitaĵon, sed disfenditajn hufojn ĝi ne havas, malpura ĝi estas por vi; 6 kaj la leporon, ĉar ĝi remaĉas maĉitaĵon, sed disfenditajn hufojn ĝi ne havas, malpura ĝi estas por vi; 7 kaj la porkon, ĉar ĝi havas disfenditajn hufojn kaj distranĉan sulkon sur la hufoj, sed ĝi ne remaĉas maĉitaĵon, malpura ĝi estas por vi. )
     Levidoj 20:13 (
Kaj se iu kuŝis kun viro kiel kun virino, abomenaĵon ili ambaŭ faris: ili estu mortigitaj, ilia sango estu sur ili. )
     Levidoj 20_14-16 (
Kaj se iu prenis virinon kaj ŝian patrinon, tio estas malĉastegeco: per fajro oni forbruligu lin kaj ilin, por ke ne estu malĉasteco inter vi. 15 Kaj se iu kuŝis kun bruto, li estu mortigita, kaj ankaŭ la bruton mortigu. 16 Kaj se virino alproksimiĝis al ia bruto, por sekskuniĝi kun ĝi, tiam mortigu la virinon kaj la bruton: ili estu mortigitaj, ilia sango estu sur ili. )
     Levidoj 21:17-23 (
Diru al Aaron jene: Se iu el via idaro en iliaj generacioj havos ian kriplaĵon, li ne alproksimiĝu, por alporti la panon de sia Dio. 18 Ĉar neniu, kiu havas ian kriplaĵon, alproksimiĝu: nek blindulo, nek lamulo, nek platnazulo, nek monstrulo, 19 nek homo, kiu havas rompitan kruron aŭ rompitan brakon, 20 nek ĝibulo, nek ftizulo, nek makulokululo, nek aknulo, nek favulo, nek herniulo. 21 Neniu, kiu havas kriplaĵon el la idaro de Aaron la patro, alproksimiĝu, por alporti la fajroferojn de la Eternulo: li havas kriplaĵon, tial li ne alproksimiĝu, por alporti la panon de sia Dio. 22 La panon de sia Dio el la plejsanktaĵoj kaj el la sanktaĵoj li povas manĝi. 23 Sed al la kurteno li ne aliru kaj al la altaro li ne alproksimiĝu, ĉar li havas kriplaĵon; por ke li ne malhonoru Miajn sanktejojn, ĉar Mi, la Eternulo, ilin sanktigas. )
           Rilate al ni virinoj:
       Levidoj 15:19 (
Kaj kiam virino havos elfluon, sango fluos el ŝia korpo, tiam ŝi dum sep tagoj restu en sia malpureco; kaj ĉiu, kiu ŝin ektuŝos, estos malpura ĝis la vespero. )
       Levidoj 12:1-5 (
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Diru al la Izraelidoj jene: Se virino fruktigos semon kaj naskos knabeton, tiam ŝi estos malpura dum sep tagoj; kiel en la tagoj de sia monataĵa suferado ŝi estos malpura. 3 Kaj en la oka tago oni cirkumcidu la karnon de lia prepucio. 4 Tridek tri tagojn ŝi restu en la sango de sia puriĝo; nenion sanktan ŝi tuŝu kaj en la sanktejon ŝi ne venu, ĝis finiĝos la tagoj de ŝia puriĝo. 5 Se ŝi naskos knabineton, tiam ŝi estu malpura dum du semajnoj kiel ĉe sia monataĵo, kaj sesdek ses tagojn ŝi restu en la sango de sia puriĝo. )
       Readmono 22:21 (
tiam oni alkonduku la junulinon al la pordo de ŝia patro, kaj la loĝantoj de ŝia urbo priĵetu ŝin per ŝtonoj, ke ŝi mortu; ĉar ŝi faris malhonoraĵon en Izrael, malĉastante en la domo de sia patro. Tiel ekstermu la malbonon el inter vi.)
       Readmono 24:1 (
Se iu prenos virinon kaj fariĝos ŝia edzo, kaj okazos, ke ŝi ne plaĉas al li, ĉar li trovis ĉe ŝi ion hontindan: tiam li skribu al ŝi eksedzigan leteron kaj donu ĝin en ŝian manon kaj forsendu ŝin el sia domo.)
       Readmono 25:11-12 (
Se du viroj kverelas inter si, kaj aliros la edzino de unu, por savi sian edzon el la mano de lia batanto, kaj ŝi etendos sian manon kaj kaptos lian hontan parton: 12 tiam dehaku ŝian manon, via okulo ne indulgu ŝin. )
           Kelkaj nestutuloj rimarkos ke tiujn logxodonadojn estas tute kadukaj, senprofitaj por nia tempo. Kalumniuloj de Spiritismo tre ligitaj al biblio, diras esti neebla kontakto kun la elvokita "mortuloj", do por ili Jesuo estis ulacxo, mensogulo, cxar Li mem parolis kun spiritoj, kaj post venis kiel  spiritoj. Alia detalo; Moseo kiam malpermesis kontakto kun " mortuloj " donis ateston ke tio estas ebla. Lasu ke Diva suno de spiritualeco penetri en vi, dume vi estus tambsxtono, vi estos akompanata por nekleraj agloj. Cxu vi komprenis ? (.....) Kio ? Vi bezonos pliajn reenkanigxojn cxu ? En ordo ! Ne gravas.
                                                              Brigitte Noireau Monfort