Ni kore invitas por partopreni en Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kiu okazos la 23-an de majo 2014 en Vroclavo (Wrocław) . REGULARO DE LA FESTIVALO Organizantoj de la festivalo estas la Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo (pollingve Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław) kaj Elementa Lernejo n-ro 9 Wincenty Pol en Vroclavo ( pollingve Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu.) La festivalo okazas ĉiujare en majo ( en ĉiu tria vendredo de majo). Honoran patronecon pri la konkurso akceptis s-ino MILA VAN DER HORST-KOLIŃSKA kaj prof. EDMUND WITTBRODT La festivalo estas dediĉita al lernantoj de eŭropaj lernejoj en aĝo de 6 ĝis 18 jaroj. Celoj de la festivalo: stimuli lingvan kaj muzikan interesiĝojn de lernantoj; disvastigado de la lingvo Esperanto, prezentado de ĝiaj valoro kaj uzebleco, prezentado de kapabloj de lernantoj, vigligo de kunlaboro kun neesperantaj medioj. Temaro de la festivalo: prezentado de du kanzonoj – unu en esperanto, kaj alia en la gepatra aŭ en kiu ajn fremda lingvo. En la konkurso estas pri juĝataj nur esperantaj kanzonoj. Kondiĉoj de partopreno en la festivalo: La lernejo, partoprenanta en la konkurso, anoncas siajn partoprenantojn ĝis la fino de aprilo 2014 per aliĝilo (anekso al la regularo). Trapaso de la festivalo: Ĵurio, kies konsisto estas teamo de specialistoj – esperantistoj kaj muzikistoj, prijuĝas prezentadojn de la lernantoj. En la pritakso estas konsiderataj : lingvakorekteco , originaleco, inventemo kaj estetikaj valoroj. La premioj estos aljuĝitaj en du kategorioj: koruso aŭ ensemble kaj solisto. En la konkurso estas antaŭviditaj atrakciaj premioj; interalie profesia son-registrado de la premii taj kanzonoj kaj objektaj premioj. Ĉiuj partoprenantoj ricevos diplomojn. Por unuaj tri lokoj estos atribuitaj porokazaj pokaloj. Objektaj donacoj estos atribuitaj depende de la nombro de partoprenantoj. Aldonaj informoj : La organizantoj nekovras kostojn de la veturoj, enloĝigoj kaj aliajn ligitajn kun la konkurso. La organizantoj rezervas al si la rajton de prezentado de son- kaj video- registraĵoj de la elpaŝoj. La aliĝo de lernejo al la Konkurso estas samtempe konsento de direktoro, instruistoj kaj gepatroj por kolektado kaj prilaborado de personaj datumoj en limigita sfero ligita kun korekta trapaso de la konkurso. Anonco de rezultoj kaj disdono de premioj Rezultoj de la konkurso estos anoncitaj en la tago de prezentado kaj evidentigitaj en retejo de la organizantoj. Disdono de premioj sekvos dum solena gala prezentado, kiu okazos en la sidejo de la lernejo en la tago de la konkurso. Ni kore invitas Organizantoj: Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo (Małgosia J. Komarnicka informado.eo@gmail.com ) kaj Elementa Lernejo n-ro 9 en Vroclavo (Anna Szanin a.szanin3008@wroclawskaedukacja.pl) FORMULARO DE ALIĜO AL EŬROPA FESTIVALO DE ESPERANTAJ KANTOJ NOMO DE LERNEJO ADRESO DE LERNEJO N-RO DE TEL. AL LERNEJO RET-ADRESO DE LERNEJO NOMO KAJ RET-ADRESO DE LERNEJA ZORGANTO PRI LA KONKURSO Kategorio: ensemblo / koruso Nomo de lernanto Klaso Nomo de zorganto 1 2 3 4 5 Kategorio: solisto Nomo de lernanto Klaso Nomo de zorganto 1 Deklaro Mi deklaras, ke mi tralegis, ekkonis kaj akceptas Regularon de lafestivalo. Dato kaj Klara subskribo de Jerneja zorganto pri la konkurso: ……………………………………………