Noch in Esperanto schrieb ich einst am 22.07.1990 an das Ministerium für Maschinenbau und Energie, IPARI-Minisztériumnak,
Budapest, Pf. 96
H-1525
/Al la ministerio de Mashin-Konstruo kai Energio, Budapeshto, Hungario
((lingvo uzata: Esperanto))
Aktosigno:
(1/90.6.25.)| szám
Koncerne: AÉRSHIPOI KIEL SUPLEMENTO AL RIVÉR-BOATEGOI
KAI AL FEROVOJA PERSÓNTRAFIKO
uzantai la ROTACIODISKAIN AERODYNAJJOIN--------------------
Estimatai Gesinjoroi ! Alta Ministr !
Hodiau mi volas fini la cyklon pri alternativai konceptoi kai mashinoi per la prezento – je kio mi aldonas ankorau dokumentoin el Germanio post mia revén tien – de la apliko de rotaciai larg^ai kompaktodiskoi kiel aerodynamikai vortizzo-kreantoi sur samgrandai rondai platformoi kun la cel de levitacio por aer-shipoi plen(ig)itai de helium’, au tiai je konstrukcio por vakuo interna en grandai plastikogloboi fortikai. –
La koncepcio est jena:
Koncerne la fakton qve diversai landoi – au landopartoi alie – ne havas kontakton kun la maro kai ties shipoporta ponto-funkcío al la mondo, ankau foje riveroi tiucele ne suficzas au mankas, la motorizita aviado ankau jam estantum nozza – pro elgasajjoi kai bruego edí katastrofoi – por natur kai homnoi, proponeblas re-iri al la zepelenoi, sed en formo kai maniér novai :
Kun la aer-oceán super ni cziuj havams kontakton, se oni ne pestumas gjin tiom, qve ozón truoi estidsaz kai qve pro falsa techniko katastrofoi aridsaz.
Kiu estu la novai form kai maniér? Klare qve ne eblas apliko de hydrogena gaso. Sed helium’ nebrulebla taugos. Tia-maniere oni povas – en kadroi – formi platain, au sekcíe-vidate ovalain teleroin, kiuj havu suficzan grandezzon por portoforto je homnoi kai shargo, do est shvebajjoi, kiel konate. Novajjo estus, se oni sukcesus, kiel mi proponas ankau, apliki globoin – iom pli larg^ain, dikain – au abelovaboin / abeloczeloin grandegain por plenigi tiain formkadroin supre-nomitain, ki-cziuj estu el plastiko fortika-dura, malpeza, kai ebligu elpumpadon del aer por krei vakuoin en ili lauplacze. Kiam oni povas konstrui jam submariljoin por profundo de 500 m kai pli [kun do 50 kg/cm²], certe la construo de vakú-globoi au vakú-vaboi je premo de nur 1 kg/cm² estos tute ebla vide al la modernai duroplastikajjoi : ankau savante la suficzan grandon por atingi la malpezezzon – relativan.
Se ne, tiam restas la apliko de helium’.
Due estus novajjo la utiligo de miai rotacíai aerodynajjoi en form de diskoi: La principo est, qve – kiel jam de mi en 1973 ellaborite (sed plej frue sub "Luftteller) 1959) – sub un disko plata, prefere subhavanta alvelditain kondukiprofil-ladajjoin, kiam rotaciata en pekena (=malgranda) distancso super ronda plata areo, estidsas vortizzo volata, tre granda, kiu sur la areon kreas mydzon (=prem-malaltidson), sed sub la disko plata, je la profilo kai tegmento lasas desube premon del aero. Tio okazas tial, qve la diskoprofiloi kiel tuto mem ronde-gyre movas la aeron en turnadon, do regas tie proximume sama premo pro sama movidso del medium’ kiel del movilo – en saman direkton kai kun proximume sama rapidezzo.
Kontraue, sur la firman fundon, sur la aréon platan, vortizzo-tolerantan, estidsas un mydzo grandega pro la vortizzo kai ties subai cirklai, respektive ja spiralai lenoi (=vojlinioi) del medium’ superpasanta. [“mydzo” =(Germane nomata:) “Sog”, Hel.: mydsis].
Tiu czi preterpas-flusucza mydzo aerodynamika est nutrata per la fakto, qve cziam nova mediumajjo el-ene, exemple tra desupra centra dukto, est spirale exteren-movata. Pli granda krome est la efiko, se oni arangjas la kondukiprofiloin tiel, qve ili liveraz derande al-interne da medium’, ki suben est tra tubego for-kondukata, tubego trovidsantum en la centro del suba plata planío ronda. [planio = ebenajjo matematika]
Mi pensas qve Germanio kune kun Hungario kai Russio povoz realigi tiun levigilon por shveboshipoi !
Salutas HDG.
rim.: la patentigopeto datinta unue jam el la jaro 1959, poste renovita, estis fine akceptita kiel patento Germanie en 2002:
DE 44 01 265 C2 .
( traducción intro Linguna seqvebr teuj. )