LA MUZIKGRUPO “RÊVERIE” KAJ ESPERANTO
(dulingva teksto esperantlingva/itallingva, ĝisdatigita je la 30a de Julio de la 2008a)

IL GRUPPO MUSICALE “RÊVERIE” E L’ESPERANTO
(testo bilingue esperanto/italiano, aggiornato al 30 Luglio 2008)ESPERANTO:

Andrea Fontana (Anĉjo PacHorano), loĝanta apud Milano (Norda Italujo), ekstudis Esperanton en la 11a de Novembro de la 2004a. Li studis la bazan lingvon per la komputilkurso de Carlos Pereira, kaj poste pli profunde studis ĝin per la PMEG de Bertil Wennergren kaj per la legado de literaturo.

En la 2006a li eniris en la Esperanto-movadon, aliĝante al la "Milana Esperanto-Klubo", al la "Itala Esperantista Federacio" kaj al la maldekstrema milana asocio "ARCI Esperanto". Poste, je la fino de la 2007a, li aliĝis ankaŭ al SAT Esperanto.

En la somero de la 2006a li iniciatis lobian projekton (la "Projekton Wallström"), poste estratan de la flandro Leo de Cooman, kiu celis KONKRETE montri la utilecon (kaj politikan justecon) de Esperanto, pere de plurlingvaj tradukoj faritaj per Esperanto kiel pontlingvo, aperantaj en la oficiala rettaglibro de la Vicprezidanto de la Eŭropa Komisiono, S-ino Margot Wallström. Poste, en la 2007a, li iniciatis pluan lobian projekton kiu agadas en la oficiala rettaglibro de la Eŭropa Komisionano pri Multlingvismo, Leonard Orban.

En la unuaj monatoj de la 2006a lia amiko Alberto Sozzi, muzikisto de la milana NE-ESPERANTISTA muzikgrupo Rêverie, proponis al li muzikan kunlaboradon: diris Alberto ke, tial ke la grupo realigas muzikon kiu kunfandas elementojn el pluraj kulturoj kaj tradicioj, estus tre interese provi uzi, por la tekstoj de la kantoj, ANKAŬ Esperanton, krom aliaj lingvoj (la itala, la antikva angla de Shakespeare, la friula lingvo de la itala intelektulo, poeto kaj filmreĝisoro Pasolini).

La unua eksperimento tiel bone funkciis (Andrea kaj la komponisto de la grupo, Valerio Vado, sukcesis tre facile kunlabori, rapide verkante sian unuan esperantlingvan kanton: "Kiam alvenos la fino"), ke estis decidite nepre daŭrigi ĉi tiun kunlaboradon.
Ĝis nun Valerio kaj Andrea verkis tri pliajn esperantlingvajn kantojn: "Plurestantaj memoroj", "Danco de l’ maro" kaj “La tradezerta komercisto”.

La celo de ĉi tiu kunlaborado estas
- por Andrea: disvastigi Esperanton en la NE-ESPERANTISTA nord-italia muzik-medio, KONKRETE montrante al ne-esperantistoj la artajn ecojn de la lingvo
- por Valerio kaj Rêverie: disvastigi sian muzikon en la tutmonda medio de la internacia esperantistaro

Meze de la 2008a jaro aperis la unua disko de Rêverie entenanta esperantlingvajn kantojn: temas pri la ĉefe anglalingva disko, dediĉita al la poeziarto de Ŝekspiro, “Shakespeare, la donna, il sogno” (Ŝekspiro, la virino, la revo); ĝi entenas, kiel “kromajn trakojn” (“bonus tracks”), la unuajn du esperantlingvajn kantojn verkitajn de Valerio kaj Andrea: “Kiam alvenos la fino” kaj “Plurestantaj memoroj”.

Nune, Valerio kaj Andrea estas verkantaj pluajn kantojn en Esperanto, cele al realigo de disko tute esperantlingva (verŝajne 8-titola), kiu laŭ la nunaj planoj estos eldonita, post proksimume unu jaro kaj duono, kunlabore kun la esperantista diskeldonejo Vinilkosmo.

La projekto “Rêverie” estis fondita en la 1996a, de la milana muzikverkisto kaj gitaristo Valerio Vado. La projekto celas realigi modernan muzikon, ĉerpante inspiron el la radikoj de la muzik-tradicioj itala (renesanca kaj baroka), eŭropa kaj mediteranea, kaj prilaborante ĉi tiujn elementojn per nuntempa sentokapablo. Kunfandiĝas, do, tradiciaj kaj elektronikaj sonorecoj, atingante ian sonmanieron defineblan kiel "progresiv-folkan".

La grupo ekkoncertis en la 1999a, kiel sesopo, kaj poste ĝi koncertadis en la nord-italiaj regionoj Lombardujo, Piemonto, Venetujo kaj Friulo, per bandkonsistoj el 2 ĝis 7 anoj.

Laŭ la diskografia vidpunkto, Rêverie ĝis nun eldonis 4 KD-ojn (“Demo 1998”, “Demo 2002”, “2004” kaj “Shakespeare, la donna, il sogno”), akirante pozitivajn recenzojn en Italujo kaj eksterlande.
Pluraj kantoj estas dissendataj fare de diversaj radiostacioj, italaj kaj eksterlandaj.

Nuntempe, la kompleta bando konsistas el:
-Fanny Fortunati - ludas solistan voĉon, perkutinstrumentojn
-Fulvia Borini - transversan fluton, mandolinon
-Alberto Sozzi - blovinstrumentojn, klavinstrumentojn, banĝon, gitarojn, perkutinstrumentojn
-Valerio Vado - gitarojn, klavinstrumentojn, mandolinon, voĉon
-Daniele Defranchis - gitarojn
-Andrea Amir Baroni - violonĉelon

Informoj/kontaktoj:
Rêverie c/o Valerio Vado
Via Palmieri, 65 - 20141 Milano - Italia
Retpoŝtadreso: -reverie-@libero.it
TTT-ejo: www.reverieweb.com
Telefonnumeroj:
- por itallingvaj aŭ anlglalingvaj komunikoj: +393402218221
- por esperantlingvaj komunikoj: +393298058801

Pli da informoj pri la disko “Shakespeare, la donna, il sogno” (Ŝekspiro, la virino, la revo) legeblas ĉe la du artikoloj:
ŜEKSPIRO, LA VIRINO, LA REVO
(www.ipernity.com/blog/28233/81748)
kaj
NE-ESPERANTISTA MUZIKBANDO ELDONIS DU ESPERANTLINGVAJN KANTOJN
(www.ipernity.com/blog/28233/81752)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vizitu la albumon "Mi kaj la muzikgrupo Rêverie" ĉe la adreso:
www.tinyurl.com/reverie-andreaITALIANO:

Andrea Fontana (Anĉjo Pac-Horano, pron.: “ancio pats-horano”), residente nei pressi di Milano, ha cominciato a studiare l’Esperanto l’11 Novembre 2004. Per quanto riguarda la lingua di base, s’è servito del corso multimediale per computer di Carlos Pereira (www.kurso.com.br), successivamente ha approfondito lo studio per mezzo del Manuale Completo di Grammatica d’Esperanto (PMEG) di Bertil Wennergren (bertilow.com/pmeg), e per mezzo dello studio della letteratura.

Nel 2006 è entrato nel Movimento Esperantista, aderendo al “Cirlcolo Esperantista Milanese”, alla “Federazione Esperantista Italiana” e alla associazione milanese, politicamente orientata a sinistra, “ARCI Esperanto”. Successivamente, alla fine del 2007, ha aderito anche all’associazione internazionale progressista “SAT Esperanto” (“Associazione Mondiale dell’A-nazionalità / Esperanto”).

Nell’estate del 2006 ha dato avvio a un progetto internazionale di pressione lobbistica (il “Progetto Wallström”), successivamente coordinato dal fiammingo Leo de Cooman, che mirava a mostrare CONCRETAMENTE l’utilità (e la giustizia politica) dell’esperanto, impiegando traduzioni plurilingue (effettuate per mezzo dell’esperanto come lingua ponte) inviate al blog ufficiale del Vicepresidente della Commissione Europea, Sig.ra Margot Wallström. Successivamente, nel 2007, ha dato avvio ad un ulteriore progetto di pressione lobbistica, che opera all’interno del blog ufficale del Commissario Europeo al Multilinguismo, Leonard Orban.

Nei primi mesi del 2006 l’amico Alberto Sozzi, membro del gruppo musicale milanese NON-ESPERANTISTA Rêverie, gli ha proposto una collaborazione musicale: secondo la proposta di Alberto, infatti, dal momento che il gruppo realizza una musica che fonde tra loro elementi di diverse culture e tradizioni, sarebbe stato molto interessante provare ad impiegare, per i testi delle canzoni, ANCHE l’esperanto, accanto ad altre lingue (l’italiano, l’inglese antico di Shakespeare, la lingua friulana di Pier Paolo Pasolini).

Il primo esperimento ha funzionato tanto bene (Andrea e il compositore del gruppo, Valerio Vado, son riusciti a collaborare con grande facilità, scrivendo rapidamente la loro prima canzone in esperanto: “Kiam alvenos al fino” - Quando verrà la fine), che s’è deciso di proseguire assolutamente in questa collaborazione.
Fino ad ora, Valerio e Andrea hanno scritto altre tre canzoni in esperanto: “Plurestantaj memoroj” (Ricordi che rimangono), “Danco de l’ maro” (Danza del mare) e “La tradezerta komercisto” (Il mercante attraverso le dune).

Lo scopo di questa collaborazione è
- per Andrea: diffondere l’esperanto nel “milieu” musicale NON-ESPERANTISTA del Nord Italia, mostrando CONCRETAMENTE ai non-esperantisti le potenzialità artistiche della lingua
- per Valerio e i Rêverie: diffondere la loro musica nel “milieu” planetario dell’esperantismo internazionale

A metà del 2008 è apparso il primo disco dei Rêverie contenente canzoni in esperanto: si tratta del disco - prevalentemente in lingua inglese e dedicato all’arte poetica di Shakespeare - “Shakespeare, la donna, il sogno”; esso contiene, come “bonus track”, le prime due canzoni in esperanto scritte da Valerio e Andrea: “Kiam alvenos la fino” e “Plurestantaj memoroj”.

Attualmente, Valerio e Andrea stanno scrivendo nuove canzoni in esperanto, allo scopo di realizzare un disco tutto in esperanto (verosimilmente da 8 titoli) che secondo gli attuali piani verrà pubblicato, tra un anno e mezzo circa, in collaborazione con la casa discografica esperantista Vinilkosmo (di Tolosa).

Il progetto Rêverie viene fondato nel 1996 dal compositore e chitarrista milanese Valerio Vado. Scopo del progetto è la realizzazione di musica moderna attingendo alle radici della musica italiana rinascimentale e barocca, europea e mediterranea ed elaborando tali suggestioni attraverso una sensibilità contemporanea. Vengono quindi amalgamate sonorità tradizionali ed elettroniche, ottenendo un sound definibile come "folk progressivo".

L'ensemble avvia l'attività concertistica nel 1999 con una formazione di 6 elementi, esibendosi successivamente in Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con formazioni da 2 fino a 7 elementi.

Sul versante discografico, Rêverie ha finora pubblicato 4 CD (“Demo 1998”, “Demo 2002”, “2004” e “Shakespeare, la donna, il sogno”), con recensioni positive in Italia e all'estero.
Diversi brani vengono trasmessi da varie stazioni radio italiane ed estere.

Attualmente, la formazione completa dell'ensemble è costituita da:
-Fanny Fortunati - voce solista, percussioni,
-Fulvia Borini - flauto traverso, mandolino
-Alberto Sozzi - fiati, tastiere, banjo, chitarre, percussioni
-Valerio Vado - chitarre, tastiere, mandolino, voce
-Daniele Defranchis - chitarre
-Andrea Amir Baroni - violoncello

Informazioni/contatti:
Rêverie c/o Valerio Vado
Via Palmieri, 65 - 20141 Milano - Italia
E-mail: -reverie-@libero.it
Sito: www.reverieweb.com
Numeri di telefono:
- per comunicare in italiano o inglese: +393402218221
- per comunicare in esperanto: +393298058801

Maggiori informazioni sul disco “Shakespeare, la donna, il sogno” sono contenute nei due articoli:
SHAKESPEARE, LA DONNA, IL SOGNO
(www.ipernity.com/blog/28233/81748)
e
GRUPPO MUSICALE NON-ESPERANTISTA PUBBLICA DUE CANZONI IN ESPERANTO
(www.ipernity.com/blog/28233/81752)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Visitate l'album "Io e il gruppo musicale Rêverie" all'indirizzo:
www.tinyurl.com/reverie-andrea