Jen floras ankoraü la kampo de valo,------------Még nyilnak a völgyben a kerti virágok

kaj verdas ankoraü la poplo che fon',------------Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,

sed jam tie, vidu, sub vintra vualo,----------------De látod amottan a téli világot ?

sub negho kashigas la supro de mont.---------Már hó takará el a bérci tetőt.

Jen, en mia koro sub flama radio------------------Még ifjú szivemben a lángsugaru nyár,

de l' suno paradas printempo de jun'-------------Még benne virít az egész kikelet,,

sed griza jam ighis che mia tempio--------------De ime sötét hajam őszbe vegyül már

la nigra hararo: ghin prujnis aütun'.---------------A tél dere már megüté fejemet.

La floro defalas,la viv' de ni kuras.-----------------Elhúl a virág, eliramlik az élet.....

Ho, al mia sino, edzin', mia am' !------------------Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide !...

Chu eble vi, kiun nun bruste mi lulas,------------Ki most fejedet keblemre tevéd le,

vin morgaü ne jhetos al tomb' moa jam ?-------Holnap nem omolsz - e sírom fölibe ?

Ho diru, se morto min antaü vi prenos,----------Ó mond, ha előbb halok -e el, tetemimre

chu min do vi gardos en larma memor'----------Könnyezve borítasz -e szemfödelet ?

aü am' de junulo vin foje katenos,-----------------S rábirhat -e majdan egy ifjú szerelme,

ke jhetu vi nomon mian de vi for' ?----------------Hogy elhagyod érte az én nevemet.

Se l' vidvovualon de l' frunt' vi deshiros,----------Ha elhagyod egykor az özvegyi fátyolt,

pendigu ghin al mi sur tomba kolon'-------------Fejfámra sötét lobogóul akaszd,

je flago tenebra. Mi por ghi eliros-----------------Én feljövök érte a siri világból,

noktmeze, ghin porti al mortregion'--------------Az éj közepén, s oda leviszem azt,

por vish' de vizagho humida de ploro------------Letörlöm véle könnyüimet érted,

pri via facile forgesa anim',--------------------------Ki könnyedén elfeledéd hivedet,

por vindo de vundo dolora de koro----------------S e szív sebeit bekötözni. Ki téged

ech tiam amanta, ech tie, sen lim---------------Még akkor is, ott is, örökké szeret ! Még akkor is, ott is, örökké szeret.