Tiutempe en jaro lOOO la princo, poste reĝo István /Stefano/ petis kaj ricevis kronon de roma papo, Silvestero dua. Tial de la ĉefeklezio, ĉar li volis ke Hungarujo fariĝu sendependa kristana lando, kaj ne vazalo de la grandpotencoj.

La krono, la Hungara Sankta Krono, per kiu oni kronadis ĉiujn hungaran reĝon, unufoje en jaro lOOl, lastfoje en jaro l9l6, ankaü nuntempe ekzistas. La St Krono ne estas reĝa juvelo sed por la hungararo tiu estas nacia relikvio, simbolo de la hungara nacio kaj regno. Tial Ĝi estas lokite en honorlokon en la Parlamentejo. Malgraü, ke Hungarujo estas republiko, ankaü sur la ŝtata blazono estas la St Krono.

Deveno kaj pretigo de la St Krono estas nekonata.Ceteraj signoj aludas orientan kristanan devenon.Surbaze de signoj ĉirkaüaĵo de Kaükazo, eble Armenujo en jaro post Kristo 5OO. Sur la Krono estanta defleksigo de kruco estas identa kun la defleksigo de la Tero. Imagebla, ke iel militakiraĵo ekposedis al la Sankta Segho, ebla okaze de Karolingaj -- Avaraj militoj en jaro 791. Nome tiam la frankoj akiris enormajn ortrezorajn predojn de avara reganto. Eble inter tiuj estis ankaü la postea hungara Krono. Ĉi tiu estas nur supozo. La avaroj estis en la Karpatbaseno vivanta popolo, inter jaro 4OO --- 8OO, kiuj venis de regiono de la maroj Nigra kaj Kaspi. Sed de kie ajn devenas la St Krono, dum milcent jaroj Ĝi alkreskis al ni. Se Ĝi ests en danĝero, tiam ankaü la hungararon danĝero minancis. Sendube la komuna sorto kunforgcis la Nacion kaj la St Kronon. Unu Habsburga reganto / II. József / sekrete ŝanĝigigis tri emajlajn bildojn sur la St Krono: Anstataü Sankta Virgulino kaj du arkanĝelojn je la bizancaj regantoj, kiuj reĝis en la l2--a jarcento. Per tiu volis erarigi la originon. La hungaroj nur tiun personon akceptis kiel reĝon, kiun per la St Krono oni kronadis. Estis kelkaj reĝoj, kiujn dufoje kronadis, ĉar unua foje la St Krono ne estis atingebla.

Aventuraj okazintaĵoj el la historio de la Sankta Krono :

La miraklo helpis en jaro l305, kiam la St Kronon en tuko lige sur la selon pendige oni portis sur ĉevalo. Dum voje la St Krono defalis ie inter Viena kaj Pozsony ( 5O km). Sekvanta tago oni regalopis serĉi, kaj oni retrovis laü la vojo en la fosaĵo.

En jaro 144O unu vidvina reĝino forsteligis la St Kronon el la konservejo, por sia suĉinfana filo, kaj portis Ĝin al Vieno. Ili vojaĝis kun du sledoj sur la frostiĝita Danubo. La unu sledo renvesiĝis per glacitruo, kaj la pakaĵoj enfalis en la riveregon. Feliĉe la Krono estis sur la alia sledo. Poste reĝo Matiaso devis elaĉeti per 8O OOO da ormonon.

Estis kiam nur oni konjektis, ke kie ekzistas Ĝi. Post la venkita liberecbatalo, en jaro l849 oni enterigis, kaj retrovis en jaro l853.

En jaro l945 post la mondmilito dua oni forportis la St Kronon en Usonon. En jaro l977 prezidanto Carter decidis, ke redonas por la hungaroj la St Kronon. Ŝtatestro Brzezinski telefonis por la usona fisko: Preparu la kronon de hungaroj por transporti. Post 3O minutoj ili resonis : ni ne trovas ĝin. --- tiu estas ne ebla , serĉu plue ! --- diras la ŝtatestro. Fine, en la iu angulo oni ektrovis Baldaü ministro Syrus Vance persone portis kaj transdonis solene al la hungara ŝtatestro en la Parlamentejo, en jaro l979.

La Hungara Sankta Krono denove revenis, hejmeniris ! Ni esperas, ke Ĉiaj aventuroj unufoje por ĉiam finiĝis !