1629 Letero de Descartes al P. Mersenne pri lingvo universala.
1646 Gottfried Wilhelm Leibniz (aŭtoro de la Racia aritmetika lingvo), naskiĝis en ..........Leipzig.
1785 Jakob Grimm (fama lingvisto, certiganta, ke ĉiuj lingvoj estas homaj elpenaĵoj, .........arbitraj) naskiĝis en Hanau, Germanujo.
1816 Jules Ernest Naville (fama filozofo, defendanto de Esperanto) naskiĝis en ..........Chancy (Svisujo).
1831 Schleyer, eltrovinto de Volapük, naskiĝis en Oberlauda Badujo.
1842 Hugo Schuchardt (fama lingvisto, defendanta la eblecon de tutmonda lingvo ..........artefarita) naskiĝis en Gotha (Germanujo).
1846 Archibald Henry Sayce (fama lingvisto, defendenta la eblecon de tutmonda ..........lingvo artefarita) naskiĝis en Shirehampton, apud Bristol (Anglujo).
1847 Anton Marty (fama filozofo, defendanta la eblecon de tutmonda lingvo internacia ..........artefarita) naskiĝis en Schwyz (Svisujo).
1859 D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof naskiĝis en Bialistoko.
1860 August Theodor von Grimm starigas precizajn regulojn por estonta ..........tutmondlingvo.
1878 Zamenfos festas kiun siaj kunlernantoj la ekvivigon de la Lingwe Uniwersala.
1884 Parolado de L. Einstein en la Nuremberga Klubo de Instruistoj pri la historio de la ..........provoj de lingvoj tutmondaj de Leibniz ĝis la nuna tempo.
1887 Apero de la broŝuro: D-ro Esperanto, Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena ..........lernolibro (malnova stilo: 21a de majo).
1889 tria kaj lasta Kongreso de Volapük, en Parizo.
1889 Apero de la unua gazeto en Esperanto. La esperantisto, en Nurembergo.
1892 Fondo de la Societo Espero en St. Peterburgo.
1898 Fondo de la Societo por propagando de l'Esperanto en Francujo.
1899 La raporto La lingvo internacia de Ernest Naville estas prezentata al l'Akademio ..........Franca de l'Sciencoj moralaj kaj politikaj.
1901 Generalo Sébert kaj Ch. Meray prezentas Esperanton al la franca Akademio de la ..........Sciencoj.
1902 La Imperia Akademio de la Sciencoj en Vieno komisias Prof-ron Schuchardt, ke ..........li observadu la movadon direktiĝantan al la kreo de artefarita internacia lingvo kaj ..........okaze raportu pri ĝi al la Akademio.
1902 Fondo de la Svisa Esperanta Societo.
1903 Fondo de Hispana Societo por la propagando de Esperanto.
1904 Esperantista Kongreso en Calais (120 partoprenantoj).
1904 fondo de la Brita Esperantista Asocio.
1905 Fondo de la Internacia Societo Esperantista por la Paco en Parizo.
1905 Malfermo de la 1a Internacia Kongreso Esperantista en Boulogne-sur-Mer.
1905 Akcepto de la Deklaracio pri Esperanto en Boulogne-sur-Mer.
1905 Fondo de Amerika Esperantista Societo.
1906 Fondo de la Germana Esperantista Societo en Braunschweig.
1906 Malfermo de la 2a Internacia Esperantista Kongreso en Ĝenevo.
1906 Fondo de la Sveda Esperantista Societo.
1907 Mortis en Parizo d-ro Emil Javal, fama oftalmologo, kiu dum la 1962a jaro de sia ..........vivo perdis la vidon, kaj kiu en la lastaj jaroj plej efike subtenis la disvastiĝon de ..........Esperanto, precipe inter la blinduloj.
1907 La Asocio Internacia de la Akademioj malakceptas la proponon elekti helpan ..........lingvon, pro nekompetenteco
1907 Malfermo de la 3a Internacia Esperantista Kongreso en Cambridge (Anglujo).
1907 Fondo de la Internacia Scienca Asocio Esperantista en Cambridge.
1907 Fondo de la Ĉila Esperantista Asocio.
1908 1a Nordamerika Kongreso en Chautauca (ŝtato New York).
1908 Malfermo de la 4a Internacia Esperantista Kongreso en dresden (Germanujo).
1909 Fondo de la Ruslanda Ligo Esperantista en St. Peterburgo.
1909 Malfermo de la Kvara Germana Esperantista kongreso en Gotha.
1909 Malfermo de la Unua Belga Esperantista Kongreso en Verviers.
1909 Malfermo de la Unua Kongreso Esperantista Rumana en Bukareŝto.
1909 Malfermo de la 5a Internacia Esperantista Kongreso en Barcelono.
1909 Malfermo de la Unua Bohema Esperantista kongreso en Prago.
1910 Malfermo de la Unua Kongerso de Italaj Esperantistoj en Firenze.
1910 Malfermo de la Unua Kongreso de la Katolikaj esperantistoj en Parizo.
1910 Malfermo de la Unua tutrusa Kongreso Esperantista en St. Peterburgo.
1910 Malfermo de la Unua Tutaŭstria Esperantotago en Vieno.
1910 Kongreso de la anglaj esperantistoj en Londono.
1910 Malfermo de la 5a Kongreso de la Germana Esperanto-Asocio en Ausburg.
1910 Malfermo de la 1a Kongreso de UEA en Ausburg.
1910 Malfermo de la 1a Kongreso de T.E.K.A. en Ausburg.
1910 Malfermo de la 6a Internacia Esperantista Kongreso en Washington.
1911 Malfermo de la 7a Internacia Esperantista Kongreso en Antverpeno (Belgujo).