En sia antaŭparolo sinjoro Nguyeân mem raportas pri ekesto kaj fontoj de sia giganta vortaro. Kelkajn malmultajn klarigojn mi aldonis en angulaj krampoj ([..]), pri la ĝustaj vjetnamaj diakritaj literoj mi bedaŭrinde devas rezigni:
"En decembro de 1956 fondiĝis Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio (VPEA), kies aktiva membro mi estis. Iom poste, Nguyen Van Kinh, tiam honora Prezidanto de la Asocio, komisiis al mi traduki la etan franclingvan broŝuron "Esquisse sur le Vietnam" en la internacian lingvon Esperanto. "Skizo pri Vjetnamio" estas mia unua Esperanto-verkaro kaj ankaŭ la verdstela libreto el Demokrata Respubiko Vjetnamio aperinta antaŭ la mondaj Esperanto-publiko. La broŝureton eldonis en 1959 Fremdlingva Eldonejo de Hanojo.
Tiu ŝtat-ofico mem dungis min en oktobro 1959, tiel starigante en si Esperanto-fakon inter aliaj; kaj de tiam, mia profesia okupiĝo celas esperantigo de libroj kaj dokumentoj, precipe el la vjetnama aŭ franca, tuŝantaj sferojn diversajn: ekonomian, politikan, edukadan, historian, etnologian kaj literatuan, kompreneble en kunlabrado kun aliaj kompetentaj gesamideanoj. La nova okupiĝo igis min plene konscii pri la neceso de Vjetnama-Esperanto Vortaro je servo al ĉiuj vjetnamaj geesperantistoj. Tiutempe, por konsultado, oni disponis nur la "Vortaron Fran
çais-Esperanto" de Grosjean Maupin [1-a eld. 1912, 6-a eld. 1947]. Ĝuste pro tio, mi tuj pensis pri plibonigo al la vortara manuskripto, kiun antaŭe estis kompilinta dum mia trimonata somera ferio en 1959, kiam mi ankoraŭ profesoris [estis instruisto] en la privata Knabina Liceo Tay Son. Tiam min helpis nur la "Vortaro Vjetnam-Franca" de Dao Van Tap, tro simpla kaj arkaika. Tiu manuskripto estis farita sur 16 rismoj da papero por lernantoj. Dum mia tuta labortempo ĉe Fremda Eldonejo mi klopodis pliriĉigi tiun verkon. Post mia emeritiĝo en 1976, kaj de 1983 ĝis nun [aprilo 1999], fiksloĝante en Ho-Chi-Minh-Urbo, mi plu dediĉis min al la Esperanto-tradukado, despli vigle post la fondiĝo de la urba Esperanto-Asocio, kiam oni cetere komisiis al mi la tradukadon de la trimonata Ilustrita Revuo "Vjetnamio" (organo de la Ŝtata Inform-agentejo). Pli ol iam ajn, min turmentas la penso, ke necesas ĉiapreze komplete refari la Vortaron Vjetnama-Esperanto, kiam grandapaŝe progresaj sciencoj kaj tekniko paralele kun rapida evoluo de la moderna vivo en nia lando - kio postulas gravajn renovigojn en la uzado de terminoj kaj esprimoj. La denova entrepreno komencis en Julio 1990, despli kuraĝigate de la VPEA-kunsido, okazinta ĉe Franclingva Eldonejo en Januaro 1994. Koncerne la temon pri la neceso de nova Vortaro Vjet-Esperanto, je tiu celo, mi ekde nun trovis nesesa baziĝi sur pli moderna vortaro, kiu feliĉe estas nenio alia ol la nove aperinta "Vortaro Vjetnama-Franca" de Le Kha Ke kaj Nguyen Lan. Tiuokaze, mi volas, ĉi tie, esprimi mian respektoplenan dankon al ambaŭ lastaj aŭtoroj, kiuj liveris al mi altvaloran dokumenton por konsultado. Tamen menciinde estas, ke por savgardi la aŭtentikecon kaj la stampon de Esperanto-vortaro, la plejmulto el la uzitaj ekzemploj estas ĉerpitaj el la fontoj de niaj Majstroj, kiaj Zamenhof, Kabe, Grabowski, Kalocsay, Waringhien, Grosjean-Maupin ... Krome, mi dankoplene rekonas, ke multe helpis min kelkaliaj modeloj, kiaj Plena Ilustrita Vortaro (PIV [1970]), Esperanto-Français Vortaro de prof. Waringhien [1-a eld. 1957, 2-a kun supl. 1976], Grand Dictionnaire Français-Esperanto de Grosjean-Maupin [ĝuste Dictionnaire complet Français-Esperanto, 6-a eld. 1947]. Per peniga laborado, mi ĉiam arde deziras liveri al niaj vjetnamaj gesamideanoj adekvatan materialon, ne nur por trovi la ĝustajn sencojn de ĉiu vorto, traktata en ties nuancoj, sed ankaŭ por konstrui ĉiun frazon kiel eble plej korekte, simple kaj bele. Notindaj estas la aldonitaj citaĵoj el niaj vjetnamaj klasikuloj, kiaj ekzemple: Chieu Troi bang lang bong hoag hon (Ba Huyen Thanh Quan) (Vesperkrepuskas sur ĉielo nebulvualita) Chu tam kia moi bang ba chu tai (Nguyen Du) (Bonkoreco trioble pli varolas ol talento). Tamen, mi ofte preferis prikonsulti nian Esperanto-literaturon, trovi en ĝi similajn esprimojn, tiel montrante al la legantoj la agrable kuriozan fenomenon de unversaleco en la homaj pensoj. Ekzemple: Cha nao con nay: kia patro, tia filo; Vang chu nha ga voc nicu tom: Kiam kato promesas, ratoj festas (aŭ) Mastro en vojo, servantoj en goxjo. Tiamaniere, mi esperas liveri al miaj gesamideanoj, laŭeble, utilan vortaron, kiu helpos ilin penetriĝi en la Esperanto-stilon, en la identecon de la bela internacia lingvo Esperanto.

Vortaranĝo kaj uzitaj signoj: [mallongigita]

Plene konscia pri mia respondeco en tiu ĉi laboro, kiun mi fine plenumis fronte al mia maljuniĝo, mi nun havas la ĝojon oferi al la vjetnamaj gesamideanoj relative korektan kaj riĉan materialon por konsultado, kun konvinko, ke neevitelaj mankoj estu superotaj helpe de la konstruivaj sugestoj de ĝiaj uzantoj, tiel kiel de eminentaj figuroj de nia movado. Kaj kun la espero, ke deire de tiu ĉi fundamenta dokumento, estonte reaperos verko ĉiam pli kaj pli bonkvalita. Nun, jam aperas antaŭ viaj okuloj mia granda Vortaro Vjet-Esperanto. Tio estas por mi granda feliĉo: Sed mi devas konfesi al miaj geamikoj, ke ĝi ne povus atingi viajn manojn, se ĝi ne havus la helpon precipe financan kaj moralan kuraĝigon de pluraj organizoj, kiaj UEA, VEA, Esperanto-Asocio de Ho-Chi-Minh-urbo kaj de la "mondo-Eldonejo" de Hanojo. Aparte, la aŭtoro multe dankas siajn junajn geesperantistojn, kiuj kompetente plenumis sian komision super sia komputilo, ekster siaj studoj kaj laboroj. Finfine, kiel lasta espero mia, tiu ĉi frukto de mia plurjara penado efektive kontribuu al la disvastigo de Esperanto en Vjetnamio, al la triumfo de la lingvo de estonto, la internacia lingvo de la progresemaj kaj egalrajtaj popoloj sur nia planedo.
Ho-Chi-Minh-urbo, Aprilo 1999 NGUYEN MINH KINH"