Qin-ai-da Bo-xo Ts.Bold;
Chao anh! Anh e Beijing si shi ge-co 30 ni-qo.
Ji-ko si hen na-ga. Xin anh tu-ge tun-bi gei
mi.Anh yama ji-ko ku-rei Beijing? Ni ku-rei
yuma di-qo kun anh yu-jo? Mi yo-qi anh kue-de
hui-di!!!
           Si-ce anh-a Han Daozhu