Մօրուքները կը փետտուին. Լեւոնը լաւ էր թէ ոչ: Քիթերը կ'արիւնին. դուն Լեւոնական մըն ես: Կուրծքերը կը ծեծուին. ինչպէ՞ս կը յանդգնիս զիս լեւոնական անուանել:

Պահ մը կենանք. Մոսկուայէն լեւո՞նը պաշտօնի կոչեցին Երեւանի մէջ: Ոչ: Ուրեմն Լեւոնը ոսկի ըլլայ կամ պղինձ՝ մեզի ի՞նչ:

Ամերիկայէն գրչակ մը յօդուած մը կը ստորագրէ. Յո՞ երթաս Երեւան:

Ես գրած ըլլայի, պիտի վերնագրէի. Մոսկով յո՞ քարշես զԵրեւան: