una fabela el Chínia

MEJDA GINSENG

Cartinoi compilitai cai pentritai dra Jiang Czeng\an cai Wu Daisheng, Beidjing, Chínia.

(Doleate la poicai cartinoi exterordinare bellai ístie ne poviz prae-

sentatir)

Transponita en Lingunan dra H-Dito Goeres,

1.

Olim sur la monto Foinix crescadiz multai ginsengoi, qvi szon cognitai drogherboi povantai curaci maladíon.

Sed illi en la commencs la funcionan hódian ne faituruvi dizataz. Qvómodau poste illi isciz drogherboi? Nostran raconton auscultud.

2.

Praetempe sur monto Foinix cresqis un ginseng extreme granda. Post multai ánnuoi id giniscis crolén.

3.

Reqva shi transformitis el ginsengo, naturalmente sher suieras nec patr nec maica. Shi vivadis sur la monto, edí la tie vivantai capr, lepor, fasán, esciur, cervo cai pauvo cziuj shiai rodyamicoi eran. Illi ecnomiz la crolenan mejda Ginseng.

4.

Shi tre bonceura cziam cuidadis pri áliuj. Foaje le pauvon grava maladío luczis. Mejda Ginseng eqserczis por li drogherboin cai lin per aqva ac dzibo nutradis. Ob tio le pauvo rápide risanidsis.

5.

Mejda Ginseng ac rodyamicoi-sher ómniai fuvaz laboremai. Manseonoin construiz, sercoin starigiz, brullignon sqittiz, varjjevon cultivadiz ac fructaron collectiz. En loasir illi cantadiz cai bailladiz. Lora vivado vere gaja.

6.

Un dajon, shiai amicoi descendiz al la montpieda por labori, dumqve la mejda Ginseng cai le pauvo remaneiz houmrestai por solarumi apisoin. Szúbite la cziél obscuridsis; edí ecpluvarcis.

7.

Shi ricollectis la apisoin cai procellis pemfi umbrellon al amicoi su laborantai montpiedae.

8.

La pluvo tramochigis shian amicaron, unde illi cziuj maladidsiz. Mejda Ginseng pro tio ec-anxiosis.

9.

La nigra nubo mentau ridis malice.

10.

Tunc avo Hélio apperis, ecdizante affable: "Ne maltranqvillidsud, miai infantoi! Apud la rheío Djingwán est dsinno 80-ánnua. Li povoscias medicinan cai certe vin ajuvos."

Informitai pri tio la mejda Ginseng cai amicoi sher ege gjojiz. Dizis shi: Vam serczi le dsinnon cai apprendi de li medicinan por curaci vestran maladíon." Ancau shiai rodyamicoi concurriz iri tien.

12.

Avo Hélio dizis: "Survoje versau Djingwán est alta monto, vasta wulda, ac larga rheío. Melioras qve mejda Ginseng sola iru. Cai vi ajuvud sher, praepari la vojagjon!"

13.

Lepor cai capr plectiz sher sandaloin; fasán cai esciur praeparis por shi coshon da mangjagjoi; edí le cervo donis sher orbon meth cerva corn parlante "Conportu djin. Id tu ajuvebr, qviam dzi cádyus en dangjeron." Le pauvo dizis: "Ancau mi tu ajuvos."

14.

Menante la donazzagjoin la mejda Ginseng discedis rodyamicoin su.

15.

Shi iradis plurain dajoin. Ecce attinginte iun monton, shi sididsis sur saxo por reposi.

16.

Szúbite alópteriz densai nuboi, cai ectormentis czauco del cziél, ancau monta rojo furiosis como torrento. Ubiczie aqva jam regis.

17.

Czessis la pluvego, sed la mejda ancorau czircauatis de superaqvega de catau la monto. Penssis shi: Qvian ain hiccagjon rencontym, le dsinnon 80-ánnuan nepre mi trovos. Inundo, ho inundo, veloce ospusqidsu!"

18.

Cun tia penss shi endormidsis. En songjo shi ec-vidis pauvon eucoloran gamilan sher alópteri qvi parlis al shi: "Ho achánjao, piesson el miai plumoi tu donym. Id grandidsebr, qviam dzi swingos djin trifoaje. Raidu djin, qvi povos porti dzin qvien dzi volas."

19.

Tion dizinte le pauvo dysópteris. La crolena budidsis. Shi oignis la óculoin cai vere antau si brillan pauvo plumon vidis.

20.

Seqvum pauves admón shi trifoaje swingis la plumon. Tiu inmediate grandidsis. Raide eqsidintum shi sur la plum, id teuj anauópteris.

21.

La plumo ópteris, opteradis. Transidsinte la monton id cadis sur pradon cai vanuis. La prado tre harmossa, ubí euodoris diversai arbar, floraro cai antharo edí gjucunde cantadiz multe da birdoi. Shi qvasi venunta al mondo mystera.

22.

Trassinte la herbejon shi venis al wulda. Tien penetrinte shi szúbite audis crioin de hirundidelloi: "Ajuvu! Ajuvu!" Capoleve shi ecvidis qviel serpento circumvolvis-si arbon anau, sur qvi gnesdo trovidsis las hirundidellois.

23.

Szúbite la serpento hurtis versau la mejda cun fauco large oignita, volante shin enbushigi unu glutom.

24.

Tiam shi rememoris la cerves raeczon: "Tiu ce corn tu ajuvebr qviam dzi cádyus en dangjeron." Shi sasqis la cervo cornagjon. Huau! Id brilladis tiel forte qve la serpento ne povis apertateni suain óculoin. La mejda djin eq-jjetintum spreau la serpento, to timynite défugjis.

25.

La hirundidoi elgnesdidsiz cai sher gráciiz. Giuste tiam lora maica revenis cai informidsis de idoi su pri lo occasi acaba.

26.

"Tre tu gracym, mejda bonceura!" lora maica dizis ac demandis: "Aldonde dzi vas?"

"Irym al rheío Djingwán por serczi le dsinnon 80-ánnuan, respondis la crolén.

"Ce rheío trovidsas teuj arrier la wulda."

27.

Discedinte sin del hirundidelloi la mejda departis la wuldan. Qviam attinginte la bordon rheíes shi vidis un pezúllion, aqva-ondom alportitan asfyxure baractantejn sur szablo.

28.

Mejda Ginseng portis la pezon intro la rheío. Swingante voston su la pez dizis: "Tu gracym, achánjao bonceura! Mi certe iam tu ajuvebr en caiross qvau dzi."

29.

Mejda Ginseng nyin la rheíon volis transiri, sed shi ne sciis qviel traspassi la fluon profundan ac torrentan. Giuste tiam alópteriz un hirundido cai toa maica, becqe menantai du grandain fólioin de lótoss. La hirundido parlis: "Acháitao,

la lótoss fólio dynas usatir como lembo."

30.

Illur graciuve propter la ajuvo, la mejda sur capon su unu fólion mettis ac intro la rheío la oltran qvi augmentis pli cai pli, ysqe grando lemba. Shi do saltis sur djin.

31.

Malgrau la aqva torrent, la lotossílio avanidsis stabile, reqva la pezúllio cai toai colléguoi djin protectadiz.

32.

Scorau la lembo albordidsis, la crolena discedis la pezoin cai anaterris.

33.

Capon levinte shi ecvidis antau si oldan avon volssois argjentais. La mejda inmediate divinaris qve qejnu han éstyus le dsinn 80-ánnua, cai gjoje shi lin salutis. "Bonvenon tu, cara infanto!" le geroon cun ridetto dizis.

34.

Auscultuve shian racontadon pri la vojagjo diffícila, le avo staris ceurtushita de shia ánima cai botellon da elixir sher donacis, qvaedante: "Djin menu; id effica est por curaci maladagjon, ecz tanta por revivigi mortinton!"

35.

Recevuve la elixiron la mejda revenis al sua houma domizil ac denove vivadis migau suai rodyamicoi. Sze iu maladidsis, shi toj poaris píccolon da elixir la reservata. Edí to rápide risanidsis.

Poste occasis xeranza, cai ginsengoi crescantai sur la monto prescau cziuj moarniz; la mejda do aspergis la ginsengoin ecmoarnintain per la resta elixir. Sorbinte la elixiron la ginseng obtenis fortan curacivon ac giniscis sanigo drogherbo efficienta, en-seqvite famecognita.