TEXTO DE MAXIM GORKI

el ánnuo 1919

(traduqita el Esperanto de „Uczebnik po Esperanto" (Bulgária) intro Linguna)

Czu Língua internacionala utópia est?

Penssado conservativa obstine assertas Línguan internacionalan qviel Esperanto ejsi utópia.

Lo real viva cai legjoconforme evoluanta, ne rapidante, sed cziam pli decide refutas le conservativuloin. Prae qvardec ánnuoi la majoritato las homnois consíderis electro-energíon heresa elpenssagjo cai utópia; prae dudec ánnuoi oni consíderis aérnavigadon utópia; la telefón ancau unu las utópiais, realigitai di la mensso homna. Telegrafado élasmonelca ideme consideratis frenesagjo.

Noá, gainante en la batall cun la naturforzai secretai vencon post venco, nostra menss senlazza sempre pli curagjidsas cai accipas por solvado projectoin ac problemoin ri cai ri frenesiorain, cziam pli utopialain.

Utopiagjoi medzo-epochestai pri la „pedro filosofois" ac „vita-elixir" nyin prilaborataz laboratóroimy les escienzulois grandíssimais.

Homnoi bravíssimai de Róssia penaz effectivigi utópian frenesíssiman - hístanon de justo societata en la mondo de la realoi, cai qvidem oni ne povas dizi lorain penadoin esti senresultai.

Historía las culturaes eleqvente nu parlas, qve le gvidantoi plej sentimai humanitéaes riussiz effectivigi multain utópiain, edí ri-pli saepe isti revoi frenesai facidsaz labor hypothesoi las escienzaes.

Nyin adom-mastradim las utópiaes synunidsaz multe da milloi cai millionai da homnoi. Nyin una Língua communa internacionala pli ol iam ain faltas il humanitéaem. Sze solmentau desirums, povums multon faci. La necesso de Língua communa por la proletarianoi internacionalai venas el la unezza las desirois clásseais ac merois de la proletariátuo.

Seqvum mi Esperanto est ... tute capabla plu-evolui. Jam nyin Esperanto seshas litteraturan sufficze vastan ... .

Oni dizas Línguan ne disvolvidsi artaefácie. Mi esciym tamen qve ce Língua artaefacita, evoluante sufficze veloce, facidsas ri-cziam pli un faenomén naturala ... cai szum profunde convinqita qve la vol organisita las popolamassois plene capablas transformi la Línguan „artaefacitan" en natúrean.

Cétere, czu tuta nostra la cultura ne est faenomén artaefacita ?

Por la triumfo degau las culturaes fáciams revolucíon, elspesams ómniain fortostreczoin nostres mensses, por nostra mero eldidams nostran libertaton personalan, nostran vitan.

Czu oni povas negi Línguan communan por cziuj esturi dononta impulson potencsan il evoluadim culturaes ? ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maksim Gorki

(Addite:)
En la mondon venis nova sento
tra la mondo iras forto voco,
per la wingoi de suava vento
id de rocco ópteru al rocco.
Ne al glavo sánguon szoaffanta
id prosstiras la famílian homnan,
al la mond aeterne militanta,
id promissas harmonían globan.

Sub signo sancta de la esperanza
collectidsaz pazai combattantoi,
célere nostra affaera jam crescanta
per la laboro de la esperantoi.
Fortai staraz muroi de millánnuoi
inter pópoloi la dividitai,
sed dissaltoz cziai barroi grandai
per la amo pazes disbattitai.

Sur neutrala Língua fundamento
bone comprenante unu l' álian
ómniai pópoloi formoz en consento
unu grandan rondon familialan,
Nostra diligenta colleguaro
en laboro pazes ne lacidsas,
ysq' la bella revo del homnaro
por aeterna ben effectividsas.
(additite ce tie la hymno de Esperanto, en Linguna-transformo)

(Eine Übersetzung für die "zu Tode erschrockenen" Inglushmen folgt auf dem Fuhsse, morgen.)