Estimataj:

Vi memoras ke, antaŭnelonge, mi informis ke mi estas releganta la Biblion, ĉifoje en la Esperanta versio. Kaj kun kontento mi anoncis, ĉar mi estas vegetarano, ke, tuj en la komenco, mi trovis aserton de Dio kvazaŭ proklamante ke la homo estu vegetarano:

29 Kaj Dio diris: Jen Mi donis al vi ĉiujn herbojn, kiuj semas semon, kiuj troviĝas sur la tuta tero, kaj ĉiujn arbojn, kiuj havas en si arban frukton, kiu semas semon; TIO ESTU POR VI MANĜAĴO. 30 Kaj al ĉiuj bestoj de la tero kaj al ĉiuj birdoj de la ĉielo kaj al ĉiuj rampaĵoj sur la tero, kiu havas en si vivan animon, la tutan verdan herbaĵon kiel manĝaĵon. Kaj fariĝis tiel. 31 Kaj Dio rigardis ĉion, kion Li kreis, kaj vidis, ke ĝi estas tre bona. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la sesa tago".

Tamen daŭrigante mian relegadon de la Biblio, mi trovis, kun bedaŭro, en ĉapitro 9-a kvazaŭ kontraŭdiro al tiu aserto.

9 "Kaj Dio benis Noan kaj liajn filojn, kaj diris al ili: Fruktu kaj multiĝu, kaj plenigu la teron. 2 Kaj ili timu vin kaj tremu antaŭ vi, ĉiuj bestoj de la tero kaj ĉiuj birdoj de la ĉielo, ĉio, kio moviĝas sur la tero kaj ĉiuj fiŝoj de la maro; en viajn manojn ili estas transdonitaj. 3 ĈIO, KIO MOVIĜAS KAJ VIVAS, SERVU AL VI KIEL MANĜAĴO; kiel verdan herbon, Mi donis al vi ĉion. Nur karnon kune kun ĝia animo, la sango, ne manĝu. 5 Ankaŭ vian sangon kaj animon Mi repostulos, el la manoj de ĉiuj bestoj. Mi ĝin repostulos, kaj el la manoj de la homo, el la manoj de ĉiu homo pro lia frato. Mi repostulos la animon de homo. 6 Se iu verŝos sangon de homo, lia sango ankaŭ estos verŝita de homo; ĉar laŭ la bildo de Dio estas farita la homo. 7 Kaj vi fruktu kaj multiĝu, moviĝadu sur la tero kaj multiĝu sur ĝi".

KAJ NUN JOZEFO? Kion diri pri tiu kvazaŭ kontraŭdiro? Kun la parolo la bibli-fakulaj samideanoj!!!

Scivoleme, amike kaj samideane,

Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo