La Esperanta grupo en Katmana Domo havas 13 membrojn inklude min. Mi supozis ,ke fininte UK c'iuj el la grupanoj forlasos el la grupo. Sed male, post UK unu virino komencis lerni nian lingvon kaj kelkaj komencis korespondan kurson de Esperanto. Cetere 4 el niaj grupanoj inklude la lastan virinon partoprenis en PSI. S' i intencis forlasi el la grupo post PSI,sed fininte tion s'i pli fervorig'is.
Ni havas lerno-kunsidon nur 2 fojojn monate,tial preskau' c'iuj memstare lernas krom la lerno-kunsido. Unu el ni estas la gvidantino de desegnado sur pos'tkarto. S'i utiligas Esperanton por la pos'tkarto kun desegnaj'o.

Niaj grupanoj havis bonajn s'ancojn rilate Esperanton. Unue UK en Jokohamo. Tiam 4 alilandanoj log'is c'e mi kaj kun ili ni havis internacian kunvenon kaj internacian turismon al Kamakura, due partopreni en PSI kaj trie miaj gekonatoj ,kiuj estas japana kaj germana geedzoj,vizitis Katmanan Domon kaj havis kunsidon. Niaj grupanoj povis rigardi la utilecon de Esperanto antau' ni.

En Katmana Domo Esperanto estas bone konata sed kiam la membro sciigas la sperton pri Esperanto al amiko au amikino ,tiu surprizig'as ,dirante "c'u Esperanto ankorau' ekzistas?" au'"Kio estas Esperanto?" Tion ili raportas al mi ne senespere ,c'ar ili mem spertis kaj interkonatig'is kun alilandanoj.

Kelkaj membroj ofte forestas pro la zorgado pri siaj maljunaj gepatroj au' nepoj ,tial la mars'ado de lernado estas kiel testudo. Sed tio dau'ros . Maldiligenta mi estas instigita de ili kaj almenau' interesan kaj g'ojindan lerno-s'ancon mi volas prepari. Nun mi planas inviti la gvidanton de koresponda kurso.
Mi g'uas !