Pasonu šetemonu, kad smo se sastali da bi malo ušestali skaline do gruobjo i okolo gruobjo, ćakulalo se i obo gruobju i obo grebima. Noročito se ćakulalo kad smo hoteć malo reterat jednu stinu nošli kosti od čovika zakopone u zemji oza facodu. Da nisu somo tako duošle tuod pokazivole su i dvi ploče kojie su stavjene ukoso tako da su isprva siguro pokrivale kosti kojie su tuod bile složene. Kako nikad nison ču da je tuda bilo grebi, malo me tanto vrag oboć ča se obo temu zno. Na ovuon slici sa kojuon san poče vidi se kako je ucrtona Crikvica Guospe Miraške i put do gruobjo. Obo putu koga zanimo neka pogledo ono ča san napiso obo skalinami. Na ovuon slici ono ča bi tribalo bit gruobje našega molega mista niti ne liči na onuo kojega mi sridnji i stariji poznajemo. Mi ga se još dobro spominjemo ko kvadrotega čimatuorija kojega su zatvorali zidi kakvi su sad od Hunca i od Poklekovca a kantun je čini Kapošanat. Na moju žalost dvo zida su se srušili da bi se proširilo gruobje, neka je Zdravko Matiešić iz Pučišć bi napravi nacrt po kojien bi zidi ostali a u njima bi se somo otvorila vrota. Da se to ni tako učinilo moremo "zafolit" meštru Rovinježu koji je i prvi grodi grieb vonka storega okvira.
Kakovo je gruobje bilo pri stuo i pedesiet godišć moremo somo zamišjat; 1889ga godišća su načivene skaline i novi put do gruobjo a tih godišć su ugrodjeni i grebi kojie mi zovemo općinski i zid okolo gruobjo sa kapošonton. Je tako bilo ili ni ali san jo ču pričat da su gruobje i zid koji je bi sa duonju stronu pijace (di je sad Pošta i butiga) grodili otac i sini Prodani, nikuda od poviše Makarske. Kad je zid ugrodjen vonka njega su ostali bare dvo greba kojih se i jo dobro spominjen: oni su se nalazoli na istok od gruobjo (ondašnjega) u jednuon gormi i diluon pokriveni sa jednuon debelon pločon. Izmeju njih je bilo bokun zidića a unutra je bilo i košćo. Uz njih je rieso jedon uski visoki čenpres. Ti grebi su nestali kad se širilo gruobje na istok, a oni bi da su živi danas bili u gruobju.
Kad smo otkrili kosti uza skaline to je somo pokozalo da je bilo još grebih okolo a
koliko i di sad već ne moremo znat. Raspitivo san se je kuo čo ču ili zno obo tima grebima i judi su mi rekli dvi priče ča su čuli: Prvuo san ču da su nošli nikie grebe kad su se grodile skaline, ali mi nisu ništa veće obo temu znali reć. Drugu priču san ču da su nošli kosti i kad su se grodili današnji općinski grebi, i da je Jure Luongo te kosti pokupi jer vi drugi ča su tada lavurali nisu jemali kuraja.
Ču san pričat da su u gruobju uz kapošanat u jednuon gormi ukopovali i molu dicu, tek rojenu ali bi voli da mi to još kuo potvrdi i pokože di je to gorma.
Imo još jedno Hunčonsko gruobje kojo ni nikuda sinjono, a tamo bi moro bit ne somo jedon zakopon: U goju od Glavice iza gruobjo jemo jedon duočić u koji su se ukopovali oni ča su umiroli od kužnih bolešćin. Bilo je i slučajev da je otac po noći hodi tamo i iskopo dite i prini ga na gruobje. To san ču za Stopu kojien je umri sin Onte od trinaest godišć i da ga je uon po noći iskopo i doni ukopat na gruobje. Po priči ti moli je nosi spizu u plažu ispoti se, ćapo puntu i umri od njie. Bilo bi lipo kad bi se i ti duočić očisti i uriedi da se zno da je i tamo jedon dil naših storih zakopon.

Za kroj ovie štuorije o našen gruobju bi nave kako se u librima spominje da je na mistu našega gruobjo bila Ilirsko ili kako bi naši stori rekli grško gomila, a ča ćemo još doznat to ćemo vidit...