REVUL BELLA

compilita de Geng Geng

pentrita de Jiang Czeng\an cai Wu Daisheng

de China Esperanto-Eldonejo Beiping/Chínia;

transponita en Lingunan

(en Oldesperanto editoi prima '79, segonda '83;

traducción en Linguna preta depost '94)

(en Oldesperanto pressita en la China Respública Popolara)

1.

Prae longam un birdetto era, qvi tre fieris pro sua bellezza.

2.

Le companoi djin mocqiz: "Ho, vi solmentau bella aspectas, sed fácii capablas nénion. Qíon vu alportas isti bellezza?"

3.

Qío! Capáblu-mi faci nénion?! Qíon mi ne povym apprendi?! Teuj commencym!" grumblis le birdetto bellega, non-contenta pri le amicoi su.

4.

Dume un agl ópteris en la aér. Le birdetto bella penssis: "Qvómodau bone, sze mi ópterus qviel aglo cai estus heró cziela!"

5.

Levinte la capon, nostra birdetto clute críis: "Oncl anglo, oncl aglo, instrúu me opteradon. Volym ópteri tantum alte qvantum vi ..." Sed le aglo nénion audis.

6.

Qíon faci? Szúbite le birdetto czuluva est remedon - qviel vi vidaz, li rondigis la óculoin, attentive observadis ómniain movoin les agles cai pretis ópteri imitante le aglon.

7.

Li provis ópteri: prime li dycqis ac dispatychis wing párion su, tunc firme fermis la óculoin, reqva opininte, qve opterante en la cziél, oni sufferos vertijjon qviam regardos catau.

8.

Birdetto gjuis la gjojon de opterado imagata fantásiae: to aeooréus en la aér idemqviel agl; qve cziuj companoi invidée ton regardus; qve iuj el illi ecz hurráuz versau to,

9.

Plena de orgoil to volis aperti la óculoin ysqe nyin fermitain por regardi ce tiun spectaclon emocían. To lante apertis la óculoin edí eccríis: "Ach! Diatí remaneym ancorau archajaloqe?"

10.

Dum le birdetto deprimidsis, pário da sovagjanseroi alópteris. To ri-ecgjojis ac decidis apprendi opteradon de la sovagjanseroi.

11.

Pej la sovagjanseroi cataterriz por reposi, nostra birdettto speshe curris al illi cai petis: "Rodyoncloi anseroi, plise, me apprendynud opteradon! Desiram isci heró del cziél idema qvia oncl agl cai vi." La sovagjanseroi teuj cun plesur toan peton acceptiz.

12.

Le birdetto ec-apprendis ópteri. La sovagjanseroi luj diziz: "Extenssu la wingoin largiore edí pli forte illin movu!" La anseroi pacience instruadiz, le birdetto pene apprendadis.

13.

Post unu dajo, nostra birdetto jam possedis opterarton elementárian. La sovagjanseroi ton sproniz: "Possedo de opterarto elementária ne sufficzas por dzi. Dzi devas diamene exerci dzin, spitonte czian ain híccoron au lazzagjon, por vere el-apprendi opteradi."

14.

Passiz du dajoi. Birdetto bella jam dynis ópteri, sed ópteris basse. To malpaciencidsis cai dizis: "Oncloi sovagjanseroi, la wingoi me est peqenai edí ne dynym alten ópteri!" Illi ton curagjigiz: "Ne gravas. Sze solmentau dzi ne timebr lazzon cai multe exercebr dzin, do dzi certe riussos!"

15.

La tércian dajon nostra birdetto sentis sin dolora en tuta la corpo, edí tute ne volis apprendi plu. Pej la anseroi veniz por instrui ton, to intende evitis illin cai decidis-si, ne apprendi plu.

16.

Un dajon to trovis, qve pário da aixoi*) nagjis en lagetto. To tre invideis cai penssis: "Qvómodau bonus sze mi apprendus nagjadon cai eqiscsus heró nagjarta sur aqva!"

*) aixo: spécio de anass vivanta en Chínia cai saepe trovidsanta párie.

17.

"Fraczjo, achánjao, me instrúud nagji. Volym isci heró sur aqva." La aixoi diziz: "Bone! Sze qvippedzi est decidarcsa, certe tu instruoms ysqefine."

18.

Le birdetto ec-apprendemis nagji. Inmediate qviam li facis qelcain nagj movoin, li jam piojis glutoin da aqva, qvio prescau lin larmigis. La aixoi lin consoliz: "Ne timu! Oni apprendantum nagji, pioji iom da aqva est non-eviteble.

19.

La dajon seqvantan le birdetto ripiojis píccolon da aqva. Li ámplion ne volis apprendi cai frappante la wingettoin anaterris, malgrau la consoloi ac admonoi las aixois.

20.

Versau to la sovagjanseroi veniz. Illi demandiz: "Birdetto bella, aldonde dzi iris la dajoin éscatain? Ni dzin serczuvams ubiczie. Czu dzi ne plu desiras alte ópteri ac eqisci heró en la cziél?"

21.

Respondis birdetto: "Ne apprendebr ámplion, ne apprendos plu mi! Seninteresse tion apprendi!" Dizinte tion, to sin turnis cai déopteris.

22.

Venuva en la wuldan, le birdettto vidis alaudon cantantan, qvies voczo harmossa forte lin ravis.

23.

Tio budis lian desiron, la trilladon apprendi. Li penssis: "Apprendo altes opterades tre laciga; apprendo nagjades afflictas aqva-glutadom; apprendo cantades certe tre fácila. Farisci cantisto ja ne loshe!"

24.

Le birdetto suppliqis la alaudon: "Fraczjo alaudo, me instrúu canti! Volym cantistisci." La alaudo inmediate consentis: "Bone! Apprendante cantadon oni nepre devas persiste exerci suan voczon cziumatene."

25.

Apaenau dajiscis, pej nostra birdetto jam startis exercsadon su. La alaudo foaje cai rifoaje toj instruis. Commence birdetto bella sentis la apprendon de cantado tre fresha cai interessanta, edí to apprendis energíe.

26.

La dajon seqvantan nostra birdetto facis momenton da exércio cai ámplion ne volis exercsadi, dizante il alaudim: "Rápide me instruu canti, senczessa exercsado enuiga est!"

La alaudo admonis: "Bone canti cai trilli oni ne povas ol post qviam bone exercis suan voczon."

27.

En la matén las tércies dajes, nostra birdetto rifacis lo ideman qvion facis praeam. To dormis dolcze, reqva to tute ne volis ellitidsi projmatene por exerci.

28.

La alaudo venis voqi nostran birdetton. Le éscata senpacience dizis: "Qvotídie necessas ellitidsi proje, tion ne povym toleri. Grácion, alaudo! Ne volym apprendi canti plu." La alaudo tre dóleis cai ópteris alfuera.

29.

'Alidajon, un son "dui-dui-dui..." audidsis de lontane. Gamila le birdetto regardis en la diréccion las sonois cai trovis, qve iu pego curacis arbon maladan. To penssis: "Avo pego un fama médico. Sze elapprendos mi curaci, do grandan honoron mi gjuos tiam!"

30.

Arrivinte antau le pegon, le birdetto suppliqis: "Avo pego, instrúu me curaci arboin maladain! Mi certe apprendos diligente!" Le pego gjoje dizis: "Bone! Czu dzi timas insecton?"

31.

Le birdetto dizis: "Wicza insecto? Tim-...timym nénion!" Le pego dizis: "Como curacisto, médico, oni ne meju timi insectoin, qvi defectaz arboin, sed devas curagje illin extermi!" Le birdetto nicte affirmis.

32.

Le pego luj do instruis capti insectoin. Sed qvu escíis qve le birdetto inmediate ecpepis pro tim, rencontinte campyon. Ce-foaja revo las birdettes tiel finidsis.

33.

De tiam, le birdetto bella apprendis nénion. Li passumis qvotídie cai sin consolis: "Por qío mi sufferynu min mem! Sen capabloi mi ancau povas vivi bone! Crome, szum tre bella!"

34.

Arbois fólioi flavidsiz, la vjétera pli cai pli friddidsis. Iuj el le companoi construiz por si gnesdoin, áliai collectiz mangjagjoin por reservo. 'Omniai faciz praeparon pro trahiberni. Le birdetto mentau sola nénion praeparis, cai qviam toj consiliz iuj, fácii trahibernan praeparon, to, cun óculoi semifermitai, capneis.

35.

Norda vento forte blovis, negjo covris la terran. Cziuj remaneiz en gnesdoi su, sole le birdetto bella degau vagadis sur la terra negjycovrita.

36.

Le bella birdetto povra hontis peti ajuvon del companoi. Toj ne estis ia ain capabl, ecz toj manqis povoscio, conservi mangjagjoin. Nyin, cryzidsuva cai pejna to ne povis fácii ol jjus abriti sin en pail amass.

37.

Informidsinte pri tio, ómniai companoi, el qvi néniu volis efmorti le birdetton pro cryz, enthusiasme toj ajuviz, fácii gnesdon, toj doniz da dzibo cai ton curagjigiz, commenci vitan novan.

38.

Le bella birdetto estis profunde ceurtushita; li jjuris il companins: "Futurae mi certe modeste apprendebr de vi ómniai. Regardud mian agon!" 'Omniai frappiz wingoin su por montri suan gjojon propter lia progress.