Ne temas pri artikolo sed temas pri mia plej ŝatata poemo de/en esperanto. Kaj la plej bona aldona klarigado mi trovis ĉe Lernu.net (http://eo.lernu.net/kursoj/kolker/07_2.php), eble vi devas esti membro por aliri ĝin! Fariĝu! Vizitu: http://www.lernu.net - "plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retemuloj informiĝi kaj lerni Esperanton, senpage kaj en facila maniero".

Graspresitaj estas la partojn kiujn mi trovas pli indentigi min. Kiuj indentigas vin?


ESTAS MI
ESPERANTISTO

Julio Baghy 1

Verda stelo 2 sur la brusto
iom palas pro la rusto.
Mi ne estas purigisto;
estas mi esperantisto.

Kuŝas ie sub tegmento
"Netuŝebla Fundamento"
3.
Tuŝu ĝin nur la Mefisto
4;
estas mi esperantisto.

Polvkovrite sur bretaro
putras mia SAT-vortaro
5.
Tedas min la vorto-listo;
estas mi esperantisto.

Gramatikon mi ne konas
kaj gazetojn ne abonas...
Librojn legu la verkisto;
estas mi esperantisto.

Mi parolas kun rapido:
"Bonan tagon! Ĝis revido!"
Ĝi sufiĉas por ekzisto
6;
estas mi esperantisto.

Pionirojn 7 mi kritikas,
la gvidantojn dorne pikas
kaj konspiras kun persisto
8;
estas mi esperantisto.

Por la venko mi esperas,
sed nenion mi oferas.
Mi ne estas ja bankisto;
estas mi esperantisto.

Se baraktas en la krizo
la movado
9, organizo 10,
helpas mi nur per rezisto;
estas mi esperantisto
.

Flugas per facila vento 11
el la buŝo Nova Sento
11.
Ĝi sufiĉas por sofisto
12;
estas mi esperantisto.

Post la mort' ĉe tombo mia
staros "rondo familia"
11,
nekrologos ĵurnalisto:
estis li esperantisto.


Esperanta antologio. Poemoj
1887-1981. Rotterdam, 1984, p. 137-139.

1. Julio Baghy [Ba'gi] (1891-1967). Esperantistiĝis
en 1911. Hungaro. Aktoro, pedagogo. Elstara
movadano kaj Esperanto-instruisto.
Iama vicprezidanto de la Akademio de Esperanto.
Unu el la plej famaj Esperanto-verkistoj.

Kelkaj liaj libroj: "Preter la vivo", "Viktimoj",
"Sur sanga tero", "Hura!", "Printempo en la aŭtuno",
"Sonĝe sub pomarbo", "Koloroj", "Aŭtuna foliaro",
"En maskobalo", "Pilgrimo". "Baghy, karese nomata
"Paĉjo", esprimis sentojn, kiuj dekomence estis karaj
al la esperantistoj... Li evitis ligi sin al konataj
politikaj-ideologiaj pozicioj kaj tiamaniere helpis
al la meza nepolitikema esperantisto identigi sin

kun lia idealo de homa frateco" (Ulrich Lins).

2. Verda stelo - insigno de esperantisto.

3. "Fundamento de Esperanto" - verko eldonita de
Ludoviko Zamenhof en 1905; konsistas el kvar partoj:
"Antaŭparolo", "Plena Gramatiko" el 16 reguloj, "Ekzercaro"
kaj "Universala Vortaro". En la 1-a Universala Kongreso de
Esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro (1905), la "Fundamento"
estis akceptita kiel netuŝebla bazo de Esperanto, en kiu
neniu rajtas fari kiun ajn ŝanĝon. La "Fundamento" ludas la
rolon, kiun en la naciaj lingvoj ludas la tradicio. Ĝi helpas
al Esperanto evolui per natura vojo, sed samtempe donas
al ĝi unuecon kaj fortikan bazon por kontraŭstari disfalon
en dialektojn.

4. Mefisto (Mefistofelo) - nomo de la diablo en la legendo
pri doktoro Faŭsto.

5. SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) - organizaĵo
de laboristaj esperantistoj, celanta praktike utiligi
Esperanton por la klasaj celoj de la laboristaro
tutmonda. Fondita en 1921. SAT-vortaro -
"Plena Vortaro de Esperanto" (PV), eldonita de SAT
en 1930. Poste SAT eldonis eĉ pli valoran
verkon
"Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto"
(PIV), ĉefredaktoro Gaston Waringhien
[Gaston Varengjen] (1970) kaj ĝian reviziitan version
"La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto" (NPIV),
ĝenerala gvidanto Michel Duc Goninaz
[Miŝel Djuk Goninaz] (2002).

6. Maldiligentajn personojn, kiuj scias en Esperanto
nur simplajn esprimojn kiel "Bonan tagon!", oni nomas
"bonantaguloj" aŭ "bonantagon-esperantistoj" aŭ eternaj
komencantoj.

7. Pionirojn de la Esperanto-movado.

8. Nenio homa estas fremda al esperantistoj, vere.

9. Esperanto-movado.

10. Organizaĵo de esperantistoj.

11. Aludoj pri la versaĵo de Ludoviko Zamenhof "
La Espero" (la himno de la Esperanto-movado).
Nova sento - esperantismo, interna ideo de Esperanto.

12. Sofisto - persono, kiu en polemiko rezonas
ŝajne ĝuste sed fakte erarige.