Fameja Taraš ili po Hunčonsku Taroševi, je u Huncu od kad postojidu crkveni libri. Kad san išo iskat obo njima poče san od "Hunčanih" ili kako je na fejsu navedeno "Nadimcih". Moran priznat da se nison puno daje mako ma evo koga zanimo kako su se širile njihove fameje i na čemu su danas ostali...
Taroševi u Huncu su živili u velikon kući na Turnu ča je sad nažalost merina. U dilu kuće ča je danas Gočev od Slavotovih živila je fameja Velega Ive, a u drugen , ča su ga kupili Tomići fameja Molega Ive, ten dilu pripado i kužina ča je ispod betunske tarace. Sini Velega Ive su ugrodili nove kuće, u kući sina Mote živedu danas potomci njegove praunuke Milice odnosno Brizići Matotovi, a kuću Stipana danas su podilili nasljednici Slavota Gočevi i Ivo Gronče. Danas kuću u Huncu jemo Nikola Taroš i sini ali oni su sada u Australiji...

Prvi za kojega znon je Juraj Taraš, kojo mu je bila žena neznon ali jemo je dvo sina:
Stjepan 1703 - 1773 i
Mate 1719 - 1794.

Oba su se sina oženili a jo ću provat napisat svih ča je ko jemo roda ali neću sve po žensken kolinu jer će mi tribat još puno iskat u drugin Hunčonskin famejami a i okolo po Broču. Odma na početku ću zamolit sve ča znodu čagod veće obo napisonima ili o njihovin potomcima neka mi se jovi na bilo koji nočin. Brž će se ovo diguod napisat i na korti po ča veće bude informaciji to boje za one ča dohodu. Di mi falidu podaci jednostavno ću stavit ? po ću kad dobijen ili nojden ča mi fali dožutat. Počeću od Stipona:

Stjepan 1703 - 1773 oženi se i jemo je tri sina:
Juraj 1742 - 1803. oženjen pogledoj dole.
Ivan 1746 -1810. Oženjen, pogledoj nižje.
Tadija 1753 - 1783, koliko znon ovi se ni ženi.

Juraj 1742 - 1803 je oženi Korneliju Vrsalović - Matešić (Ivana) 1771 i ona mu je rodila četiri ćere i sina:
Katarina 1773 - 1783,
Margarita 1779 - 1783,
Franka - Franciska 1783 - 1783; ove tri sestre su umrle u sedan don...
Jakov 1788 - 1863, oženi se pogledoj daje, i
Diana ?? - udala se 1806 za Antu Tomić, Jurjeva.

Jakov 1788 - 1863, je 1812 godišća oženi Franku Ceparnić (Jurja i Lucije Lučić) 1787 - 1870. i ona mu je rodila tri sina i ćer:
Juraj 1812 - 1881, Oženi je prožnišku Lukreciju Mihovilović (Ante i Katarine Buvinić) 1820 - 1891, i sa njon imo somo sina Petra 1863 - 1871, koji je umri ko dite.
Jerko 1815 - 1817, umri od dvo godišća.
Ivan 1818 - 1894. oženjen, pogledojte daje i
Kornelija 1826 se rodila a ča je bilo posli još mi vajo vidit. ?

Ivan (Jakova i Franke) 1818 - 1894, oženi je 1853 Margaritu Šćepanović (Jakova i Katarine Ceparnić) 1825 - 1903. Ona mu je rodila petoro dice:
Franka 1854 - 1878, umrla ko cura;
Jakov 1857 - ? ; Oženi se 1884 sa Katon Viličić (Andrije i Dome Dujmović) 1849 - ?. ?
Ante 1864 - 1864, umri ko beba,
Katarina 1868 - 1868, umrla od deset don. i
Ivan 1871 - ?

Ivan (Stjepana) 1746 - 1810. Oženi se 1772 sa Margariton Stipičić (Stjepana) 1741 - 1801. i sa njon je jemo troje dice ali su svi umrli mlodi i koliko znon nisu imali nasljednike:
Katarina 1775 - 1813,
Stjepan 1778 - 1803, i
Jerka 1783 - 1817.

Drugo grona Taroševih u Huncu su potomci drugega Jurjevega sina Mote:

Mate (Jurja) 1719 - 1794) za ženu je vaze Katarinu Šćepanović Zelanović 1734 - 1804. Otac jon je bi Ivon, a drugo sestra se udola za Jurja Šćepanović Kjunčević obo čemu će bit riči drugi put... Katarina je Mati rodila tri sina i dvi ćere:
Ivan 1766 - 1817, oženjen vij daje dole; Nono Velen i Molen Ivi,
Jakov 1771 - 1774 umri ko dite, i do ime bratu:
Jakov 1774 - 1774, umri ko beba,
Margarita 1775 - 1851 - udala se 1799 za Nikolu Brizić (Ante i Vice Šesnić) i rodila mu tri sina: Mate se ni ženi; Ivan je oženi Vicu Žilković i od njihove dice su Postirani i Tomići danas u Huncu; i Ante koji se oženi a od njega su Raizovi kojih po mušken kolinu isto tako više u Huncu nimo.
Ivana ? -? ; Udala se 1800 za Nikolu Šesnić (Nikole i Olimpije Karmelić Nikoline) 1770 - 1802 i rodila 1801 ćer Olimpiu kojo se udola za Petra Stipičić Rudu.

Ivan 1766 - 1817. (Mate i Katarine) oženi se 1789 sa Margariton Trutanić (Jurja) 1767 1849, i sa njon dobi devet dice:
Katarina 1790 - 1865, udala se za Jurja Stipičić Palagruž, ?
Ivana ? - ? , udala se 1815 za Kuzmu Benčić (Šimuna) iz Škripa.
Franka 1794 - ? ; udala se 1828 u Selca za 14 godišć starijega Petra Vrsalović (Nikole i Margarite Vrsalović)
Juraj 1796 - 1806, umri od 10 godišć,
Mate 1798 - 1884; oženjen pogledoj dole,
Jakov 1799 - 1799;
Jakov 1802 - 1802;
Jakov 1803 - 1887; oženjen pogledoj daje,
Lukrecija 1806 - 1809.

Mate 1798 - 1884; (Ivana i Margarite) oženi se 1831 za Mariu Vrsalović (Nikole i Margarite Kevešić- od njih su Veli i Perići) 1808 - 1854. Oni su imali petoro dice, nojstarijega Ivana ćemo stavit na zadnje misto:
Margarita 1834 - ?
Katarina 1837 - ? udavala se dva puta: 1856 za pučišćanina a 1859 za Josipa Vrsalovića Bartula.
Petronila 1845 - ?
Nikola 1847 - 1852, umri sa 5 godišć; i
Ivan 1832 1917. oženjen, Veli Ive se oženi 1858 sa Margariton - Maron Vrsalović Carević (Frane i Magdalene Trutanić, od njih su današnji Carevići) 1835 - 1917. Mare je Velen Ivi rodila 8 dice:
Mate 1860 - 1942, oženjen pogledoj daje
Frane 1863 - 1945, -Keko, on se ni ženi;
Jakov 1865 - 1908, ni se ženi smrzo se je u Počivala;
Nikola - Stjepan 1867 - 1944? oženjen pogledoj daje.
Juraj 1869 - 1870, umri ko beba;
Marija 1871 - ? udala se za Vrsalović Carević Jsipa (Jurja i Petre Vrsalović, od Luongotovih)
Juraj 1873 - 1876, umri ko dite;
Magdalena Mandina 1876 - 1880.

Mate (Ivana i Margarite) 1860 - 1942 oženi se 1890 sa Jerku Trutanić (Ivana i Margarite) 1858 1932 i sa njon dobi tri sina:
Ivan 1890 -1944, oženjen, striljon na 08. 03.
Frane 1894 - 1899.
Margarita Kamila 1898 - 1919.

Ivan se oženi 1919 sa Maricon Cvitanić (Luke i Antice Skansi) 1895 - 1982. iz Sumartina. Ona mu je rodila petoro dice:
Mate - Miljenko 1920 - 1944, poginu u partizanima;
Jerka Milosava 1922 - ? ; udala se 1946 za Matu Brizića od Postiranih i njihovi nosidu nadimak Matotovi;
Tončika Đurđa 1924 - ?
Vjera Marija 1928 - ?
Ante 1933 - 2016. ? oženjen


Nikola -Stjepan (Ivana i Margarite) 1867 - 1944, koristi je drugo ime Stjepan, a oženi se 1901 za Tonku Šesnić Brizić (Nikole i Marije Skansi, od Oštorovih) 1880 - 1929. Tonka ili Antica kako su je zvoli rodila je 8 dice:
Ivan Nikola 1902 - 1902;
Nikola Kristin 1903 - 1944, oženjen ubili ga 08. 03.
Mate Martin 1905 - 1905;
Margarita Ruža 1906 - ? ; udala se 1930 u Splitu za Marka Vrdoljaka. ?
Jakov Živko 1910 - ?
Juraj Luka 1912 - ? Zore Taroš, oženi Katicu Stipičić i sa njo dobi ćer Mirjanu (udanu za Rumbolta) i sine Željka i Nenada.
Marija Sofija 1920 - ? udana u Solinu, ćer Sonja?
Zdenka Ana 1922 - 2015, udana za Viska Šesnić Brne, ali nisu imali dice.

Nikola Kristin (Stjepana i Antice-Tonke) oženi se 1940 sa Ljubon Marinelić i sa njon imo troje dice: Anticu 1940 (udana za Jakova Tomića); Stjepan 1941 - 1942; i Nikolu 1944 koji i danas žive sa ženon Anon u Huncu dokle su mu dica u Australiji.


Drugi sin Ivana i Margarite Trutanić je rodonačelnik druge grone Taroševih kojih danas u Huncu nimo ali ih imo po svitu:

Jakov 1803 - 1887 oženi se je 1836 sa Frankon Vrsalović Carević (Jurja i Margarite Arnerić, od braće su Carevići i Komižani, a neputa se udala za Velega Ivu) 1815 - 1884. Oni su imali šestoro dice:
Margarita 1838 - ? udala se 1857 za Petra Drpića iz Pučišć;
Antonia 1842 - ? udala se 1870 za Petra Martinić iz Prožnic;
Ivan Maria 1845 - 1917; oženjen Moli Ive, vij dole.
Katarina 1848 - 1849. umrla ko beba;
Juraj 1852 - 1852, umri ko beba;
Katarina Julijana 1853 - ?; udala se 1881 za Dominika Fabijanovića iz Škripa.

Ivan 1845 - 1917, Moli Ive; oženi se 1876 sa Katarinon Vrsalović (Ivana i Vice Trutanić, od Velih Vrsalovići) i imali su 7 dice:
Franka Maria 1877 - 1910; udala se 1902 za Antuna Brizić Micheli Tomić i sa njin imala dvi ćere: Mariči kojo se udola u Prožnica za Jurja Ivelića i Katicu Tinku kojo se ni udovala.
Jakov 1879 - ? odseli se u Amerike
Ivan Dinko 1880 - 1944, ni se ženi;
Vica 1881 - 1883; umrla ko dite;
Margarita 1883 - 1883 umrla ko beba;
Vica 1884 - ? udala se 1911 za Jakova Vrsalović Stopu, odselili se u Amerike i imali dicu ?
Nikola 1893 - ? ; ženi se dvo puta za sestre Trutanić; prvi put se oženi 1919 sa Danicon Trutanić (Tome i Kate Bonačić Proti) 1893 - 1920; Njihov sin je: Ivan Milan 1920 - ? koji je oženi Olgu Mirković i sa njon imo dvo sina: Nikšu i Inoslava. Nikola se drugi put oženi Danicinon sestron Frankon 1888 - 1944. Franka je rodila troje dice: Danko-Tomislav se rodi 1926 a išo je u Argentinu i imo bare dvo sina; Katica 1928 - 1943 je umrla ko curica a Jakov Marij 1930 - 1944 je ko dite u kužini aktiviro njemačku ručnu bombu ubi sebe i mamu a rani barbu Ivana koji je od tega tri miseca kasnije i umri.