Nacia Funebrado
—laŭ ĉinesko Qinyuanchun

ĉe solena
kaj malĝoja
korŝira hor'
la tuta lando
en silento
tri minutojn
kun trista kor'
funebris pri
la mortintoj
en tertremo de homvor'
sirenoj
longe fajfadis
en peza ĥor'

nacia flag' de glor'
flirtadis
en dolor-langvor'
ĉe duonmasto
dum ĉi-moment'
senmoviĝis
kiel marmor'
ĉ'  vivanta
ho, gefratoj
vi trankvile iru for
ni ĉiam
tenas vin bone
en la memor'
     (19-05-08)
 

*Qinyuanchun: ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 13 versoj kun 444,5444,447,354 / 6,35, 5444, 447, 354 laŭ rimaranĝo xxa,xxxa,xxa,xxa / a,xa,xxxa,xxa,xxa (x=senrima)