21 Մայիս 2008ին այժմու մեծագոյն հայ բանաստեղծին ութսունամեակն էր: Աստուած  երկար տարիներ շնորհէ իմ աննման ուսուցիչիս: