La unuan Esperanto-klubon en Silezio oni fondis en 1905 en Vroclavo (tiam Breslau). Ekde komenco agis tie katolikoj kaj evangelianoj. La unuan apartan grupon fondis novembre 1907 junajn evagelianoj ĉe YMCA. En esperantaj gasetoj tiu grupo estas difinita kiel Esperanto-Asocio de K.U.J.V, Grupo de Kristanaj Junuloj aŭ Esperanto-Asocio de Christl. V.J.M. Membrokunvenoj okazadis sabate vespere ĉe Neue Taschenstr.20 (nun Kołłątaja-strato). Kontaktadreso de la prezidanto: Leonhard Erselius, Neudorfstr. 65a (nun Komandorska-strato), poste ĉe Brunnenstr 18 (nun Studzienna-strato). La 15-an de novembro fondiĝis en Vroclavo, la dua grupo s.n. „Esperanto-Asocio de la Evangelia Ligo" (des Evang. Treubundes), kies prezidanto estis Erich Pattloch. Membrokunvenoj okazadis dimanĉe posttagmeze en salono de Treubundes ĉe Gräbschenerstr. 117 (nun Grabiszyńska-strato)

Post 1909 fondiĝis Katolika Esperanto-Grupo, kiu poste akceptis nomon „Unueco“. Probable la grupo fondiĝis la 22-an de junio 1912 (la 22-an de junio 1913 ofi festis datrevenon de la fondiĝo). La 15-an de decembro oni solenis naskiĝdatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Ĝisnuna prezidanto Reichelt, pro studoj ne kandidatis al la nova estraro.Tiutempe estraranoj estis: Janietz, Woolf, Würz kaj Montag. Kursojn gvidis Wolf kaj Wojciechowska. La 8-an de majo oni elektis la novan, probable jam trian, estraron en jena konsisto: Wolf (prezidanto), Brucks (vicprezidanto), f-ino Reichel (sekretariino), f-ino Gernoth (kasistino).
xxxxxxxx
ni promesas, ke esperantlingva versio estos baldaŭ preta.
zzzzzzzzz
En la tagoj 18-25 de julio 2009 okazis en Vroclavo la 19-a Ekumena Esperanto-Kongreso kaj samtempe la 62-a Kongreso de IKUE kaj 59-a Kongreso de KELI, kiun partoprenis 229 personoj el multaj landoj. Alta protektanto de la Kongreso estis s-ro Rafał Dutkiewicz - urbestro de Vroclavo kaj honoraj protektantoj episkopoj de kelkaj konfesioj. Jen membroj de la Loka kongresa Komitato: Teresa Pomorska (prezidantino), Bogdan Dembiec, Zdzisława Kaźmierczak, Stanisław Klim, Małgorzata Motyka, Jadwiga Nowak, sac. Stanisław Pawlaczek, Adam Pleśnar (prezidanto de SEA) kaj Stanisław Śmigielski.

daŭrigota