Karaj Geamikoj,

Bonvolu trovi ĉi-sube la alvokon de prof. Bojidar Leonov, prezidanto de BEA, el Karlovo.

Plej amike,
Anjo

Karlovo /15-21.06.2012/

Al

Funkciuloj de la E- movado

Fakuloj pri diversaj profesiaj fakoj

Estimataj karaj Gekolegoj kaj Geamikoj,

Respondante al la petoj de niaj geamikoj,pro la kaŭzo, ke ne ĉiuj povus partopreni tutan Simpozion, ni deziras siigi Vin, ke ni decidis organizi tiel la programon dononte eblecon al ĉiuj, kiuj venos nur en la komencaj tagoj prelegi, partopreni la diskutojn. Mi deziras sciigiVin, ke tuj post la Inaŭguro komenciĝos la prelegoj, fakkunvenoj de niaj gekolegoj,kiuj ne havas eblecon resti ĝis la fino de la Simpozio. La prelegoj kaj la fakkunvenoj daŭros ankaŭ je la 17-18 de junio. Dum tiuj tagoj okazos la prelegioj, fakkunvenoj pri eŭropaj problemoj, esperantologio, lingvistiko, instruado de Esperanto, ĵurnalistiko, medicino, patenta juro, fervojistoj, komerco, tekniko, religio, ekologio k.a. fakoj, kies fakuloj ne povus restiĝis la fino de la simpozio.Tiamaniere ni donos eblecon al ĉiu prelegi, diskuti kaj kontribui al la sukceso de simpozio. Ni denove invitas Vin partopreni la Simpozion, kiu estas baza propaganda E-aranĝo en la oficiala BEA - programo «125 jarojn Esperanto «

Se pro okupateco aŭ aliaj kialoj Vi ne havos eblecon partopreni la tutan Simpozion, ni petas Vin partopreni la Inaŭguron kaj la fakkunvenojn dum la unuaj seminariaj tagoj, ĝis kiam Vi havos eblecon ĉeesti. La Solena Inaŭguro okazos je la 16-a de junio/10,30 h/ en la Solena Halo de la Urbodomo Karlovo. La Inaŭguron partoprenos krom la partoprenontoj la Simpozion, ankaŭ la Urbestro, reprezentantoj de oficialaj instancoj, universitatoj, fakaj sciencaj organizaĵoj en Bulgario,loĝantaro de Karlovo,TV. Radio, gazetaro. Nur por la Inaŭguro venos kaj prelegos prof. Renato Corsetti, prof.Chr. Kiselman k,a. eminentaj eksterlandaj kaj bulgaraj profesoroj, scienculoj, fakuloj, gvidantoj de neesperantistaj fakaj organizaĵoj. Ni estas tre dankemaj al s-ro M. Cwik, kiu proponis interesajn kaj aktualajn temojn por diskuto kaj pretas gvidi la diskutojn pri: "Kian Eŭropon ni volas kaj kiel?", "Solidareco en la Eŭropa Unio, sed kiamaniere?", "Kiamaniere garantii la kulturajn kaj lingvajn identecojn en mult-kultura ĉirkaŭaĵo?", "Kia strategio por konservi la lingvan diversecon kaj samtempe ebligi mult-flankan efikan komunikadon?", "Ču ni devus ŝanĝi la ĉartron pri fundamentaj rajtoj de la Eŭropa Unio, por konservi kaj garantii la publikajn tradiciojn en kulturo, lingvo kaj religio je la loka nivelo?" Ni estos dankemaj al ĉiuj, kiuj pretas proponi temojn kaj pretas diskuti pri diversaj fakaj problemoj en la EŬ, ĉar la oficialaj instancoj en nia lando interesiĝas kaj deziras kompreni, kiel ni, la esperantistoj pretas kunlabori por solvi la diversajn problemojn loĝante en la unuiĝinta Eŭropo, kaj kiamaniere nia E-agado povus kontribui por stabileco, unuiĝo de ĉiuj eŭropaj landoj, por prospero de EŬ!

Via persona partopreno kiel fakulo kaj funkciulo de la E- movado kontribuos por la sukceso de la simpozio. Signe de nia estimo al Vi, al Via E-agado kaj deziro por estonta kunlaboro ni pagos 50 % de Via aliĝkotizo, do Vi uzos 50 % rabaton de la aliĝkotizo. Ankaŭ, se Vi dezirus tranokti en la komuna loĝejo, Vi uzos studentan rabaton, tranoktonte po 5 eŭroj por unu tranokto. Por detalaj informoj kaj aliĝo skribu al mia retadreso: leonov@rozabg.com

Aldone mi sendas al Vi denove la informilon pri la Simpozio kun aliĝilo.

Kun plej koraj salutoj atendante Vin en Karlovo

Restas amikeVia

Prof. Bojidar Leonov

Prezidanto de BEA