La suno en vintro
—laŭ ĉinesko Chaozhongcuo*
Tra vintra frosta aer’
la suno per aper’
sendas la varmetan
flueton al la ter’.

Ĝi invitas
logas homojn
al domekster’
por ĝui sunlumon
en brilplena oper’.
2014-01-20
Chaozhongcuo (Pendanta klerulo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 4 kaj 5 versoj respktive de 7,5,66 / 444,66 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa / xxa,xa (x=senrima).