Երէկ ջանալով պատասխանել օտար լեզուաբանի մը ուղարկած հարցարանին անգամ մը եւս անդրադարձայ, որ անգլերէն download բառին դիմաց լիարժէք բառ մը չունինք:

Հապա ներբեռնե՞լ պիտի ըսէք:

Ներբեռնելը աւա՜ղ շատ յարմար չէ: Անկանոն բայ է, ճշդիւ՝ սոսկածանցաւոր: Անցեալ կատարեալը ի՞նչ է. ներբերցուցի՞, բեռնել => բեռցուցի օրինակով, թէ՞ ներբեռնեցի: Վերջինս սխալ է ինչպէս սխալ պիտի ըլլային տեսնեցի կամ հասնեցի բայաձեւերը:

Սկսայ փնտռտուքի: Լուսինեանի Նոր Բառգիրք Պատկերազարդը ֆրանսերէն charger-ին դիմաց կու տայ նաեւ... հայերէն ակաղձել բայը:

«Նաւակներ մեկնեցան ամէնն ալ բաղձանքով ակաղձուն...» կը յիշենք Մեծարենցէն: Եւ ակաղձունը միայն իբրեւ լեցուն, լեփ-լեցուն կ'ըմբռնենք: Սոսկ այդ իմաստը կու տայ նաեւ Կռանեան վարդապետը իր Առձեռնին մէջ:

Մինչ եթէ Հայկազեանը բանանք՝ իսկոյն նաեւ բեռնելու իմաստը պիտի տեսնենք, Ոսկեբերանէն բերուած առաջին իսկ օրինակին մէջ:

Երթալով աւելի ու աւելի կը սիրեմ այս բառը. ակաղձել:

Ի՞նչ կ'ըսէք. download = վայրակաղձել եւ upload = վերակաղձել: