Mi daûrigas en olda Esperanto - (pro manko de tempo): La sablorado egipta. ((Flanke notate: Rimarketo pri internacíe tuj rekonebla transliterado: cz anst. c^; ids anst. ig^; gj anst. g^; ch anst. h^; sh anst. s^; jj anst. j^; x anst. kz kai ks; qv anst. kv ; -ai/oi anst. -aj/oj ; zz anst. c inter vokaloi.)) Jen nun la texto de la diskutado technika : Ne cziam l'o okulvidebla estas tiel klara, kiel shajnas. Exemple unuj diradas, ke suficzas - por elkalkuli la pezolevan laboron - simple multipliko de la kilogramoi oble la alto. dum-ke aliai rigoreme postulas la kilogramoin plipezigi unue per la terogravita altirado-plirapidigo de 9,81 metroi po sekundo-kvadrato (ronde 10 m / sek²), antaû ol multipliki per la alto. Lo dua tamen est preskribo el la tempo de la kilopondado, kiu jam estas delonge forpasigita kai obsoletas. Fakto est, ke aina maso surtere est tere peza, gji do entenas en si - kiel faktoron - JAM PER SI ankaû la terogravitan altirezzon. Do M = ma.g(tera), cze kio ma signifas la sen-terogravitan, senpezezzan mason. Do estas gjuste, simple (kiel antane) sole multipliki la kilogramoin oble la alton, por akiri kiel rezulton la laboron faritan de la levado. Tio signifas, ke absolute malgjustas, plifortigi la terpezan mason per un plia faktoro, qvazaû gji estus senpeza, kio gji ne est. Se la mason oni devus konsideri kiel senpeza surtere, tiam tiu maso estus fortirata en orbiton far de la tera rotacío. Tio ankaû est la kazo cze la falo. Senpeza maso tute ne komencsus fali, czar gji est fortirata - pro la tera rotacío - en la orbiton kai shvebus alten kai for. Do post falo ni havas la duonan pezomason (de la kilogramoi) obligite per la qvadrato de la terogravita altirado-plirapidigo kai la qvadrato de la faldaûro. Seqvum Newton estas la formulo de la kineta energío 1/2 M v(fin)² , Evidente est, ke kilogramoi oble alto estas pli malmulto ol la forto el la falo oble la qvadrato super terogravita plirapidigo kai faldaûro. Kai evidente en la faldauro sidas ankaû kashita la alto. Kiam oni mezuras levilaboron kai falienergíon per mashinoi, kiuj havas indikatoroin por elektrokurento bezonita por levado, respektive por elektrokurento liverata per la kineta falenergío, okulfrape tio vididsas! La falkineton oni mezuru per akcelado-qvanto donata al inercia rado oble radiuso levila de la falpezon akceptanta shovelilo oble korespondantai turnmovoi de la inercí-rado (por relevi la falintan pezomason). Neniu diferencso sole estus inter la pezomasa pezigo de radaro horlogja por interrompata premado alsuben, nome M.alto, kai levado de sama pezomaso M.alto. Kiam tamen la premado ne interrompatas, sed ekprezentidsas konstanta falo libera, tiam la forto est kilogramoi oble g(tera)² oble t² oble radiuso oble plurai inercí-radoturnoi. La granda diferencso (pli ol dekobla) prezentidsas. Strange est, ke gjis nun neniu havas rezultaton de tiai mezuroi, au ne volas tion publikigi. Aperas al mi tre pobable, ke la antiqvai egiptanoi -- pro la desastrajjo de la rompflexa piramido -- jam antau plurai jarmiloi ekuzadis la falkinetan energíon. Ili ankaû povus esti plipezigintai krom tio la pezan inercían radon au inercían turnmason - faritan kava - per sablo falunta tra flextubo en kavajjon de la turnidsanta rotaciajjo, tiel ke gji iom-post-iom ne nur akiris pezograndidson, sed ankaû samgrade pli fortan turnmovidson. La fal-kineto elsupre tie liveras la necesan kromenergíon de la sablo. La plenigo cziam okazu en la pretermovidso suba, exakte en apartan truon, kiu tuj-poste refermatas. - Salutas vin Hans Dito Goeres (= Aton-Amarna=)